Arbetsmiljöpolicy

Vi värnar om våra medarbetare och därför arbetar vi aktivt med arbetsmiljö i alla våra anläggningar. Av vår arbetsmiljö berörs även alla våra underentreprenörer som jobbar hos oss. Vi är övertygade om att en god arbetsmiljö är viktig för hela företagets framgång!

Arbetsmiljöpolicy för VB Energigruppen

Vi bedriver ett systematiskt arbetsmiljöarbete enligt standarden OHSAS 18001. Detta innebär att arbetsmiljöfrågor ska få utrymme i det dagliga arbetet. Vi ska regelbundet utvärdera och förbättra företagets arbetsmiljöarbete samt alltid följa tillämpliga lagar och förordningar.

Vi strävar efter att alla som arbetar hos oss ska uppleva arbetsmiljön som säker, trivsam, hälsosam och motiverande.

Vårt långsiktiga mål är att ingen ska drabbas av ohälsa eller olycksfall i arbetet. Risker för ohälsa i såväl fysiskt som psykiskt avseende samt olycksfall skall förebyggas. Verksamhetens arbetsmiljöfaror ska identifieras och risker ska utvärderas.

Arbetsmiljöpolicy.pdf