Frågor och svar om elnätspriser

Varför höjer VB Elnät sina priser?

Prisökningen har sin förklaring i ökade kostnader, i huvudsak genom ökade investeringar i elnätet men även genom ökade kostnader för överliggande nät samt ökade räntekostnader.

Hur påverkar prisökningen mig?

För en lägenhet som förbrukar 2 000 kWh/år är prishöjningen 17 kr/månad. För villa som förbrukar 5 000 kWh/år blir höjningen 50 kr/månad och för en eluppvärmd villa med en förbrukning på 20 000 kWh/år höjs priset med 113 kr/månad.

Vad går pengarna till?

VB Elnät kommer under de närmaste 10 åren att investera drygt en miljard kronor i elnätet i Västerbergslagen. Fokus ligger på kapacitetshöjande åtgärder för att möjliggöra energiomställningen inom vår region. Vi behöver också anställa fler medarbetare för att klara utmaningen.

Vilka investeringar kommer VB Elnät att genomföra?

Arbetet med att ersätta luftledningar med markkabel fortsätter liksom att ersätta äldre markkablar med nya, samt investera i smarta nätstationer för bättre leveranssäkerhet och snabbare felavhjälpning. Vi kommer även fokusera på underhållsinsatser samt stärka elnätet för att möjliggöra anslutningar av förnybar elproduktion.

Varför ökar VB Elnät investeringstakten nu?

Prognoser pekar på en dubblerad elanvändning till 2045 och behovet accelererar i allt snabbare takt. VB Elnät har löpande genomfört stora investeringar i elnätet, men kommer nu att ytterligare accelerera investeringstakten för att möta alla de krav som samhällets energiomställning ställer på elnätet i form av bland annat laddning till elfordon, anslutning av förnybar elproduktion, energilager och industrins omställning till fossilfritt.

Kan elnätsföretagen sätta vilka priser de vill?

Nej, Energimarknadsinspektionen är den tillsynsmyndighet som kontrollerar att elnätsavgifterna är skäliga och beslutar om en på förhand bestämd intäktsram för varje elnätsföretag att förhålla sig till. Detta kallas förhandsreglering och regleringen sträcker sig över en period om fyra år i taget. Intäktsramen ska säkerställa att kunderna får betala ett skäligt pris och samtidigt skapa förutsättningar att bedriva elnätsverksamhet på ett ändamålsenligt sätt.

Varför kan elnätsavgiften skilja mellan olika elnätsföretag?

Alla elnätsföretag har olika förutsättningar. Till exempel kan elnäten vara av olika ålder, det är olika långt mellan kunderna, terrängen ser olika ut och antalet kunder att fördela kostnader på varierar. För varje elnätsbolag räknas intäktsramar fram som styr exakt hur stor avgift just det elnätsbolaget får ta ut av sina kunder. Om ett elnätsbolag exempelvis lagt mindre resurser på underhåll och investering eller haft många/långa strömavbrott kan det resultera i att Energimarknadsinspektionen sänker intäktsramen och bolaget behöver då sänka sina intäkter och därmed elnätspriset. Om ett elnätsbolag istället investerar i att bygga ett robust nät och har få avbrott kan de få en högre intäktsram och möjlighet att ta ut ett högre elnätspris.