Nyheter från oss

Christer Johansson tillförordnad VD för Västerbergslagens Energi AB

Christer Johansson har utsetts som tillförordnad VD för Västerbergslagens Energi AB (VB Energi) och Västerbergslagens Elnät AB (VB Elnät) under perioden 1 juni till och med 30 november 2021. Malin Wallenberg kommer från och med 1 juni under sex månader att vara tillförordnad produktionschef för Vattenfalls svenska värmeverksamhet.

image.pngJag är mycket glad att Malin Wallenberg kommer att gå in som tillförordnad chef för Generation inom Värme Sverige. Jag är glad att samtidigt få meddela att Christer Johansson accepterat att axla vd-ansvaret för VB Energi och VB Elnät under denna period, säger Ulrika Jardfelt, chef för Vattenfalls affärsområde Heat och styrelseordförande i VB Energi.

Malin Wallenbergs uppdrag som tillförordnad produktionschef gäller tiden 1 juni – 30 november 2021. Västerbergslagens Energi AB (VB Energi) är ett dotterbolag till Vattenfall som samägs med Ludvika kommun och Fagersta kommun.

För ytterligare information kontakta:

Christer Johansson, telefon +46 240 876 27,

e-post: christer.johansson@vbenergi.se

PRESSMEDDELANDE FRÅN VATTENFALL AB. 

Malin Wallenberg ny produktionschef för Vattenfalls svenska värmeverksamhet

Malin Wallenberg har utsetts till produktionschef för Vattenfall Värme Sverige inom affärsområdet Heat. Hon är idag vd för VB Energi (Västerbergslagens Energi AB) och kommer från och med 1 juni under sex månader att vara tillförordnad produktionschef för Vattenfalls svenska värmeverksamhet.

image.pngJag är mycket glad att Malin Wallenberg kommer att gå in som tillförordnad chef för Generation inom Värme Sverige. Jag är glad att samtidigt få meddela att Christer Johansson accepterat att axla vd-ansvaret för VB Energi och VB Elnät under denna period, säger Ulrika Jardfelt, chef för Vattenfalls affärsområde Heat och medlem av koncernledningen.

Malin Wallenbergs uppdrag som tillförordnad produktionschef gäller tiden 1 juni – 30 november 2021. Västerbergslagens Energi AB (VB Energi) är ett dotterbolag till Vattenfall som samägs med Ludvika kommun och Fagersta kommun. 


För ytterligare information kontakta:

Vattenfalls pressavdelning, telefon +46 8 739 50 10, e-post: press@vattenfall.com

MW.jpg

Bild: Malin Wallenberg

VB Energikoncernen – bokslutskommuniké 2020

VB Energikoncernen omsatte förra året 497,9 miljoner kronor. Investeringarna uppgick till totalt 79,9 miljoner kronor. Förslaget från styrelsen i moderbolaget VB Energi är att 55,3 miljoner kronor lämnas i aktieutdelning. Av den föreslagna utdelningen tillfaller: 28,0 miljoner kronor Vattenfall AB; 15,8 miljoner kronor Ludvika kommun; 11,5 miljoner kronor Fagersta kommun.

Finansiell utveckling, januari-december 2020

 • VB Energikoncernen omsatte förra året 497,9 miljoner kronor jämfört med 551,9 miljoner kronor året innan. Förklaringen till minskningen i omsättningen är främst lägre volym vilket i sin tur i huvudsak är relaterat till vädret. Även lägre marknadspriser på el har påverkat omsättningen negativt.
 • Resultatet efter finansiella poster minskade från 121,9 miljoner kronor till 95,7 miljoner. Förklaringen till resultatförsämringen är främst lägre volym och högre kostnader.
 • Koncernen investerade totalt 79,9 miljoner kronor jämfört med 86,0 miljoner året innan.
 • Förslaget från styrelsen i moderbolaget VB Energi är att 55,3 miljoner kronor lämnas i aktieutdelning jämfört med 48,2 Mkr föregående år.

Av den föreslagna utdelningen tillfaller:

 • 28,0 miljoner kronor Vattenfall AB (föregående år 24,4 miljoner),
 • 15,8 miljoner kronor Ludvika kommun (föregående år 13,8 miljoner) samt
 • 11,5 miljoner kronor Fagersta kommun (föregående år 10,0 miljoner).

Bolagsstämmorna kommer att äga rum 2021-05-27.

Viktiga händelser

 • VB Energikoncernen har under 2020 uppnått målet om att ha en helt fossilfri värmeproduktion.
 • Omställningen av koncernens fordonspark har inletts och där är målsättningen att fordonsbränslet ska vara fossilfritt senast år 2030. Bränsletransporterna ska vara fossilfria år 2025.
 • Koncernen har under 2020 breddat sin verksamhet genom att erbjuda kunderna hjälp med hållbara energilösningar, t.ex. solceller och laddlösningar för elbilar.
 • VB Energikoncernen blev förra året utsedd till bästa energikoncern i Supportföretagets NKI-undersökning (nöjd-kund-index).

VB Energi

VB Energi producerar, distribuerar och säljer fjärrvärme i Ludvika, Fagersta och Grängesberg. I Norberg distribuerar och säljer VB Energi värme som köps in från Scandbio AB. Utöver fjärrvärme bedriver bolaget även entreprenadverksamhet främst inom segmentet vattenkraft.

Värmeleveranserna uppgick till totalt 206,4 gigawattimmar jämfört med 228,2 gigawattimmar året innan.

Andelen träbränsle, bioolja, och spillvärme i bolagets produktion uppgick till 96 procent. Resterande 4 procent avser el till elpannor och drift. Denna el är miljödeklarerad EPD el från vindkraft i Norden.

Nettoomsättningen uppgick till 179,6 miljoner kronor jämfört med 190,9 miljoner året innan. Resultat efter finansiella poster uppgick till 27,8 miljoner kronor vilket är en minskning med 8,3 miljoner kronor jämfört med året innan. Förklaringen till resultatförsämringen är främst lägre volym och högre kostnader för bränsle.

Investeringarna uppgick till 14,9 miljoner kronor som avser bland annat reinvesteringar och effektiviseringar genom förbättrad prestanda i befintliga anläggningar.  Under året investerades även genom utbyggnad av fjärrvärme i det nya industriområdet Björnmossen i Ludvika.

VB Elnät

VB Elnät bedriver elnätsverksamhet i huvudsak i Ludvika och Fagersta kommuner samt delar av Smedjebackens kommun. Bolaget bedriver även viss optoverksamhet.

