Personuppgifter hos VB Energi

Vad är personuppgifter?

Med ”personuppgifter” avses all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet. VB Energi är personuppgiftsansvarig för de uppgifter som du tillhandahåller oss eller inhämtas av oss från annan källa.

Kontaktuppgifter för personuppgiftsansvarig och dataskyddskoordinator finns under Kontakter.

Nedan finns en beskrivning av de riktlinjer som VB Energi tillämpar för personuppgiftsbehandling. Ytterligare riktlinjer kan gälla i särskilda fall. Riktlinjerna inskränker inte heller de rättigheter som finns enligt gällande dataskyddslag eller annan rättsligt bindande bestämmelse.

VB Energis allmänna riktlinjer för personuppgiftshantering

Inom VB energi behandlas alltid personuppgifter med stor respekt för den personliga integriteten. Personuppgifter som kan anses känsliga (till exempel hälsouppgifter) behandlas ej. VB Energi lämnar endast ut personuppgifter till någon utanför VB Energi om det står klart att de rättsliga och VB Energis egna förutsättningar och krav är uppfyllda.

Insamling av personuppgifter

Vi samlar in personuppgifter på följande sätt:

- Du själv lämnar dessa till oss, exempelvis för att bli kund, men också i andra situationer. Detta görs till exempel via hemsidan, på fysiska blanketter, i kontakt med kundservice eller försäljning, via e-post, brev, kontaktformulär och via inloggade tjänster.

- Information skapas utifrån dina köp och hur du använder våra tjänster, förbrukar el och/eller värme alternativt anmäler ett ärende till oss.

- Vi inhämtar även uppgifter om dig via andra, så kallade tredje part. De uppgifter vi samlar från tredje part är:

 • Kontaktuppgifter och demografisk data från offentliga källor såsom SPAR
 • Uppgifter om kreditvärdighet från banker eller kreditvärderingsinstitut
 • Uppgifter från andra aktörer i energibranschen, i syfte att möjliggöra byte av elleverantör eller flytt
 • Uppgifter från våra samarbetspartners

Vanligtvis kan www.vbenergi.se besökas utan att personuppgifter eller liknande uppgifter samlas in. Vi samlar då endast in information som används för statistiska syften och besökaren förblir anonym. Exempel på sådan information är tidpunkt för besöket, hur lång tid besöket varar och vilka sidor som besöks. VB Energi använder också så kallade "cookies" (kakor) för att funktioner och tjänster på webbplatsen ska fungera på rätt sätt. Här kan du läsa mer hur vi använder cookies. 

När VB Energis inloggade tjänster besöks kan besöket knytas till den inloggade personens kundnummer. Detta ger VB Energi möjlighet till en mer relevant och personifierad kommunikation till enskilda kunder.

De kategorier av personuppgifter som vi vanligtvis samlar in är:

- Kundinformation, det vill säga de uppgifter som behövs för att kunna bli kund hos oss. Exempel är namn, adress, lägenhetsnummer, fastighetsbeteckning, telefonnummer, e-postadress, val av kommunikationskanal.

- Köpinformation, det vill säga köpta produkter och tjänster, kreditvärdering betalningshistorik, kundnummer och lösenord.

- Teknisk information, det vill säga din el- och/eller värmeförbrukning, el- och nätleverantör, anläggningsnummer, fel- och avbrottshistorik samt typ av anslutning

- Serviceinformation, det vill säga korrespondens i specifika ärenden, uppgifter om köp samt eventuella klagomål eller reklamationer. Svar på kundundersökningar och återkoppling om våra varor och tjänster. I förekommande fall uppgifter lämnade i samband med tävlingar.

- Demografisk information (från offentliga register), det vill säga ålder, kön, boendeyta, hushållskonstellation etc.

- Besöksinformation på inloggade tjänster, det vill säga köp-/användargenererad data, lösenord, teknisk data rörande enhet som används, interaktionsdata (besökstid, svarstider, hur du når och lämnar tjänsten med mera).

- Inspelad information, inspelning av fullmakter för byte av elleverantör eller flytt, inspelning av accepter vid köp över telefon samt inspelning av samtal för kvalitetssäkring och utbildning av vår personal.

