Nyheter från oss

Christer Johansson tillträder som tillförordnad VD för VB Energi och VB Elnät

VB Energi och VB Elnäts VD Malin Wallenberg är från och med 1 september tjänstledig och den nuvarande Produktionschefen Christer Johansson tar över som tillförordnad VD.

Styrelserna i VB Energi och VB Elnät beslutade den 30 augusti att utse Christer Johansson som tillförordnad VD för respektive bolag under perioden 1 september 2019 till och med 29 februari 2020.

– Verksamheterna fungerar väl och detta i kombination med den relativt korta tid det handlar om gjorde styrelserna bedömningen att ge uppdraget till Christer Johansson som redan finns i VB koncernen och kan verksamheten väl efter 23 år i företaget, säger Annika Viklund, styrelseordförande för VB Elnät.

– Det är med stort förtroende som vi har utsett Christer till tillförordnad VD och det känns tryggt att lämna över till Christer som har en gedigen erfarenhet av företagets verksamhet, tillägger Ulrika Jardfelt, styrelseordförande för VB Energi.

– Vi fortsätter att bedriva och utveckla verksamheten enligt fastställda handlingsplaner och uppsatta mål, säger Christer Johansson., tillförordnad VD för VB Energi och VB Elnät

Kontakt för mer information:

Ulrika Jardfelt, Vattenfall AB, 08-739 6025

Christer Johansson, VB Energi, 0240-876 27

 

Nytecknat samarbetsavtal mellan Västerbergslagens Energi AB och Mälarenergi Vattenkraft AB

VB Energi har sedan 2007 haft ett nära samarbete med Mälarenergi gällande drift- och underhållstjänster. I och med en ny upphandling får bolaget fortsatt förtroende att sköta drift och underhåll på Mälarenergis vattenkraftverk som ligger i Ljusnarsbergsområdet. Detta slogs fast efter att Mälarenergi ansåg att VB Energi lämnat det bästa anbudet i den upphandling som nyligen genomförts.

Det nytecknade avtalet innefattar drift, underhåll och beredskap dygnet runt på de tio kraftverk, med tillhörande dammanläggningar, som Mälarenergi äger i Arbogaåns övre delar i Ljusnarsberg.

Det nytecknade avtalet löper på i tre år, med start den 1:a januari 2019.

- Vi är stolta över att VB Energi har fått förnyat förtroende av Mälarenergi att fortsätta drifta, underhålla och ha beredskap på flera av deras kraftverk och dammanläggningar, säger Malin Wallenberg, VD på VB Energi. Vi är en professionell partner inom skötsel av vattenkraft i Bergslagsregionen och ser fram emot fortsatt samarbete med Mälarenergi, tillägger Malin.

Ett av VB Energis verksamhetsområden är att sköta drift och underhåll på anläggningar tillhörande andra aktörer i energibranschen. En av de största fördelarna med att samla detta inom ett och samma bolag är att kompetens finns samlad i en större drift- och underhållsgrupp. Det blir även positiva effekter med att fler aktörer kan vara med och dela på resurserna vid beredskapstjänst dygnet runt.

Ytterligare upplysningar lämnas av:

Mattias Holmström, Chef Entreprenad, VB Energi, 0240-876 07

VB Energi VB Energi är ett miljö- och arbetsmiljöcertifierat energiföretag med huvudkontor i Ludvika. Verksamheten med ca 65 anställda rymmer elförsäljning, fjärrvärme, eldistribution och drift av vattenkraftstationer. Företagets huvudägare är Vattenfall med Ludvika kommun och Fagersta kommun som delägare. Gå gärna in på vår hemsida www.vbenergi.se för ytterligare information.

Mälarenergi är ett bolag som ägs till 100 % av Västerås Stad. Verksamheten består av produktion och distribution av el, fjärrvärme, vatten, fjärrkyla och kommunikationslösningar. Verksamhetsområdet är framför allt i Mälardalsregionen och huvudkontoret finns i Västerås.

Bild: Högfors kraftstation 

Granreturen – VB Energi, WBAB, LudvikaHem AB och Ludvika Kommunfastigheter AB i ett unikt samarbete.

Tillsammans med kommunens innevånare vill VB Energi, WBAB, LudvikaHem och Ludvika Kommunfastigheter samla in så många julgranar som möjligt för att tillvarata energin av granarna och omvandla den till klimatsmart fjärrvärme.

Tillsammans med innevånarna kan årets julgranar på ett enkelt och miljöeffektivt sätt återvinnas och samtidigt bidra till en bättre miljö. Ludvikaborna uppmanas att ställa ut sin julgran vid sitt sopkärl där den sedan hämtas av WBAB. De insamlade julgranarna flisas senare och omvandlas till energi i form av klimatsmart fjärrvärme.