Transiteringarna av fast kraft uppgick till 878 gigawattimmar jämfört med 941 gigawattimmar året innan. Inmatningen från lokal sol-, vind- och vattenkraft uppgick till 253 gigawattimmar jämfört med 204 gigawattimmar året innan.

Nettoomsättningen uppgick till 231,1 miljoner kronor jämfört med 238,1 miljoner året innan. Resultatet efter finansiella poster minskade från 77,0 miljoner kronor till 58,2 miljoner. Förklaringen till resultatförsämringen är främst lägre volym och högre kostnader.

Investeringarna uppgick till 65,0 miljoner kronor jämfört med 66,3 miljoner året innan.

Det mesta av investeringarna avsåg reinvesteringar i nätet, kvalitetshöjande åtgärder för att möta samhällets högre krav på leveranssäkerhet samt nyanslutningar av produktion. VB Elnäts investeringar syftar även till att medverka till ett nytt energilandskap med möjligheter till lokal mikro- och småskalig produktion samt utbyggd laddinfrastruktur.

VB Elförsäljning

Nettoomsättningen uppgick till 123,2 miljoner kronor jämfört med 156,9 miljoner året innan. Förklaringen till omsättningsminskningen är lägre volym och priser. Resultatet efter finansiella poster ökade med 0,9 miljoner kronor till en vinst på 9,7 miljoner kronor.

VB Elförsäljning har under året haft en bra avtalsmix som i kombination med prissäkringsstrategin fallit väl ut. Ytterligare faktorer som bidragit till det positiva resultatet är ett aktivt arbete med kundfordringar och att omkostnaderna hållits nere.

VB Elförsäljning har breddat sin verksamhet genom att erbjuda kunderna hjälp med att finna hållbara energilösningar, t.ex. nyckelfärdiga solcellsanläggningar och laddlösningar för elbilar.

Sammanställning nettoomsättning

Belopp i miljoner kronor

 

2020

2019

2018

2017

2016

VB Energi

179,6

190,9

186,8

186,2

180,6

VB Elnät

231,1

238,1

235,6

221,9

214,6

VB Elförsäljning

123,2

156,9

154,0

131,0

131,3

Intern omsättning

-36,0

-34,0

-33,0

-33,5

-33,1

Totalt VB Energikoncernen

497,9

551,9

543,4

505,6

493,4

 

Sammanställning resultat efter finansiella poster

Belopp i miljoner kronor

 

2020

2019

2018

2017

2016

VB Energi

27,8

36,1

39,6

40,8

43,5

VB Elnät

58,2

77,0

90,1

82,7

82,8

VB Elförsäljning

9,7

8,8

7,3

6,9

5,5

Totalt VB Energikoncernen

95,7

121,9

137,0

130,4

131,8

 

Sammanställning investeringar

Belopp i miljoner kronor

 

2020

2019

2018

2017

2016

VB Energi

14,9

19,7

34,4

29,0

21,5

VB Elnät

65,0

66,3

106,4

57,6

45,6

VB Elförsäljning

-

-

-

-

-

Totalt VB Energikoncernen

79,9

86,0

140,8

86,6

67,1

 

Ludvika 2021-03-17

För ytterligare information kontakta gärna:

Malin Wallenberg, VD för VB Energi och VB Elnät, 0240-876 43

Johan Carlsson, VD för VB Elförsäljning, 0240-876 50

Christer Larsson, Chef Ekonomi och IT VB Energi, 0240-876 11                                       

 

 

VB Energi har uppnått målet att leverera fossilfri fjärrvärme i samtliga fyra fjärrvärmenät 2020

VB Energi har sedan lång tid använt biobränslen från närliggande skogar och sågverk samt biooljor som bränsle till fjärrvärme. Resan mot helt fossilfri fjärrvärme 2020 startade 2017. De sista produktionsanläggningarna för reserv- och spetslast i Fagersta och Ludvika konverterades till vegetabilisk bioolja i december 2020.

VB Energi har varit aktiva med att stötta regeringsinitiativet Fossilfritt Sverige där en färdplan för fossilfri uppvärmning är en av de 22 olika branscher där fjärrvärmeproduktion är en del som skall bli fossilfri och klimatpositiv.

image.pngVi har följt vår plan med framgång! De olika fjärrvärmenäten är nu helt fossilfria. Vi har åstadkommit detta genom att ta tillvara på de olika rådande förutsättningar i varje fjärrvärmenät samt nära samverkan med olika industrier i respektive område, berättar Christer Johansson, Chef Produktion, VB Energi.

VB Energi har välutbyggda och effektiva fjärrvärmenät som kan ta vara på och cirkulera resurser som annars skulle gå förlorade. Sedan länge har process- och fjärrvärme med låg miljöpåverkan levererats där värmen kommer från biobränslen eller som återvunnen energi. I varje fjärrvärmenät har man utnyttjat de lokala förutsättningar som finns. 

I Grängesberg produceras fjärrvärmen med biobränslen från våra närliggande skogar och vegetabilisk bioolja. Den tidigare torvinblandningen i bränslet i Fagersta är ersatt av svaveldosering för att upprätthålla optimal förbränning. I Fagersta har det även investerats i en ny pelletspanna där träpelletsen levereras från fabriken i Norberg. Fabriken i sin tur levererar spillvärme till invånarna i Norberg. Nära samarbeten med industrier ger spillvärme som tas tillvara i fjärrvärmenätet. Ludvikas värmeproduktion baseras i huvudsak på lokalt biobränsle i form av returträ samt från biprodukter från närliggande sågverk.

Samtliga spets- och reservpannor är konverterade till biooljedrift för att säkerställa att fossila bränslen inte behövs även när det är riktigt kallt.

image.pngVårt nära samarbete med lokala industrier och företag har varit en framgångsfaktor i vårt arbete mot fossilfri fjärrvärmeproduktion. Det är en win-win för alla parter och för miljön, avslutar Christer Johansson, Chef Produktion, VB Energi.

För mer information kontakta:

Christer Johansson, Chef Produktion, VB Energi

Tel: 0240-876 27

20180307-IMG_3747.jpg

 

Ludvikabornas julgranar blir återigen till fjärrvärme och välgörande miljöändamål

VB Energi, WBAB, LudvikaHem AB och Maserfrakt AB samarbetar även i år genom Granreturen för att samla in så många julgranar som möjligt i Ludvika kommun.

Tillsammans med invånarna i kommunen kan årets julgranar på ett enkelt och miljöeffektivt sätt återvinnas och samtidigt bidra till en bättre miljö. Företagen bidrar med tre kronor per insamlad gran som sedan skänks till välgörande miljöändamål i kommunen.

