Elens ursprung och miljöpåverkan

Vår el är fossilfri

All el du köper av oss är fossilfri. Den kommer från sol-, vind-, vatten- och kärnkraft. Det innebär att du bidrar till ett fossilfritt liv – oavsett vilket elavtal du väljer hos oss. 

Den el vi köper in, och säljer, kommer ifrån förnybara energikällor och kärnkraft. Vår energimix är helt fossilfri! Diagrammet nedan visar vår inköpsmix för 2022.  

Vår inköpsmix

            

Gör du ett aktivt val när du tecknar elavtal hos oss, och väljer el producerad från vattenkraft får du 100% förnybar el. 
 
I tabellen kan du se information om den miljöpåverkan som uppstår i form av koldioxidutsläpp (CO2) och högaktivt avfall (mängden utbränt radioaktivt uranbränsle) – vid produktion av el med olika produktionsslag. Siffrorna i tabellerna ovan visar värdena för utsläpp och avfall – avlästa under drift ("Drift av kraftverk"). Dessutom redovisas siffror från ”Elens hela livscykel”. LCA eller livscykelanalysbeskriver elens miljöpåverkan ”från vaggan till graven” – från bränsleproduktion, byggande, drift och underhåll – till hantering av restprodukter och nedmontering av kraftverken.
Avsändare till denna sida är Västerbergslagens Elförsäljning AB