- Vår ambition är att samla in minst 3 000 granar. För varje insamlad gran skänker vi gemensamt 3 kronor till ett välgörande miljöändamål här i kommunen, berättar Crister Johansson, Chef Produktion, VB Energi.

- Det är bra för alla och är ett värmande slut på julen. Vi ser det även som en del av kommunal service till våra innevånare, tillägger Maria Sjöberg, Projektledare, LudvikaHem.

- Bilarna som samlar in julgranarna körs på 100% fossilfritt bränsle. För att så många som möjligt ska ha möjlighet att lämna sin julgran ställer vi även ut containrar på olika platser i kommunen, berättar Ola Nyström, Återvinningschef, WBAB.

De som bor i villa i kommunen ställer ut julgranen bredvid sitt sopkärl på söndagskväll den 13 januari så hämtas granen någon gång mellan den 14 och 17 januari.

Boende i lägenhet kan lämna sin julgran i en av de utplacerade containrarna där personal från WBAB finns på plats.  Containrarna kommer att finnas på följande platser:

  • Grängesberg, onsdag 16 januari kl. 16-18

Hans Ingels plan vid stationen

Gruvkontoret vid VBU:s parkering

  • Ludvika, torsdag 17 januari kl. 16-18

Högbergsskolans parkering (Skogsplan)

Parkeringen vid Folkets hus

  • Fredriksberg, torsdag 17 januari kl. 13-18

Lämna din gran på återvinningscentralen

Final av Granreturen 19 januari

Granreturen avslutas med flisfest för allmänheten vid Väsmanstrand den 19 januari kl. 12-14. På festen presenterar vi utfallet av årets Granretur. De insamlade granarna kommer att flisas av MaserFrakt på plats och vi bjuder på dryck och enklare förtäring.

Ytterligare upplysningar lämna av:

Christer Johansson, VB Energi, Chef Produktion, 0240-876 27

Ola Nyström, WBAB, Återvinningschef, 0240-309 02


WBAB är ett driftbolag för vatten, avlopp, avfall och återvinning i Ludvika och Smedjebackens kommuner. WBAB:s uppdrag är att säkerställa en trygg, serviceinriktad, effektiv och hållbar verksamhet. WBAB har funnits sedan 1 juni 2016. www.wbab.se

VB Energi är ett miljö- och arbetsmiljöcertifierat energiföretag med placering i Fagersta och Ludvika. Verksamheten med 62 anställda rymmer elförsäljning, fjärrvärme, eldistribution och drift av vattenkraftstationer. Företaget ägs av Vattenfall (50,6%), Ludvika kommun (28,6%) och Fagersta kommun (20.8%). Vi är genom våra olika verksamheter en viktig aktör för regionens samhällsutveckling. www.vbenergi.se

LudvikaHem AB är ett allmännyttigt bostadsföretag, helägt av Ludvika kommun. Bolaget har till föremål för sin verksamhet att förvärva, avyttra, äga, bebygga och förvalta fastigheter eller tomträtter med bostäder, affärslägenheter och därtill hörande kollektiva anordningar samt idka verksamhet med naturlig anknytning därtill.
Ändamålet med bolagets verksamhet är att bidra till att främja bostadsförsörjningen i Ludvika kommun och därvid skapa goda boendemiljöer för innevånarna. www.ludvikahem.se

Ludvika Kommunfastigheter AB vision är att vara "Det bästa fastighetsbolaget" i kontakterna med alla kunder. Ett av de viktigaste målen är att ha nöjda kunder och lokalnyttjare samt förse kunderna med service avseende trygghet, säkerhet och kvalité. I samarbete med Ludvika kommun är målet att kommunens lokaler ska kunna användas ännu mer effektivt. www.ludvikakf.se

Utveckling av laddinfrastruktur för elfordon i Ludvika kommun.

Ludvika kommun har genomfört upphandling av laddlösningar för elbilar där VB Energi utsågs till leverantör.

Ludvika kommun har för avsikt att ytterligare förbättra möjligheterna att ladda elfordon inom kommunens gränser. 

Ludvika kommun har genomfört upphandling av laddlösningar för elbilar där VB Energi utsågs till leverantör. VB Energi är återförsäljare av systemet InCharge och levererar kompletta laddlösningar som inkluderar smarta laddboxar, som bland annat håller reda på vem som tankar el och hur mycket el man tankar. Betalar gör man antingen via en mobilapp eller med ett laddkort som kan beställas från InCharge.

Både Ludvika kommun och VB Energi erbjuder idag möjlighet till laddning av elfordon via sina laddstolpar till en kostnad av 1:50 kr/kWh. De nya laddstolparna som kommer att sättas upp kommer att ha samma låga taxa.

- Vi kommer att prioritera en genomtänkt spridning av laddmöjligheterna inom hela kommunen i denna etapp, informerar kommunens Miljösamordnare,  Jacob Holgersson. 