Ludvikaborna uppmanas att ställa ut sin julgran vid sitt sorteringskärl senast lördag den 16 januari. Granarna hämtas sedan under söndagen av ungdomar från Ludvika Hockey. De insamlade julgranarna flisas senare och omvandlas till energi i form av klimatsmart fjärrvärme.

– De som bor i villa i kommunen ställer ut julgranen bredvid sitt sorteringskärl senast lördag den 16 januari så hämtar vi granarna under söndagen den 17 januari. Boende i lägenhet kan lämna sin julgran i en av våra containrar som vi ställer ut på olika platser i kommunen, säger Patrik Hahne Karlsson, driftchef på WBAB.

Länk till Facebook Evenemanget Granreturen 

Flisfesten inställd

Det är tredje året i rad som Granreturen samlar in julgranar i Ludvika kommun. De föregående åren har avslutats med en Flisfest för allmänheten vid Väsmanstrand. På grund av rådande situation med covid-19 är dock årets Flisfest inställd.

Granreturen skänker tre kronor per insamlad gran

–För varje insamlad gran skänker vi gemensamt tre kronor till ett välgörande miljöändmål här i kommunen. Ju fler granar vi samlar in, desto mer pengar kan vi skänka, berättar Christer Johansson, chef produktion på VB Energi.

Förra året gick bidraget till Stensvedens förskola i Ludvika som använde pengarna till mat och tillbehör till sina höns. Stensvedens förskola jobbar med miljö och natur på flera olika sätt och i  arbetet med barnen vävs hönsen in på ett naturligt sätt.

Sök bidrag för nästa år

De som är intresserade av att söka bidrag för nästa år kan kontakta Aiki Rillo via e-post: aiki.rillo@vbenergi.se eller på telefon 0240-876 33.

Containrarna kommer att finnas på följande platser:

Grängesberg, söndag den 17 januari

Hans Ingels plan vid stationen, cirka kl. 9–10 samt kl. 14–15

Ludvika, söndag den 17 januari

Notgården (parkeringen vid förskolan), cirka kl. 9–10

Högbergsskolan (parkeringen), cirka kl. 10.15–11.15

Folkets hus (parkeringen), cirka kl. 11.30–12.30

Marnäs torg, cirka kl. 13–14

Lasarettet (stora parkeringen), cirka kl. 14.15–15.15

Ytterligare upplysningar lämna av:

Christer Johansson, chef produktion VB Energi, 0240-876 27

Sabine Dahlstedt, tillförordnad återvinningschef WBAB, 0240-309 01

 

VB Energi är ett miljö- och arbetsmiljöcertifierat energiföretag med placering i Fagersta och Ludvika. Verksamheten med 62 anställda rymmer elförsäljning, fjärrvärme, eldistribution och drift av vattenkraftstationer. Företaget ägs av Vattenfall (50,6 procent), Ludvika kommun (28,6 procent) och Fagersta kommun (20,8 procent). Vi är genom våra olika verksamheter en viktig aktör för regionens samhällsutveckling. www.vbenergi.se

WBAB är ett driftbolag för vatten, avlopp, avfall och återvinning i Ludvika och Smedjebackens kommuner. WBAB:s uppdrag är att säkerställa en trygg, serviceinriktad, effektiv och hållbar verksamhet. WBAB har funnits sedan 1 juni 2016. www.wbab.se

LudvikaHem AB är ett allmännyttigt bostadsföretag, helägt av Ludvika kommun. Bolaget har till föremål för sin verksamhet att förvärva, avyttra, äga, bebygga och förvalta fastigheter eller tomträtter med bostäder, affärslägenheter och därtill hörande kollektiva anordningar samt idka verksamhet med naturlig anknytning därtill. Ändamålet med bolagets verksamhet är att bidra till att främja bostadsförsörjningen i Ludvika kommun och därvid skapa goda boendemiljöer för innevånarna. www.ludvikahem.se

Maserfrakt är ett av Sveriges största företag inom maskin- och transportförmedling med verksamhet från 16 kontor i Dalarna, Gästrikland och Hälsingland. Bolaget har 165 anställda och sysselsätter 2 300 personer. De har funnits sedan 1939 och fraktar allt från berg- och grusmaterial till paketerade och tempererade varor, gods och industritransporter. www.maserfrakt.se

 

Industriområdet Björnmossen i Ludvika värms upp med förnybar fjärrvärme från Västerbergslagens Energi AB

Från och med 1 november är Västerbergslagens Energi AB:s (VB Energi) fjärrvärmenät i Björnmossens industriområde i drift. Redan etablerade företag i området får nu värme som produceras med fossilfritt rapsbaserat biobränsle.

Fjärrvärmecentral på Björnmossens industriområde.jpg

Det installerade fjärrvärmeanläggningens effektkapacitet är ca 750 kW vilket motsvarar uppvärmning av ca 75 villor. Värmen distribueras med en lägre temperatur än vad som är normalt i våra övriga fjärrvärmesystem, detta för att minska energiförlusterna.

-  Det känns bra att kunna erbjuda detta förnybara uppvärmningsalternativ till företag som etablerat sig i området. Fjärrvärmen produceras med Rapsmetylester, rapsbaserat olja, säger Christer Johansson, Chef Produktion, VB Energi

-  För att få fjärrvärmen i drift så snart som möjligt har vi startat med ett lokalt fjärrvärmenät så kallad ö-drift. Planen är att ansluta nätet till Ludvika fjärrvärmenät. Detta innebär 1,8 km ny fjärrvärmeledning. Det handlar om att bygga hållbar infrastruktur och vi hoppas på fler etableringar i området, tillägger Christer Johansson.

-  Vi på Ludvika Kommun ser mycket positivt på att området förses med förnybar, kostnadseffektiv, driftsäker fjärrvärme, och att VB Energi snabbt kunde fatta beslut om att medverka till värmeförsörjningen i området, säger Erik Odens, Näringslivschef, Ludvika kommun. 

Projektet har blivit möjligt tack vare att Region Dalarna har beställt anslutningen till en ny bussdepå.

-  Vi på Region Dalarna har sedan länge ett gott samarbete med VB Energi om fjärrvärmeleveranser och produktion vid lasarettet i Ludvika. Så vid uppförandet av en ny bussdepå föll det sig naturligt att föra en dialog med VB Energi när vi utredde värmealternativ. Valet blev fjärrvärme då det var fördelaktigt ekonomiskt ur ett livscykelperspektiv (LCC) samt miljömässigt hållbart, säger Jesper Mårtensson, Energisamordnare, Regionfastigheter Region Dalarna.