Information när uppgifter samlas in

När personuppgifter lämnas till VB Energi får den som lämnar sina personuppgifter information om

- vilket VB Energi dotterbolag som är ansvarigt för behandlingen av personuppgifterna

- för vilket ändamål och på vilken legal grund personuppgifterna samlas in

- kontaktuppgifter för personuppgiftsansvarig och dataskyddskoordinator

- annan information som behövs för att den som lämnar personuppgifter skall kunna utnyttja sina rättigheter

- hur länge uppgifterna sparas

Skulle informationen vara otydlig har personen ändå kvar sina rättigheter enligt gällande dataskyddsslagstiftning och uppmanas kontakta VB Energi för att få fullständig information om hur dessa kan åberopas.

Ändamål och laglig grund för behandling

VB Energi samlar bara in personuppgifter då det finns stöd i gällande dataskyddslag. Den vanliga lagliga grunden för våra behandlingar är att upprätta ett kontrakt som berörd person har begärt för att:

 • ingå ett avtal med oss/bli kund
 • få en offert på ett erbjudande
 • köpa en produkt/tjänst
 • teckna en prenumeration, på exempelvis ett nyhetsbrev.

Med vårt berättigade intresse som grund behandlar vi data för flera ändamål, till exempel:

 • marknadsföring och profilering, det vill säga för att kommunicera relevanta erbjudanden till våra kunder
 • försäljning av våra och våra partners erbjudanden
 • hantering av kundserviceärenden
 • för att utveckla och förbättra våra produkter och tjänster
 • statistik och analyser

Andra ändamål för vår behandling av personuppgifter kan ha sin legala grund i olika lagkrav som vi måste följa, exempelvis bokföringslagen för fakturering eller när vi förmedlar information om ändrade avtalsvillkor. Du kan även lämna samtycke till behandling i vissa fall då inget av ovanstående gäller.

VB Energi behandlar inte personuppgifterna för ändamål som är oförenliga med det ursprungliga ändamålet. Mer information om för vilket ändamål personuppgifterna används kan även finnas när personuppgifterna lämnas, till exempel i anslutning till e-postformulär eller i avtalsvillkor.

Samtycke

Bolag inom VB Energi begär samtycke med den berörda personen i de fall där så krävs. Ett lämnat samtycke är en aktiv handling från dig och detta kan återkallas. VB Energi kommer i så fall inte att behandla ytterligare personuppgifter eller att uppdatera tidigare lämnade uppgifter.

Marknadsföring, nyhetsbrev och profilering

När personuppgifter kan komma att användas för direktmarknadsföring eller nyhetsbrev anges det i samband med att personuppgifterna samlas in. Du kan när som helst anmäla att du inte vill ta emot marknadsföring från oss, genom ett samtal till vår kundservice. Du kan även begränsa i vilken kanal du vill ha vår marknadsföring (e-post, sms, brev). I alla vår marknadsförings e-postmeddelanden finns en länk där man kan avsäga sig marknadsföring via e-post.

Personuppgifter kan även komma att behandlas för kundrelationshantering, exempelvis att genom urval och segmentering kommunicera målgruppsanpassade, relevanta och mer personliga erbjudanden eller för att kunna erbjuda bättre och riktad service. Som en del av detta kan profilering förekomma, baserat på de personuppgifter som du som kund lämnat och de uppgifter som VB Energi inhämtar från offentliga register. Profileringen görs för att bättre kunna lämna erbjudanden och information som anpassats efter dina preferenser, köpbeteende, behov och livsstil. Du kan närsomhelst meddela oss att du inte vill ta del av denna typ av erbjudanden.

Tillgång till personuppgifter

Endast de som behöver tillgång till personuppgifterna för att utföra överenskommen tjänst har behörighet att komma åt och hantera dessa. Vi har flera underleverantörer som hanterar personuppgifter i olika omfattning och de har samma krav på hanteringen som VB Energi har internt.

Överlämnande av personuppgifter

Personuppgifter kan komma att överlämnas till annat dotterbolag inom VB Energi eller till samarbetspartner. När sådant överlämnande sker lämnar VB Energi direktiv om hur den mottagande parten skall behandla personuppgifterna. Du som kund har där samma lagliga skydd och rättigheter som om uppgifterna enbart hanterades av VB Energi själva.