Platserna som är tänkta för denna etapp är: 

- Grangärde torg, två laddpunkter

- Centralt i  Sunnansjö, två laddpunkter

- Centralt i Fredriksberg, två laddpunkter

- Nyhammars torg, två laddpunkter

Detta är något som bland annat landsbygdsutvecklare Lena Kansbod gläds åt av flera anledningar, dels genom att det förstärker de lokala handelsplatserna, man kan resa i hela kommunen utan räckvidsångest och att man kan kombinera det med kollektivtrafiken.

I nästa etapp planeras bland annat en fortsatt utbyggnad i Grängesberg, idag finns laddmöjligheteter utanför Biblioteket men här planeras för fler laddplatser.

Ytterligare upplysningar lämna av:

Jacob Holgersson, Ludvika kommun, Miljösamordnare, 0240-861 50

Mattias Holmström, VB Energi, Chef Entreprenad, 0240-876 07

20180425_130348.jpg

VB Energikoncernen - Bokslutskommuniké 2017

VB Energikoncernen omsatte förra året 506,7 miljoner kronor jämfört med 493,4 miljoner kronor året innan. Resultatet efter finansiella poster minskade från 131,8 miljoner kronor till 131,4 miljoner. Detta är det näst högsta resultatet någonsin för VB Energikoncernen.

VB Energikoncernen omsatte förra året 506,7 miljoner kronor jämfört med 493,4 miljoner kronor året innan. Förklaringen till ökningen i omsättningen är främst högre transiterad volym el samt ökning av försåld volym fjärrvärme.
Resultatet efter finansiella poster minskade från 131,8 miljoner kronor till 131,4 miljoner. Detta är det näst högsta resultatet någonsin för VB Energikoncernen.
Koncernen investerade totalt 86,6 miljoner kronor jämfört med 67,1 miljoner året innan.
Förslaget från styrelsen i moderbolaget VB Energi är att 134,8 miljoner kronor lämnas i aktieutdelning jämfört med 70,7 Mkr föregående år.

Av den föreslagna utdelningen tillfaller: 
- 68,2 miljoner kronor Vattenfall AB (föregående år 35,8 miljoner),
- 38,6 miljoner kronor Ludvika kommun (föregående år 20,2 miljoner) samt
- 28,0 miljoner kronor Fagersta kommun (föregående år 14,7 miljoner).

Bolagsstämmorna kommer att äga rum 2018-06-01 i Ludvika.
Bolagets tidigare VD Bo Sörberg avgick med pension den 31 december 2017. Hans efterträddes av Malin Wallenberg som tillträdde den 1 januari 2018.

VB Energi

VB Energi producerar, distribuerar och säljer fjärrvärme i Ludvika, Fagersta och Grängesberg. I Norberg distribuerar och säljer VB Energi värme som köps in från Scandbio AB. Utöver fjärrvärme bedriver bolaget även viss entreprenadverksamhet.
Värmeleveranserna uppgick till totalt 229,2 gigawattimmar jämfört med 215,5 gigawattimmar året innan. 
Andelen träbränsle, bioolja, torv och spillvärme i bolagets produktion uppgick till 96 procent. Andelen fossil olja uppgick till endast 1 procent. Resterande 3 procent avser el till elpannor och drift. Denna el är miljödeklarerad EPD el från vindkraft i Norden. Under 2017 konverterades oljepannan i Grängesberg till bioolja. 

Nettoomsättningen uppgick till 185,7 miljoner kronor jämfört med 180,6 miljoner året innan. Resultat efter finansiella poster uppgick till 40,3 miljoner kronor vilket är en minskning med 3,2 miljoner kronor jämfört med året innan. Förklaringen till resultatförsämringen är främst högre omkostnader och högre kostnader för bränsle.
Investeringarna uppgick till 29,0 miljoner kronor. Huvuddelen av detta avser nyanslutningar samt reinvesteringar och effektiviseringar i befintliga anläggningar. 

VB Elnät

VB Elnät bedriver elnätverksamhet i huvudsak i Ludvika och Fagersta kommuner samt delar av Smedjebackens kommun. Bolaget bedriver även viss optoverksamhet.
Transiteringarna av fast kraft uppgick till 981 gigawattimmar jämfört med 962 gigawattimmar året innan. Inmatningen från lokal sol-, vind- och vattenkraft uppgick till 183 gigawattimmar jämfört med 198 gigawattimmar året innan. År 2017 var ett relativt dåligt vind- och vattenår.

Nettoomsättningen uppgick till 223,5 miljoner kronor jämfört med 214,6 miljoner året innan. Resultatet efter finansiella poster ökade från 82,8 miljoner kronor till 84,2 miljoner. Förklaringen till resultatförbättringen är främst högre volym.