Ludvikas fjärrvärme är nu helt fossilfri.

För mer information kontakta:

Christer Johansson, Chef Produktion, VB Energi, 0240-876 27

 

VB Energis största solcellsaffär i Ludvika

VB Energi har sålt sin största kompletta solcellsanläggning hittills. Anläggningen består av totalt 341 solpaneler som kommer att placeras på fyra stora tak på Brf Målarens fastigheter i Ludvika. Hela anläggningen kommer att ha en total effekt om 109 kW.

VB Energi och Bostadsrättsföreningen Målaren har undertecknat ett avtal om leverans av 341 solpaneler till en effekt om 109 kW. Panelerna kommer att placeras på fyra av föreningens tak med bästa läge med tanke på solens bana. Montering av anläggningen kommer att påbörjas i slutet av september och beräknas vara i drift i början av november. 

I samband med solcellsinstallationen kommer föreningen även att installera laddboxar från VB Energi på fyra av föreningens parkeringsplatser.

"  Vi i föreningen lägger stor vikt på miljötänket och vill därför satsa på omställningen till hållbara alternativ. Solcellsanläggningen är ett steg och att erbjuda våra medlemmar möjlighet till elbilsladdning är vårt sätt att aktivt bidra till utvecklingen, säger Kenneth Lindgren, ordförande i Brf Målaren.  

" Genom att erbjuda våra kunder kompletta solcellsanläggningar och elbilsladdare vill vi bidra till en hållbar energiutveckling. Det är glädjande att våra kunder vill satsa och bli klimatsmarta genom energiförsörjning med hjälp av solenergi, tillägger Patricia Magnell, Key Account Manager, VB Energi.

Hela anläggningen beräknas att kunna producera ca 98 000 kWh årligen.

Bilden: Dick Thörn, Kenneth Lindgren från Brf Målaren och Patricia Magnell från VB Energi

VB Energi_Brf Målaren..JPG

 

Bild: Solcellernas planerade placering på Brf Målarens fyra tak

Solcellernas planerade placering på Brf Målarens fyra tak.png

För mer information kontakta:

Patricia Magnell, Key Account Manager, VB Energi

Tel: 0240-876 51

patricia.magnell@vbenergi.se

 

VB Energi bidrar till utbyggnad av laddinfrastrukturen i Ludvika   

VB Energi har installerat fyra nya laddare för elfordon vid Krafttanken i Ludvika

Från och med vecka 34 är laddare för elfordon vid Krafttanken i Sockenstugeparken i drift. Det är tre dubbla semiladdare om 22 kW samt en snabbladdare om 50 kW, totalt sju laddplatser för elfordon.

  - Utveckling av elfordon går allt snabbare och då måste även laddningsmöjligheterna ses över. Vi vill stötta lokal utveckling genom att vara med och se till att Ludvika stärks upp inom laddinfrastruktur, säger Patricia Magnell, Key Account Manager, VB Energi.

  - Vi är glada för att få stöd via Klimatklivet till den stora och viktiga investeringen, tillägger Patricia.

I VB Energis laddare kan elfordon laddas klimatsmart, hållbart och kostnadseffektivt. Elen i laddarna kommer från lokalproducerad vattenkraft.

Bilden: Patricia Magnell vid VB Energis snabbladdare i Sockenstugeparken i Ludvika.

Patricia Magnell vid VB Energis snabbladde.jpg

För mer information kontakta:

Patricia Magnell, Key Account Manager, VB Energi. Tel: 0240-876 51.

 

VB Energikoncernen – bokslutskommuniké 2019

VB Energikoncernen omsatte förra året 551,9 miljoner kronor jämfört med 543,4 miljoner kronor året innan. Förklaringen till ökningen i omsättningen är främst högre priser.

 • VB Energikoncernen omsatte förra året 551,9 miljoner kronor jämfört med 543,4 miljoner kronor året innan. Förklaringen till ökningen i omsättningen är främst högre priser.
 • Resultatet efter finansiella poster minskade från 137,0 miljoner kronor till 121,9 miljoner. Förklaringen till resultatförsämringen är främst lägre volym och högre kostnader.
 • Koncernen investerade totalt 86,0 miljoner kronor jämfört med 140,8 miljoner året innan.
 • Förslaget från styrelsen i moderbolaget VB Energi är att 48,2 miljoner kronor lämnas i aktieutdelning jämfört med 68,6 Mkr föregående år. Förklaringen till minskningen är främst osäkerhet när det gäller myndighetsregleringar.
 • Av den föreslagna utdelningen tillfaller:

- 24,4 miljoner kronor Vattenfall AB (föregående år 34,7 miljoner),

- 13,8 miljoner kronor Ludvika kommun (föregående år 19,6 miljoner) samt

- 10,0 miljoner kronor Fagersta kommun (föregående år 14,3 miljoner).

 • Bolagsstämmorna kommer att äga rum 2020-05-12 i Fagersta.
 • VB Energi och VB Elnäts VD Malin Wallenberg har sedan den 1 september varit föräldraledig och tf. VD under hennes frånvaro har Christer Johansson varit. Johan Carlsson är ny VD i VB Elförsäljning sedan 1 juli.

VB Energi

VB Energi producerar, distribuerar och säljer fjärrvärme i Ludvika, Fagersta och Grängesberg. I Norberg distribuerar och säljer VB Energi värme som köps in från Scandbio AB. Utöver fjärrvärme bedriver bolaget även entreprenadverksamhet främst inom segmentet vattenkraft.

Värmeleveranserna uppgick till totalt 228,2 gigawattimmar jämfört med 228,1 gigawattimmar året innan.

Andelen träbränsle, bioolja, och spillvärme i bolagets produktion uppgick till 97 procent. Resterande 3 procent avser el till elpannor och drift. Denna el är miljödeklarerad EPD el från vindkraft i Norden.

Nettoomsättningen uppgick till 190,9 miljoner kronor jämfört med 186,8 miljoner året innan. Resultat efter finansiella poster uppgick till 36,1 miljoner kronor vilket är en minskning med 3,5 miljoner kronor jämfört med året innan. Förklaringen till resultatförsämringen är främst högre omkostnader och högre kostnader för bränsle.

Investeringarna uppgick till 19,7 miljoner kronor som avser bland annat reinvesteringar och effektiviseringar genom förbättrad prestanda i befintliga anläggningar.  Under året investerades även i en ny pelletspanna i Fagersta, ett viktigt steg i VB Energis målsättning att samtliga fyra fjärrvärmenät skall bli fossilfria under 2020.