De kategorier av leverantörer som kan behandla insamlade personuppgifter är:

 • IT-leverantörer
 • Växeltelefoniservice
 • Säljpartners
 • Installatörer (för exempelvis solpaneler eller laddstolpar)
 • Tekniska serviceentreprenörer
 • Telemarketingbolag
 • Print- och digitala kommunikationspartners
 • Mediebyråer, reklambyråer och sociala medier

När överlämnande sker tar VB Energi hänsyn till de speciella lagar och övriga bestämmelser som reglerar åtskillnad mellan elhandelsföretag och elnätsföretag (så kallade ”åtskillnadsregler”). Detta innebär personuppgifter inte alltid kan lämnas till annat VB Energi dotterbolag, även om berörd person önskar det.

Personuppgifter lämnas regelmässigt inte till bolag i länder utanför EU eller EES. På begäran enligt lag och myndighetsbeslut, är vi är skyldiga att lämna ut personuppgifter till exempel till polisen för brottsförebyggande åtgärder och brottsutredningar.

Inhämtade personuppgifter från annan part

För nya kontrakt tillämpas regelmässigt kreditprövning genom att personnummer skickas till kreditinstitut. Sökning på och identifiering av person och adress sker genom att personnummer först skickas till SPAR (Statens postadressregister).

För försäljning inhämtar vi persondata från Bisnode och andra offentliga källor i syfte att hitta målgrupper för våra erbjudanden. Detta gör vi för att kunna ge erbjudanden som bäst passar mottagaren och för att i största möjliga mån undvika att skicka sådant som inte är relevant.

Från Bisnode använder vi även demografisk data för analyser och statistik.

Från olika samarbetspartners får vi uppgifter om dig som du själv lämnat till samarbetspartnern och godkänt att de lämnas vidare till VB Energi för att du är intresserad av att bli kund hos oss eller få en offert på något av våra erbjudanden. 

Säkerhet

VB Energi vidtar särskilda fysiska, tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda de personuppgifter som behandlas så att uppgifterna inte förloras, förstörs, manipuleras eller blir tillgängliga för obehöriga. Åtgärderna syftar till att åstadkomma en säkerhetsnivå som är tillräckligt hög med hänsyn till de tekniska möjligheter som finns. Ändringar i personuppgifterna registreras kontinuerligt för att säkerställa spårbarhet i alla förändringar som sker i informationen.

Incidenter gällande personuppgifter rapporteras internt och av våra underleverantörer. Dessa hanteras i en intern process och anmäls i relevanta fall (om hög risk för den enskildas rättigheter och friheter föreligger) till Datainspektionen inom 72 timmar samt till den som förlorat sin information enligt de regler som dataskyddslagen föreskriver. Dataintrång anmäls dessutom till polisen.

Gallring

VB Energi bevarar inte personuppgifter längre än nödvändigt. När personuppgifterna inte längre behövs raderas de permanent. Detta gäller exempelvis när ett avtalsförhållande har upphört och parternas mellanhavanden är slutreglerade. När avtalet upphört och du inte längre är kund hos oss behåller vi dina uppgifter 12 månader. Det gör vi för att kunna komma med relevanta erbjudanden om du väljer att återkomma som kund till oss.

Uppgifterna kan dock i många fall behöva sparas även därefter, till exempel för bokföringsändamål där gällande lag säger att uppgifterna ska sparas i 8 år eller då en pågående utredning eller tvist är öppen, då sparas de i 10 år eller så länge ärendet är öppet.

Om du köper en hårdvaruprodukt av oss eller någon av våra samarbetspartners sparas din data så länge garantitiden gäller på den produkt du köpt. Detsamma gäller för installationstjänster och service du köper av oss eller partners.

Rätt att få information

Var och en har rätt att efter begäran kostnadsfritt, en gång per år, få reda på i vilken utsträckning uppgifter om den egna personen behandlas av VB Energi. Om sådana personuppgifter finns hos VB Energi får berörd person efter begäran information om vilka kategorier av personuppgifter som behandlas, varifrån dessa har inhämtats, för vilket eller vilka ändamål behandlingen sker, vilken laglig grund som föreligger och till vem eller vilka uppgifterna lämnas ut. Begäran om information rörande personuppgiftsbehandlingen skall göras skriftligen per brev och skall vara undertecknad av den som begär att få reda på sina uppgifter. VB Energi skickar svar till den folkbokföringsadress som finns registrerad hos VB Energi inom 4 veckor från det att begäran inkommit.

