Information till den registrerade – Privacy Notice

Dina personuppgifter hos Västerbergslagens Elnät AB

För att du ska kunna få bästa möjliga service av oss så behöver vi hantera dina personuppgifter. Ofta får vi dina personuppgifter direkt från dig som kund eller intressent men ibland överlämnas eller hämtas din information på annat sätt. Oberoende av anledningen till att dina personuppgifter finns hos oss, så behandlar vi alltid dina personuppgifter med största respekt för dig och din personliga integritet. Västerbergslagens Elnät AB tar personuppgiftsansvaret på största allvar och du kan lita på att vi uppfyller kraven i den nya dataskyddsförordningen, General Data Protection Regulation (GDPR).

Som en del av vår hantering av dina personuppgifter kan det i sällsynta fall inbegripa mer privat information. Vi behandlar endast sådan information när det är strikt nödvändigt och har stöd av dataskyddsförordningen. Registrerade personuppgifter skyddas från obehöriga användare och vi lämnar endast ut personuppgifter när det behövs och är tillåtet av dataskyddsförordningen.

Ändamål och laglig grund för behandling

Vi samlar bara in dina personuppgifter när det finns lagligt stöd i dataskyddsförordningen (GDPR). Vanliga anledningar till att vi hanterar dina personuppgifter kan till exempel vara i syfte att utföra en tjänst som du har begärt eller som del av relationen med dig som kund, intressent, ombud eller leverantör. Ändamålet kan även vara att informera om elavbrott, uppfylla lagkrav tex enligt Ellagen, distribution av faktura, upprätthålla datasäkerhet, förebygga olyckor eller förhindra bedrägerier. Vi kan också använda din data för utveckling av samhällsviktig infrastruktur eller tjänster vilket vi genomför genom Customer Effort Score (CES).

Vi behandlar enbart dina personuppgifter för ändamål som är tydligt definierade och knutna till ett bestämt syfte.

Insamling av personuppgifter

Du kan lämna dina personuppgifter till oss via hemsidan och vi kan även få tillgång till personuppgifter när du lämnar uppgifter till oss via brev, e-post, telefon, vid incidenter eller olyckor etc. i samband med avtalstecknande eller utförande av tjänster.

När du besöker vår hemsida vbenergi.se/elnat/ använder vi så kallade cookies. Dessa cookies används som hjälpmedel till dig som besökare så att du enkelt kan nå korrekt information och anpassa besöket efter dina individuella önskemål. Du kan avvisa cookies genom att ställa in webbläsaren enligt dessa önskemål. I vår cookiepolicy kan du läsa mer om hur vi använder dessa.

När du ingår ett nytt avtal med oss kommer sökning på person och adress ske genom att ditt personnummer skickas till en annan part, Bisnode.

Information till den registrerade

I samband med att vi tar emot dina personuppgifter informeras du med en notis om vem som är ansvarig för behandlingen av personuppgifterna, för vilket ändamål personuppgifterna samlas in och annan information som behövs för att kunna ta tillvara dina rättigheter.

Personuppgifter som vanligtvis samlas in om dig delar vi upp i två kategorier:

Personinformation är de uppgifter som vi behöver för att du ska kunna bli kund hos oss eller ingå avtal med oss. Exempel på personinformation är namn, adress, lägenhetsnummer, telefon, e-post, kreditvärdering, kundnummer och tillhörande lösenord.

Anläggningsinformation är framförallt uppgifter om din anläggning. Exempel på anläggningsinformation är säkringsstorlek, elanvändning, anläggningsadress och val av elhandelsföretag.

Om vi samlar in personuppgifterna själva från någon annan än dig så kommer vi att informera dig om det.

Säkerhet

Vi skyddar dina personuppgifter med en rad åtgärder så att informationen inte förloras, förstörs, manipuleras eller blir tillgänglig för obehöriga. Endast de som behöver tillgång till dina personuppgifter för att utföra en särskild tjänst har behörighet att komma åt och hantera dina uppgifter hos oss. I de fall vi samarbetar med interna och externa partners har de samma krav på hanteringen som vi har.

Incidenter rapporteras alltid till Datainspektionen och till inblandade personer inom 72 timmar. Eventuella dataintrång polisanmäls alltid.

Delning av personuppgifter

Vissa av dina personuppgifter kan komma att överlämnas till samarbetspartners för att vi ska kunna utföra de tjänster du beställt eller i den mån uppgifterna behövs för att samarbetspartners ska kunna utföra arbeten, tjänster och produktutveckling i elnätet som finns i det område din anläggning är belägen. När så görs har du som individ samma lagliga skydd och rättigheter som om uppgifterna enbart hanterades av oss.

Exempel på de som kan delges dina insamlade personuppgifter är:
– Vår kundservice samt PostNord Strålfors som printar våra fakturor
– Entreprenörer och installatörer i våra nätområden
– Den elhandlare du valt
– Tekniska konsulter som arbetar på uppdrag av oss
– Inkasso- och delgivningsföretag
– IT-leverantörer som utvecklar och tillhandahåller våra system

Dina personuppgifter lämnas normalt inte till bolag i länder utanför EU eller EES. Om så ändå skulle ske görs först en särskild undersökning av att alla rättsliga förutsättningar är uppfyllda så att dina personuppgifter får samma skydd som inom EU/EES.

Notera att vi liksom alla andra branscher är skyldiga att lämna ut personuppgifter till polisen för brottsutredningar efter domstolsbeslut eller att ett föreläggande inkommit till oss.