VB Elnät

VB Elnät bedriver elnätverksamhet i huvudsak i Ludvika och Fagersta kommuner samt delar av Smedjebackens kommun. Bolaget bedriver även viss optoverksamhet.

Transiteringarna av fast kraft uppgick till 941 gigawattimmar jämfört med 1 002 gigawattimmar året innan. Inmatningen från lokal sol-, vind- och vattenkraft uppgick till 204 gigawattimmar jämfört med 167 gigawattimmar året innan.

Nettoomsättningen uppgick till 238,1 miljoner kronor jämfört med 235,6 miljoner året innan. Resultatet efter finansiella poster minskade från 90,1 miljoner kronor till 77,0 miljoner. Förklaringen till resultatförsämringen är främst lägre volym och högre kostnader.

Investeringarna uppgick till 66,3 miljoner kronor jämfört med 106,4 miljoner året innan.

Det mesta av investeringarna avsåg reinvesteringar i nätet, kvalitetshöjande åtgärder för att möta samhällets högre krav på leveranssäkerhet samt nyanslutningar av produktion. VB Elnäts investeringar syftar även till att medverka till ett nytt energilandskap med möjligheter till lokal mikro- och småskalig produktion samt utbyggd laddinfrastruktur.

VB Elförsäljning

Nettoomsättningen uppgick till 156,9 miljoner kronor jämfört med 154,0 miljoner året innan. Resultatet efter finansiella poster ökade med 1,5 miljoner kronor till en vinst på 8,8 miljoner kronor.

VB Elförsäljning har under året haft en bra avtalsmix som i kombination med prissäkringsstrategin fallit väl ut. Ytterligare faktorer som bidragit till det positiva resultatet är aktivt arbete med kundfordringar och att omkostnaderna hållits nere.

VB Elförsäljning har breddat sin verksamhet genom att erbjuda kunderna hjälp med att finna hållbara energilösningar, t.ex. solceller och laddlösningar för elbilar.

VB Energikoncernens strategiska inriktning 2020

 • VB Energikoncernen har som mål att ha en fossilfri värmeproduktion under år 2020.
 • Omställningen av koncernens fordonspark har inletts där målsättningen är att fordonsbränslet ska vara fossilfritt senast år 2027.
 • Koncernen kommer även att bredda sin verksamhet genom att erbjuda kunderna hjälp med att finna hållbara energilösningar, t.ex. solceller och laddlösningar för elbilar.
 • VB Energikoncernens nätområde ligger i en expansiv region med många nyetableringar.  Däribland vindkraftparker, gruvor, datahallar, etc. 2020 innebär arbete med utveckling av elnätet gällande förnyelse och förberedselser inför kapacitetsökning för att kunna bemöta samhällets krav på tillgång, kvalité och leveranssäkerhet.

Sammanställning nettoomsättning

Belopp i miljoner kronor

 

2019

2018

2017

2016

2015

VB Energi

190,9

186,8

186,2

180,6

174,7

VB Elnät

238,1

235,6

221,9

214,6

201,0

VB Elförsäljning

156,9

154,0

131,0

131,3

122,1

Intern omsättning

-34,0

-33,0

-33,5

-33,1

-33,6

Totalt VB Energikoncernen

551,9

543,4

505,6

493,4

464,2

 

Sammanställning resultat efter finansiella poster

Belopp i miljoner kronor

 

2019

2018

2017

2016

2015

VB Energi

36,1

39,6

40,8

43,5

39,1

VB Elnät

77,0

90,1

82,7

82,8

72,1

VB Elförsäljning

8,8

7,3

6,9

5,5

6,9

Totalt VB Energikoncernen

121,9

137,0

130,4

131,8

118,1

 

Sammanställning investeringar

Belopp i miljoner kronor

 

2019

2018

2017

2016

2015

VB Energi

19,7

34,4

29,0

21,5

20,0

VB Elnät

66,3

106,4

57,6

45,6

35,8

VB Elförsäljning

-

-

-

-

-

Totalt VB Energikoncernen

86,0

140,8

86,6

67,1

55,8

 

Ludvika 2020-02-21

För ytterligare information kontakta gärna:

Christer Johansson, tf. VD för VB Energi och VB Elnät, 0240-876 27

Johan Carlsson, VD för VB Elförsäljning, 0240-876 50

Christer Larsson, Chef Ekonomi och IT VB Energi, 0240-876 11 

Nu är det återigen dags för Granreturen!

Tillsammans med kommunens invånare kommer VB Energi, WBAB, LudvikaHem och Maserfrakt även i år att samla in så många julgranar som möjligt för att tillvarata energin av granarna och omvandla den till klimatsmart fjärrvärme.

Genom Granreturen kan årets julgranar på ett enkelt och miljöeffektivt sätt återvinnas och samtidigt bidra till en bättre miljö. Boende i Ludvika tätort eller i Grängesberg uppmanas att ställa ut sin julgran vid sitt sopkärl senast lördagen den 11 januari. Granarna hämtas sedan under söndagen av ungdomar från Ludvika Hockey. De insamlade julgranarna flisas senare och omvandlas till energi i form av klimatsmart fjärrvärme.

- Anledningen till att vi i år enbart erbjuder hämtning i Ludvika tätort och i Grängesberg beror på att det förra året fanns så få granar att hämta i ytterområdena i kommunen, berättar Christer Johansson, vd på VB Energi.

Du som bor i villa i centrala Ludvika ställer ut julgranen bredvid sitt sopkärl senast lördag kväll den 11 januari så hämtas granen någon gång under söndagen den 12:e. Ambitionen är att samla in minst 3 000 granar. Boende i lägenhet kan lämna sin julgran i en av de utplacerade containrarna där personal från WBAB finns på plats.  För varje insamlad gran skänks tre kronor till ett välgörande miljöändamål i kommunen.

- Det här är bra för alla och framför allt för miljön. Vi ser det även som en del av en kommunal service till våra invånare, säger Ola Nyström, Återvinningschef, WBAB.