Rätt till rättelse

Var och en har rätt att begära rättelse av sin egen kundinformation om den är felaktig eller behandlad i strid med gällande rätt. VB Energi är skyldigt att vidta sådana åtgärder. Kontakta kundservice eller logga in på Mina Sidor för att rätta dina kunduppgifter.

Rätt att bli raderad

VB Energi raderar personuppgifter då laglig grund saknas för att behålla uppgifterna. Fakturor och underlag till dessa måste sparas i 8 år.

Våra kunder har rätt att omgående få sina personuppgifter raderade om något av följande gäller: 

 • behandlingen grundar sig enbart på ditt samtycke och du återkallar detta
 • uppgifterna behövs inte längre för de ändamål som de behandlats för
 • behandlingen sker för direktmarknadsföring och du motsätter dig att uppgifterna behandlas
 • informationen har inte behandlats enligt förordningen
 • du motsätter dig databehandling som sker efter en intresseavvägning och de berättigade skälen som inte väger tyngre än ditt intresse
 • radering krävs för att uppfylla en rättslig skyldighet

Rätt att begränsa automatiserat beslutsfattande

VB Energi tillämpar inte automatiserat beslutsfattande inom något område för den registrerade. Exempelvis fattas beslut om kreditvärdighet manuellt efter automatisk insamling.

Rätt till portabilitet

Var och en som har sina personuppgifter hos VB Energi har rätt att få ut dessa uppgifter på papper eller elektroniskt standardformat (JSON) för exempelvis överföring till annan part. Förbrukningshistorik med mera fås ut genom export till Excel i Mina sidor.

Kunduppgifter som hanteras av annan elleverantör kan tas emot av VB Energi på papper eller elektroniskt format.

Rätt till begränsning av behandling

Behandling av personuppgifter kan begränsas på begäran av dig eller av personuppgiftsansvarig, under exempelvis tid då en utredning av hantering av personuppgifterna pågår. 

Rätt till invändning 

Du har rätt att göra invändningar mot behandling av dina personuppgifter som VB Energi utför efter intresseavvägning. För att göra detta måste du specificera vilken behandling du invänder mot. Om vi skall kunna fortsätta med sådan behandling, måste vi visa att det finns intressen som väger tyngre.  

Rätt till ersättning 

Du har rätt till ersättning i vissa fall till exempel om vår hantering av dina personuppgifter har lett till skada för dig. Anspråk kan ställas direkt till VB Energi.

Länkning

Uppgifterna på denna sida gäller för VB Energi och dess dotterbolag och för webbsidan www.vbenergi.se om inte annat uppges.

I de fall denna hemsida innehåller länkar till andra hemsidor inom eller utom VB Energi gäller uppgifterna generellt inte för sådana hemsidor. VB Energi svarar inte heller i övrigt för innehållet på sådana hemsidor.

Ändringar av personuppgiftsbestämmelserna

Om det sker förändringar i VB Energis bestämmelser för hantering av personuppgifter kommer det att meddelas på denna sida och direkt till dig som kund. Bestämmelserna kan t ex komma att ändras om lagstiftningen eller tillämpningen ändras. Har personuppgiftsbehandlingen reglerats i avtal med kund gäller dock avtalsbestämmelserna tills de ändrats, om det inte är oförenligt med lag eller annan rättsligt bindande bestämmelse.

Kontakter 

Personuppgiftsansvarig är VB Energi, organisationsnummer 556565-6856.

Dataskyddskoordinator för VB Energi kan nås via e-post på dpc@vbenergi.se eller telefon 0240-876 00.

Frågor rörande VB Energis personuppgiftsbehandling kan ställas till vår dataskyddskoordinator eller via det allmänna kontaktformuläret på hemsidan.

Brev med frågor och begäran om registerutdrag skickas till:

VB Energi 
Box 860
771 28 Ludvika

Telefon: 0240-876 00 (vardagar 08-16)

Vi inhämtar personuppgifter från SPAR (www.statenspersonadressregister.se), UC (www.uc.se) och Bisnode (www.bisnode.se). Uppgift om Personuppgiftsansvarig och Dataskyddskoordinator hos dem finns på deras hemsidor.

Överklagan

ÖverklaganKontakt med tillsynsmyndighet sker via Integritetsskyddsmyndigheten (www.imy.se).

 

Avsändare till denna sida är Västerbergslagens Energi AB