VB Energi summerar 2023

2024-06-18 article_img

 

VB Energikoncernen omsatte förra året 731 miljoner kronor jämfört med 731,3 miljoner kronor året innan. Resultatet efter finansiella poster är 112,3 miljoner kronor jämfört med 81,9 miljoner året innan. Förklaringen är VB Elnäts och VB Elförsäljnings förbättrade resultat.

Koncernen investerade totalt 147,3 miljoner kronor jämfört med 83,5 miljoner året innan. Förklaringen till den minskade aktieutdelningen är främst den rådande osäkerheten på energimarknaden, tillsammans med ett fortsatt stort investeringsbehov under de kommande åren. Aktieutdelningen på 20 miljoner kronor tillfaller:

-         10,1 miljoner kronor Vattenfall AB (föregående år 17,9 miljoner),

-         5,7 miljoner kronor Ludvika kommun (föregående år 10,1   miljoner) samt

-         4,2 miljoner kronor Fagersta kommun (föregående år 7,3   miljoner).

VB Energi

VB Energi producerar, distribuerar och säljer fjärrvärme i Ludvika, Fagersta och Grängesberg. I Norberg distribuerar och säljer VB Energi värme som köps in från Scandbio AB. Utöver fjärrvärme bedriver bolaget även viss entreprenadverksamhet.

Värmeleveranserna uppgick förra året till totalt 232,1 gigawattimmar jämfört med 223,7 gigawattimmar året innan.

Andelen träbränsle, bioolja, och spillvärme i bolagets produktion uppgick till 97 procent. Resterande 3 procent avser el till elpannor och drift. Under 2023 har produktionsmixen bestått enbart av förnybara primära energikällor, spillvärme och energiåtervunnet avfall.

Nettoomsättningen uppgick till 216,6 miljoner kronor jämfört med 201,2 miljoner året innan. Resultat efter finansiella poster uppgick till 27,8 miljoner kronor.

Investeringarna uppgick till 32,7 miljoner kronor. Huvuddelen av detta avser investeringar i fjärrvärmenät och -anläggningar. En elproduktionsanläggning samt ett nytt kontrollrum har byggts vid Craboverket i Fagersta.

VB Elnät

VB Elnät bedriver elnätsverksamhet i huvudsak i Ludvika och Fagersta kommuner samt delar av Smedjebackens kommun. Bolaget bedriver även viss optoverksamhet.

Transiteringarna av fast kraft uppgick till 890 gigawattimmar jämfört med 933 gigawattimmar året innan. Inmatningen från lokal sol-, vind- och vattenkraft uppgick till 228 gigawattimmar jämfört med 203 gigawattimmar året innan. 

Nettoomsättningen uppgick till 287,7 miljoner kronor jämfört med 268,8 miljoner året innan. Resultatet efter finansiella poster ökade från 71,6 miljoner kronor till 93,9 miljoner. Förklaringen till resultatförbättringen är högre intäkter och god kostnadskontroll.

Investeringarna uppgick till 114,6 miljoner kronor jämfört med 70 miljoner året innan.

Större delen av investeringarna avser re-investeringar i nätet för att bibehålla eller förbättra vår tillgänglighet på 99,98% samt förstärkningar föranledda av kvalitetskrav, solcellsanslutningar samt ökat uttag hos vissa kunder. Påbörjad ny-anslutning av en vindkraftspark har även påverkat investeringsnivån. VB Elnäts investeringar syftar även till att medverka till ett nytt energilandskap med möjligheter till lokal mikro- och småskalig produktion samt utbyggd infrastruktur för att möjliggöra fossilfri omställning för våra kunder och samhälle där vi verkar.  

VB Elförsäljning

Nettoomsättningen uppgick till 276,5 miljoner kronor jämfört med 304,5 miljoner året innan. Resultatet efter finansiella poster förbättrades från
-18,8 miljoner kronor till 5,5 miljoner kronor.

Under 2022 upplevde vi extremt volatila priser, vilket skapade stor osäkerhet på marknaden. Trots att prisvolatiliteten fortsatte under 2023, har marknadsaktörerna hunnit anpassa sig till de nya förhållandena, vilket resulterade i stabilare priser.

Genom att vidta strategiska åtgärder för att minska riskerna i vår verksamhet och förstärka marginalerna i affären, har vi kunnat navigera genom dessa utmanande tider. Vi ser nu konkreta resultat av dessa åtgärder, vilket återspeglas i vårt positiva resultat för året.

För ytterligare information kontakta gärna:

Johanna Walterson, VD för VB Energi, telefon 0240-876 66

Jon Norling, VD för VB Elnät, telefon 0240-876 24

Johan Carlsson, VD för VB Elförsäljning, telefon 0240-876 06

Mats Blomqvist, Chef Ekonomi och IT VB Energi, telefon 0240-876 68