Containrarna kommer att finnas på följande platser:

Grängesberg, söndag 12 januari

Hans Ingels plan vid stationen, ca kl. 9-10 samt ca kl. 14-15

Ludvika, söndag 12 januari

Notgården (parkeringen vid förskolan), ca kl. 9 -10

Högbergsskolan (parkeringen), ca kl. 10 -11

Folkets hus (parkeringen), ca kl. 11 -12

Marnäs torg, ca kl. 13 -14

Lasarettet (stora parkeringen), ca kl. 14 -15 

Final av Granreturen 18 januari

Granreturen avslutas med flisfest för allmänheten vid Väsmanstrand den 18 januari kl. 12-14. På festen presenteras utfallet av årets Granretur. De insamlade granarna kommer att flisas av MaserFrakt på plats och det bjuds på dryck och enklare förtäring.

Ytterligare upplysningar lämnas av:

Christer Johansson, VB Energi, vd, 0240-876 27

Ola Nyström, WBAB, Återvinningschef, 0240-309 02


WBAB är ett driftbolag för vatten, avlopp, avfall och återvinning i Ludvika och Smedjebackens kommuner. WBAB:s uppdrag är att säkerställa en trygg, serviceinriktad, effektiv och hållbar verksamhet. WBAB har funnits sedan 1 juni 2016. www.wbab.se

VB Energi är ett miljö- och arbetsmiljöcertifierat energiföretag med placering i Fagersta och Ludvika. Verksamheten med 62 anställda rymmer elförsäljning, fjärrvärme, eldistribution och drift av vattenkraftstationer. Företaget ägs av Vattenfall (50,6%), Ludvika kommun (28,6%) och Fagersta kommun (20.8%). Vi är genom våra olika verksamheter en viktig aktör för regionens samhällsutveckling. www.vbenergi.se

LudvikaHem AB är ett allmännyttigt bostadsföretag, helägt av Ludvika kommun. Bolaget har till föremål för sin verksamhet att förvärva, avyttra, äga, bebygga och förvalta fastigheter eller tomträtter med bostäder, affärslägenheter och därtill hörande kollektiva anordningar samt idka verksamhet med naturlig anknytning därtill. Ändamålet med bolagets verksamhet är att bidra till att främja bostadsförsörjningen i Ludvika kommun och därvid skapa goda boendemiljöer för invånarna. www.ludvikahem.se

MaserFrakt är ett av Sveriges största maskin- och transportförmedlingsföretag. www.maserfrakt.se

Nytecknat samarbetsavtal mellan Västerbergslagens Energi AB och Mälarenergi Vattenkraft AB

VB Energi har sedan 2007 haft ett nära samarbete med Mälarenergi gällande drift- och underhållstjänster. I och med en ny upphandling får bolaget fortsatt förtroende att sköta drift och underhåll på Mälarenergis vattenkraftverk som ligger i Ljusnarsbergsområdet. Detta slogs fast efter att Mälarenergi ansåg att VB Energi lämnat det bästa anbudet i den upphandling som nyligen genomförts.

Det nytecknade avtalet innefattar drift, underhåll och beredskap dygnet runt på de tio kraftverk, med tillhörande dammanläggningar, som Mälarenergi äger i Arbogaåns övre delar i Ljusnarsberg.

Det nytecknade avtalet löper på i tre år, med start den 1:a januari 2019.

- Vi är stolta över att VB Energi har fått förnyat förtroende av Mälarenergi att fortsätta drifta, underhålla och ha beredskap på flera av deras kraftverk och dammanläggningar, säger Malin Wallenberg, VD på VB Energi. Vi är en professionell partner inom skötsel av vattenkraft i Bergslagsregionen och ser fram emot fortsatt samarbete med Mälarenergi, tillägger Malin.

Ett av VB Energis verksamhetsområden är att sköta drift och underhåll på anläggningar tillhörande andra aktörer i energibranschen. En av de största fördelarna med att samla detta inom ett och samma bolag är att kompetens finns samlad i en större drift- och underhållsgrupp. Det blir även positiva effekter med att fler aktörer kan vara med och dela på resurserna vid beredskapstjänst dygnet runt.

Ytterligare upplysningar lämnas av:

Mattias Holmström, Chef Entreprenad, VB Energi, 0240-876 07

VB Energi VB Energi är ett miljö- och arbetsmiljöcertifierat energiföretag med huvudkontor i Ludvika. Verksamheten med ca 65 anställda rymmer elförsäljning, fjärrvärme, eldistribution och drift av vattenkraftstationer. Företagets huvudägare är Vattenfall med Ludvika kommun och Fagersta kommun som delägare. Gå gärna in på vår hemsida www.vbenergi.se för ytterligare information.

Mälarenergi är ett bolag som ägs till 100 % av Västerås Stad. Verksamheten består av produktion och distribution av el, fjärrvärme, vatten, fjärrkyla och kommunikationslösningar. Verksamhetsområdet är framför allt i Mälardalsregionen och huvudkontoret finns i Västerås.

Bild: Högfors kraftstation 

Granreturen – VB Energi, WBAB, LudvikaHem AB och MaserFrakt i ett unikt samarbete.

Tillsammans med kommunens innevånare vill VB Energi, WBAB, LudvikaHem och LMaserFrakt samla in så många julgranar som möjligt för att tillvarata energin av granarna och omvandla den till klimatsmart fjärrvärme.

Tillsammans med innevånarna kan årets julgranar på ett enkelt och miljöeffektivt sätt återvinnas och samtidigt bidra till en bättre miljö. Ludvikaborna uppmanas att ställa ut sin julgran vid sitt sopkärl där den sedan hämtas av WBAB. De insamlade julgranarna flisas senare och omvandlas till energi i form av klimatsmart fjärrvärme.

- Vår ambition är att samla in minst 3 000 granar. För varje insamlad gran skänker vi gemensamt 3 kronor till ett välgörande miljöändamål här i kommunen, berättar Crister Johansson, Chef Produktion, VB Energi.

- Det är bra för alla och är ett värmande slut på julen. Vi ser det även som en del av kommunal service till våra innevånare, tillägger Maria Sjöberg, Projektledare, LudvikaHem.

- Bilarna som samlar in julgranarna körs på 100% fossilfritt bränsle. För att så många som möjligt ska ha möjlighet att lämna sin julgran ställer vi även ut containrar på olika platser i kommunen, berättar Ola Nyström, Återvinningschef, WBAB.

De som bor i villa i kommunen ställer ut julgranen bredvid sitt sopkärl på söndagskväll den 13 januari så hämtas granen någon gång mellan den 14 och 17 januari.