Företagsinformation och direktmarknadsföring

Personuppgifter används på laglig grund för att skicka dig nödvändig information om t.ex. elavbrott, förändrade avtalsvillkor eller annan viktig samhällsinformation och produktutveckling för en utvecklande infrastruktur i din relation till oss. För annan information har du valet att tacka nej genom att ändra inställningar i Mina Sidor eller kontakta vår kundservice.

Vi säljer inte dina personuppgifter vidare för direktmarknadsföring. Personuppgifter som delas med oss kommer alltså inte att leda till att du får reklam.

Gallring av personuppgifter

Vi sparar inte dina personuppgifter längre än nödvändigt. När personuppgifterna inte längre behövs så raderar vi dem permanent. Detta gäller till exempel när ett avtal har upphört och våra pågående ärenden är färdiga. Delar av dina personuppgifter kan dock behöva sparas även ett tag därefter, till exempel för bokföringsändamål. När ett avtal upphört ska personuppgifter sparas i 7 år enligt lagen. Om det finns en pågående utredning eller tvist ska personuppgifterna sparas i 10 år eller så länge ärendet är öppet.

Rätt att få information

Du har rätt att få information om i vilken utsträckning uppgifter om dig behandlas av oss. Om sådana personuppgifter finns hos oss får du efter begäran all information om vilka kategorier av personuppgifter som behandlas, varifrån dessa har inhämtats, för vilket eller vilka ändamål behandlingen sker, vilken laglig grund som föreligger och till vem eller vilka uppgifterna lämnas ut. Begäran om information rörande personuppgiftsbehandlingen ska för din egen säkerhets skull göras skriftligen per brev och skall vara undertecknad av den som begär att få reda på sina uppgifter. Vi skickar svar till den adress som finns registrerad hos oss och överensstämmer med SPAR inom 1 månad från det att din begäran inkommit.

Rätt till rättelse

Du har rätt att begära rättelse, blockering eller utplåning av din egen information om den är felaktig eller behandlas i strid med gällande rätt. Vi kommer då att vidta alla nödvändiga åtgärder. Besök gärna Mina Sidor för att rätta dina uppgifter eller kontakta vår kundservice.

Rätt att bli raderad

Vi raderar dina personuppgifter omgående då laglig grund saknas för att behålla uppgifterna. Notera att fakturor och underlag måste sparas i 7 år i enlighet med bokföringslagen. Du har rätt att omgående få dina personuppgifter raderade om något av följande gäller:

– Uppgifterna behövs inte längre för de ändamål som de behandlats för.
– Informationen har inte behandlats enligt dataskyddsförordningen.
– Du motsätter dig databehandling som skett efter en intresseavvägning där de berättigade skälen inte väger tyngre än ditt intresse.
– Radering krävs för att uppfylla en rättslig skyldighet.

Rätt att begränsa automatiserat beslutsfattande

Vi använder inte automatiserat beslutsfattande för att hantera dina personuppgifter.

Rätt till dataportabilitet

Du har rätt att få ut dina personuppgifter från oss på papper eller elektroniskt standardformat (Excel) för att exempelvis överföra dem till en annan part. Förbrukningshistorik tillhandahålls genom export till Excel i Mina sidor.

Rätt till begränsning av behandling

Behandling av dina personuppgifter kan i vissa fall begränsas på begäran av dig eller av personuppgiftsansvarig under exempelvis en tid då en utredning pågår.

Rätt till invändning

Du har rätt att göra invändningar mot behandlingen av de personuppgifter som vi utför efter en särskild intresseavvägning. För att göra detta behöver du specificera vilken behandling du invänder emot. Om vi ska kunna fortsätta med sådan behandling måste vi visa att det finns intressen som enligt lagen väger tyngre än dina skäl.

Rätt till ersättning

Du har rätt till ersättning om vår hantering av dina personuppgifter har lett till skada för dig. Anspråk ställs direkt till Västerbergslagens Elnät AB.

Länkning

Uppgifterna på denna sida gäller för Västerbergslagens Elnät AB och för webbsidorna på vbenergi.se där informationsavsändaren är Västerbergslagens Elnät AB om inte annat uppges. I de fall hemsidan innehåller länkar till andra hemsidor så kan vi inte svara för innehållet på dessa hemsidor. Sidor vi hänvisar till kan tex vara till Energimyndigheten.

Ändringar av personuppgiftsbestämmelserna

Om det sker förändringar i våra bestämmelser för hantering av personuppgifter kommer vi att meddela det på vbenergi.se. Har personuppgiftsbehandlingen reglerats i ett avtal med dig gäller naturligtvis avtalsbestämmelserna i överensstämmelse med lagar och förordningar.

Kontakter

Personuppgiftsansvarig är Västerbergslagens Elnät AB och Dataskyddskoordinator för Västerbergslagens Elnät AB kan nås via e-post på dpc@vbenergi.se  eller på telefon 0240-876 00. Dataskyddskoordinator kan även nås via det allmänna kontaktformuläret på hemsidan.

Brev med frågor och begäran om registerutdrag skickas till:

Västerbergslagens Elnät AB
Box 860
771 28 Ludvika

Telefon: 0240-876 00 (vardagar 08–16)

Vi inhämtar personuppgifter från SPAR (www.statenspersonadressregister.se), UC (www.uc.se) och Bisnode (www.bisnode.se). Uppgift om Personuppgiftsansvarig och Dataskyddskoordinator hos dem finns på deras hemsidor.

Överklagan

Kontakt med tillsynsmyndighet sker via Integritetsskyddsmyndigheten (www.imy.se).

 

Uppdaterad: 12 juni 2023

Avsändare till denna sida är Västerbergslagens Elnät AB

Avsändare till denna sida är Västerbergslagens Elnät AB