Investeringarna uppgick till 57,6 miljoner kronor jämfört med 45,6 miljoner året innan. Det mesta av investeringarna avsåg reinvesteringar i nätet samt förstärkningar föranledda av kvalitetskrav samt ökat uttag hos vissa kunder. VB Elnäts investeringar syftar även till att medverka till ett nytt energilandskap med möjligheter till lokal mikro- och småskalig produktion samt utbyggd laddinfrastruktur. Under året har ett nytt timmätsystem börjat installeras. Under 2018 kommer samtliga mätare att vara utbytta.

VB Elförsäljning

Nettoomsättningen uppgick till 131,0 miljoner kronor jämfört med 131,3 miljoner året innan. Resultatet efter finansiella poster ökade med 1,4 miljoner kronor till en vinst på 6,9 miljoner kronor. Stabila och låga marknadspriser har inneburit att bolagets resultatnivå har blivit mer stabil.

De låga marknadspriserna beror på låg efterfrågan, bland annat beroende på varmt väder, samt stort utbud på grund av en allt bättre tillgänglighet för kärnkraften, utbyggnad av vindkraft samt god vattentillgång. Under den senaste vintern och under våren 2018 har marknadspriserna åter börjat stiga. 

Sammanställning nettoomsättning 

Belopp i miljoner kronor 

 

2017

2016

2015

2014

2013

VB Energi

185,7

180,6

174,7

170,8

177,1

VB Elnät

223,5

214,6

201,0

202,6

202,9

VB Elförsäljning

131,0

131,3

122,1

140,4

164,7

Intern omsättning

-33,5

-33,1

-33,6

-33,9

-38,0

Totalt VB Energikoncernen

506,7

493,4

464,2

479,9

506,7

 

Sammanställning resultat efter finansiella poster 

Belopp i miljoner kronor 

 

2017

2016

2015

2014

2013

VB Energi

40,3

43,5

39,1

34,4

34,6

VB Elnät

84,2

82,8

72,1

62,9

54,7

VB Elförsäljning

6,9

5,5

6,9

7,6

8,4

Totalt VB Energikoncernen

131,4

131,8

118,1

104,9

97,7

 

Sammanställning investeringar 

Belopp i miljoner kronor 

 

2017

2016

2015

2014

2013

VB Energi

29,0

21,5

20,0

16,4

18,9

VB Elnät

57,6

45,6

35,8

54,6

39,9

VB Elförsäljning

-

-

-

-

-

Totalt VB Energikoncernen

86,6

67,1

55,8

71,0

58,8


Ludvika 2018-06-01

För ytterligare information kontakta gärna:

Malin Wallenberg, VD för VB Energi och VB Elnät,  0240-876 43
Emma Agneteg, VD för VB Elförsäljning 0240-876 06
Christer Larsson, tf Chef Ekonomi och IT VB Energi, 0240-876 11

Malin Wallenberg ny VD för Västerbergslagen Energi AB

Malin Wallenberg har utsetts till VD för Västerbergslagens Energi AB (VB Energi) och dotterbolaget Västerbergslagens Elnät AB. Malin har en bakgrund med flera ledande poster inom energibranschen, däribland Vattenfall.    

- Jag ser fram emot att tillsammans med alla duktiga medarbetare i VB-koncernen och i samverkan med Vattenfall, Ludvika och Fagersta kommun driva utveckling av bolaget till värde för våra kunder och en hållbar framtid, säger Malin Wallenberg.  

Vid årsskiftet går Bo Sörberg i pension efter 12 år som VD för VB Energi. Malin Wallenberg tillträder 1 januari 2018 och tar med sig erfarenhet från både el och gasförsäljning, kraftvärmeverk, elnätsverksamhet och kärnkraft. Malins utbildningsbakgrund är en fil.kand i Statsvetenskap och hon har haft roller som VD, styrelseordförande och andra ledande befattningar i kommunägda bolag, kommunal förvaltning, myndigheter och privata företag. 

- Malin har en gedigen erfarenhet från olika verksamhetsområden inom energibranschen och jag är övertygad om att hon kommer att vidareutveckla den höga service, tillgänglighet och goda miljöprestanda som bolaget har idag, säger VB Energis styrelseordförande Jenny Larsson, Vattenfall. 

- Som delägare i bolaget vill både Ludvika Kommun och Fagersta Kommun hälsa Malin Wallenberg varmt välkommen till VB Energi. Jag och hela styrelsen ser fram emot att arbeta tillsammans med henne, säger vice styrelseordförande Leif Pettersson, Ludvika Kommun.   

Ytterligare upplysningar lämnas av

Jenny Larsson, styrelseordförande i VB Energi AB, 070-622 19 27
Malin Wallenberg, 070-712 35 40