Boende i lägenhet kan lämna sin julgran i en av de utplacerade containrarna där personal från WBAB finns på plats.  Containrarna kommer att finnas på följande platser:

 • Grängesberg, onsdag 16 januari kl. 16-18

Hans Ingels plan vid stationen

Gruvkontoret vid VBU:s parkering

 • Ludvika, torsdag 17 januari kl. 16-18

Högbergsskolans parkering (Skogsplan)

Parkeringen vid Folkets hus

 • Fredriksberg, torsdag 17 januari kl. 13-18

Lämna din gran på återvinningscentralen

Final av Granreturen 19 januari

Granreturen avslutas med flisfest för allmänheten vid Väsmanstrand den 19 januari kl. 12-14. På festen presenterar vi utfallet av årets Granretur. De insamlade granarna kommer att flisas av MaserFrakt på plats och vi bjuder på dryck och enklare förtäring.

Ytterligare upplysningar lämna av:

Christer Johansson, VB Energi, Chef Produktion, 0240-876 27

Ola Nyström, WBAB, Återvinningschef, 0240-309 02


WBAB är ett driftbolag för vatten, avlopp, avfall och återvinning i Ludvika och Smedjebackens kommuner. WBAB:s uppdrag är att säkerställa en trygg, serviceinriktad, effektiv och hållbar verksamhet. WBAB har funnits sedan 1 juni 2016. www.wbab.se

VB Energi är ett miljö- och arbetsmiljöcertifierat energiföretag med placering i Fagersta och Ludvika. Verksamheten med 62 anställda rymmer elförsäljning, fjärrvärme, eldistribution och drift av vattenkraftstationer. Företaget ägs av Vattenfall (50,6%), Ludvika kommun (28,6%) och Fagersta kommun (20.8%). Vi är genom våra olika verksamheter en viktig aktör för regionens samhällsutveckling. www.vbenergi.se

LudvikaHem AB är ett allmännyttigt bostadsföretag, helägt av Ludvika kommun. Bolaget har till föremål för sin verksamhet att förvärva, avyttra, äga, bebygga och förvalta fastigheter eller tomträtter med bostäder, affärslägenheter och därtill hörande kollektiva anordningar samt idka verksamhet med naturlig anknytning därtill.
Ändamålet med bolagets verksamhet är att bidra till att främja bostadsförsörjningen i Ludvika kommun och därvid skapa goda boendemiljöer för innevånarna. www.ludvikahem.se

Ludvika Kommunfastigheter AB vision är att vara "Det bästa fastighetsbolaget" i kontakterna med alla kunder. Ett av de viktigaste målen är att ha nöjda kunder och lokalnyttjare samt förse kunderna med service avseende trygghet, säkerhet och kvalité. I samarbete med Ludvika kommun är målet att kommunens lokaler ska kunna användas ännu mer effektivt. www.ludvikakf.se

Utveckling av laddinfrastruktur för elfordon i Ludvika kommun.

Ludvika kommun har genomfört upphandling av laddlösningar för elbilar där VB Energi utsågs till leverantör.

Ludvika kommun har för avsikt att ytterligare förbättra möjligheterna att ladda elfordon inom kommunens gränser. 

Ludvika kommun har genomfört upphandling av laddlösningar för elbilar där VB Energi utsågs till leverantör. VB Energi är återförsäljare av systemet InCharge och levererar kompletta laddlösningar som inkluderar smarta laddboxar, som bland annat håller reda på vem som tankar el och hur mycket el man tankar. Betalar gör man antingen via en mobilapp eller med ett laddkort som kan beställas från InCharge.

Både Ludvika kommun och VB Energi erbjuder idag möjlighet till laddning av elfordon via sina laddstolpar till en kostnad av 1:50 kr/kWh. De nya laddstolparna som kommer att sättas upp kommer att ha samma låga taxa.

- Vi kommer att prioritera en genomtänkt spridning av laddmöjligheterna inom hela kommunen i denna etapp, informerar kommunens Miljösamordnare,  Jacob Holgersson. 

Platserna som är tänkta för denna etapp är: 

- Grangärde torg, två laddpunkter

- Centralt i  Sunnansjö, två laddpunkter

- Centralt i Fredriksberg, två laddpunkter

- Nyhammars torg, två laddpunkter

Detta är något som bland annat landsbygdsutvecklare Lena Kansbod gläds åt av flera anledningar, dels genom att det förstärker de lokala handelsplatserna, man kan resa i hela kommunen utan räckvidsångest och att man kan kombinera det med kollektivtrafiken.

I nästa etapp planeras bland annat en fortsatt utbyggnad i Grängesberg, idag finns laddmöjligheteter utanför Biblioteket men här planeras för fler laddplatser.

Ytterligare upplysningar lämna av:

Jacob Holgersson, Ludvika kommun, Miljösamordnare, 0240-861 50

Mattias Holmström, VB Energi, Chef Entreprenad, 0240-876 07

20180425_130348.jpg

VB Energikoncernen - Bokslutskommuniké 2017

VB Energikoncernen omsatte förra året 506,7 miljoner kronor jämfört med 493,4 miljoner kronor året innan. Resultatet efter finansiella poster minskade från 131,8 miljoner kronor till 131,4 miljoner. Detta är det näst högsta resultatet någonsin för VB Energikoncernen.

VB Energikoncernen omsatte förra året 506,7 miljoner kronor jämfört med 493,4 miljoner kronor året innan. Förklaringen till ökningen i omsättningen är främst högre transiterad volym el samt ökning av försåld volym fjärrvärme.
Resultatet efter finansiella poster minskade från 131,8 miljoner kronor till 131,4 miljoner. Detta är det näst högsta resultatet någonsin för VB Energikoncernen.
Koncernen investerade totalt 86,6 miljoner kronor jämfört med 67,1 miljoner året innan.
Förslaget från styrelsen i moderbolaget VB Energi är att 134,8 miljoner kronor lämnas i aktieutdelning jämfört med 70,7 Mkr föregående år.

Av den föreslagna utdelningen tillfaller: 
- 68,2 miljoner kronor Vattenfall AB (föregående år 35,8 miljoner),
- 38,6 miljoner kronor Ludvika kommun (föregående år 20,2 miljoner) samt
- 28,0 miljoner kronor Fagersta kommun (föregående år 14,7 miljoner).

Bolagsstämmorna kommer att äga rum 2018-06-01 i Ludvika.
Bolagets tidigare VD Bo Sörberg avgick med pension den 31 december 2017. Hans efterträddes av Malin Wallenberg som tillträdde den 1 januari 2018.

VB Energi

VB Energi producerar, distribuerar och säljer fjärrvärme i Ludvika, Fagersta och Grängesberg. I Norberg distribuerar och säljer VB Energi värme som köps in från Scandbio AB. Utöver fjärrvärme bedriver bolaget även viss entreprenadverksamhet.
Värmeleveranserna uppgick till totalt 229,2 gigawattimmar jämfört med 215,5 gigawattimmar året innan. 
Andelen träbränsle, bioolja, torv och spillvärme i bolagets produktion uppgick till 96 procent. Andelen fossil olja uppgick till endast 1 procent. Resterande 3 procent avser el till elpannor och drift. Denna el är miljödeklarerad EPD el från vindkraft i Norden. Under 2017 konverterades oljepannan i Grängesberg till bioolja. 

Nettoomsättningen uppgick till 185,7 miljoner kronor jämfört med 180,6 miljoner året innan. Resultat efter finansiella poster uppgick till 40,3 miljoner kronor vilket är en minskning med 3,2 miljoner kronor jämfört med året innan. Förklaringen till resultatförsämringen är främst högre omkostnader och högre kostnader för bränsle.
Investeringarna uppgick till 29,0 miljoner kronor. Huvuddelen av detta avser nyanslutningar samt reinvesteringar och effektiviseringar i befintliga anläggningar. 

VB Elnät

VB Elnät bedriver elnätverksamhet i huvudsak i Ludvika och Fagersta kommuner samt delar av Smedjebackens kommun. Bolaget bedriver även viss optoverksamhet.
Transiteringarna av fast kraft uppgick till 981 gigawattimmar jämfört med 962 gigawattimmar året innan. Inmatningen från lokal sol-, vind- och vattenkraft uppgick till 183 gigawattimmar jämfört med 198 gigawattimmar året innan. År 2017 var ett relativt dåligt vind- och vattenår.

Nettoomsättningen uppgick till 223,5 miljoner kronor jämfört med 214,6 miljoner året innan. Resultatet efter finansiella poster ökade från 82,8 miljoner kronor till 84,2 miljoner. Förklaringen till resultatförbättringen är främst högre volym.

Investeringarna uppgick till 57,6 miljoner kronor jämfört med 45,6 miljoner året innan. Det mesta av investeringarna avsåg reinvesteringar i nätet samt förstärkningar föranledda av kvalitetskrav samt ökat uttag hos vissa kunder. VB Elnäts investeringar syftar även till att medverka till ett nytt energilandskap med möjligheter till lokal mikro- och småskalig produktion samt utbyggd laddinfrastruktur. Under året har ett nytt timmätsystem börjat installeras. Under 2018 kommer samtliga mätare att vara utbytta.

VB Elförsäljning

Nettoomsättningen uppgick till 131,0 miljoner kronor jämfört med 131,3 miljoner året innan. Resultatet efter finansiella poster ökade med 1,4 miljoner kronor till en vinst på 6,9 miljoner kronor. Stabila och låga marknadspriser har inneburit att bolagets resultatnivå har blivit mer stabil.

De låga marknadspriserna beror på låg efterfrågan, bland annat beroende på varmt väder, samt stort utbud på grund av en allt bättre tillgänglighet för kärnkraften, utbyggnad av vindkraft samt god vattentillgång. Under den senaste vintern och under våren 2018 har marknadspriserna åter börjat stiga. 

Sammanställning nettoomsättning 

Belopp i miljoner kronor 

 

2017

2016

2015

2014

2013

VB Energi

185,7

180,6

174,7

170,8

177,1

VB Elnät

223,5

214,6

201,0

202,6

202,9

VB Elförsäljning

131,0

131,3

122,1

140,4

164,7

Intern omsättning

-33,5

-33,1

-33,6

-33,9

-38,0

Totalt VB Energikoncernen

506,7

493,4

464,2

479,9

506,7

 

Sammanställning resultat efter finansiella poster 

Belopp i miljoner kronor 

 

2017

2016

2015

2014

2013

VB Energi

40,3

43,5

39,1

34,4

34,6

VB Elnät

84,2

82,8

72,1

62,9

54,7

VB Elförsäljning

6,9

5,5

6,9

7,6

8,4

Totalt VB Energikoncernen

131,4

131,8

118,1

104,9

97,7

 

Sammanställning investeringar 

Belopp i miljoner kronor 

 

2017

2016

2015

2014

2013

VB Energi

29,0

21,5

20,0

16,4

18,9

VB Elnät

57,6

45,6

35,8

54,6

39,9

VB Elförsäljning

-

-

-

-

-

Totalt VB Energikoncernen

86,6

67,1

55,8

71,0

58,8


Ludvika 2018-06-01

För ytterligare information kontakta gärna:

Malin Wallenberg, VD för VB Energi och VB Elnät,  0240-876 43
Emma Agneteg, VD för VB Elförsäljning 0240-876 06
Christer Larsson, tf Chef Ekonomi och IT VB Energi, 0240-876 11

Malin Wallenberg ny VD för Västerbergslagen Energi AB

Malin Wallenberg har utsetts till VD för Västerbergslagens Energi AB (VB Energi) och dotterbolaget Västerbergslagens Elnät AB. Malin har en bakgrund med flera ledande poster inom energibranschen, däribland Vattenfall.    

- Jag ser fram emot att tillsammans med alla duktiga medarbetare i VB-koncernen och i samverkan med Vattenfall, Ludvika och Fagersta kommun driva utveckling av bolaget till värde för våra kunder och en hållbar framtid, säger Malin Wallenberg.  

Vid årsskiftet går Bo Sörberg i pension efter 12 år som VD för VB Energi. Malin Wallenberg tillträder 1 januari 2018 och tar med sig erfarenhet från både el och gasförsäljning, kraftvärmeverk, elnätsverksamhet och kärnkraft. Malins utbildningsbakgrund är en fil.kand i Statsvetenskap och hon har haft roller som VD, styrelseordförande och andra ledande befattningar i kommunägda bolag, kommunal förvaltning, myndigheter och privata företag. 

- Malin har en gedigen erfarenhet från olika verksamhetsområden inom energibranschen och jag är övertygad om att hon kommer att vidareutveckla den höga service, tillgänglighet och goda miljöprestanda som bolaget har idag, säger VB Energis styrelseordförande Jenny Larsson, Vattenfall. 

- Som delägare i bolaget vill både Ludvika Kommun och Fagersta Kommun hälsa Malin Wallenberg varmt välkommen till VB Energi. Jag och hela styrelsen ser fram emot att arbeta tillsammans med henne, säger vice styrelseordförande Leif Pettersson, Ludvika Kommun.   

Ytterligare upplysningar lämnas av

Jenny Larsson, styrelseordförande i VB Energi AB, 070-622 19 27
Malin Wallenberg, 070-712 35 40