Frågor och svar om elnätspriser

Varför höjer VB Elnät sina priser?

Prisökningen har sin förklaring i ökade kostnader, framförallt genom ökade investeringar i elnätet men även genom ökade kostnader för överföringsförluster på grund av höga elpriser.

Hur påverkar prisökningen mig?

För en lägenhet som förbrukar 2 000 kWh/år är prishöjningen 20 kr/månad. För villa som förbrukar 5 000 kWh/år blir höjningen 40 kr/månad och för en eluppvärmd villa med en förbrukning på 20 000 kWh/år höjs priset med 90 kr/månad.

Vad går pengarna till?

Fokus ligger på kapacitetshöjande åtgärder för att möjliggöra energiomställningen inom vår region. Vi behöver även anställa fler medarbetare för att klara utmaningen.

Exempel på projekt: Ledningsnätbyte i centrala Fagersta, förstärkningsarbeten på landsbygdsnätet i Ludvika och Smedjebackens kommun.

Vilka investeringar kommer VB Elnät att genomföra?

De kommande 10 åren kommer VB Elnät att investera närmare en miljard i elnätet. Arbetet med att ersätta luftledningar med markkabel fortsätter liksom att ersätta äldre markkablar med nya samt investera i smarta nätstationer för bättre leveranssäkerhet och snabbare felavhjälpning. Vi kommer även investera i en förnyelse av regionnätet för att möjliggöra anslutningar av exempelvis vindkraft och solkraft.

Varför ökar VB Elnät investeringstakten nu?

VB Elnät har löpande genomfört stora investeringar i elnätet, men kommer nu att ytterligare accelerera investeringstakten för att möta alla de krav som samhällets energiomställning ställer på elnätet i form av laddning till elfordon, solceller på villataken och elintensiv industri. Det handlar om åtgärder för att ytterligare stärka leveranssäkerheten men även en förnyelse av regionnätet för att möjliggöra större anslutningar av elproduktion som vind- och solkraft.

Kan elnätsföretagen sätta vilka priser de vill?

Nej, Energimarknadsinspektionen är den tillsynsmyndighet som kontrollerar att elnätsavgifterna är skäliga och beslutar om en på förhand bestämd intäktsram för varje elnätsföretag att förhålla sig till. Detta kallas förhandsreglering och regleringen sträcker sig över en period om fyra år i taget. Intäktsramen ska säkerställa att kunderna får betala ett skäligt pris och samtidigt skapa förutsättningar att bedriva elnätsverksamhet på ett ändamålsenligt sätt.

Hur dyr elnätsavgift har VB Elnät?

2022 konstaterades i Nils Holgersson-rapporten (Pressmeddelande) att VB Elnät ligger på plats 153 av 290 elnätsföretag, där plats nummer 1 har lägst elnätspris. Undersökningen utförs sedan 1996 av ”Nils Holgersson-gruppen”, med representanter från Bostadsrätterna, HSB Riksförbund, Hyresgästföreningen Riksförbundet, Riksbyggen och SABO. Som metod för undersökningen har valts att ”förflytta” en bostadsfastighet till landets alla kommuner och jämföra kostnader för sophämtning, vatten och avlopp, el och uppvärmning

Vad är överföringsförluster?

Överförings- eller nätförluster är en naturlig del av all överföring av el; När elen transporteras genom elnätet blir ledningarna och transformatorer varma och det är denna värme som blir förluster. Tänk dig en mobilladdare. När du laddar mobilen blir den kontakt du sticker in i eluttaget, transformatorn, varm och den värmen blir en förlust. Det vill säga att all el som kommer ut ur eluttaget och in i mobilladdaren når inte din mobiltelefon.

Samma logik som för mobilladdaren gäller för våra elledningar. Den mängd el som går in i ledningen i ena änden är större än den el som kommer ut i andra änden. Den el som går förlorad längs vägen måste VB Elnät betala för. Vi köper den elen från en elhandlare och kostnaden för den elen är och har alltid varit en naturlig del av den elnätsavgift som kunderna betalar. Totalt uppgår överföringsförlusterna i Sveriges elnät till cirka 7–8 procent på årsbasis. VB Elnäts förluster var under 2021 cirka 24 GWh, vilket motsvarar 2,35 procent av all överförd el i vårt elnät.

Vad gör VB Elnät för att minska sina överföringsförluster?

Det är idag inte möjligt att överföra el utan att det uppstår förluster. Vi jobbar aktivt med att bygga ett elnät som överför elen så effektivt som möjligt. Det handlar bland annat om att välja rätt teknik i kablar och annan utrustning och att noga följa och övervaka nätets effektivitet. Genom våra smarta elmätare får vi en bättre övervakning av elnätet och kan därmed upptäcka fel i ett tidigare skede.

Vad vinner VB Elnät på nuvarande höga elpriser?

Ingenting alls. Vi varken producerar eller säljer el, utan vi överför bara el genom våra elledningar. Det betyder att vi inte vinner något alls på höga elpriser, utan bara förlorar på dem, precis som hushåll och företag.

Varför kan elnätsavgiften skilja mellan olika elnätsföretag?

Alla elnätsföretag har olika förutsättningar. Till exempel kan elnäten vara av olika ålder, det är olika långt mellan kunderna, terrängen ser olika ut och antalet kunder att fördela kostnader på varierar. För varje elnätsbolag räknas intäktsramar fram som styr exakt hur stor avgift just det elnätsbolaget får ta ut av sina kunder. Om ett elnätsbolag exempelvis lagt mindre resurser på underhåll och investering eller haft många/långa strömavbrott kan det resultera i att Energimarknadsinspektionen sänker intäktsramen och bolaget behöver då sänka sina intäkter och därmed elnätspriset. Om ett elnätsbolag istället investerar i att bygga ett robust nät och har få avbrott kan de få en högre intäktsram och möjlighet att ta ut ett högre elnätspris.

Höjer VB Elnät priserna för att öka utdelningen till ägarna?

Nej, prisökningen har sin förklaring i att Riksdagen i april 2022 tog beslut om ökat investeringsutrymme för elnätsföretag. Detta innebär att de nätföretag som har ett outnyttjat utrymme i en tidigare reglerperiods intäktsram ska kunna rulla över dessa intäktsmöjligheter för nyttjande i nuvarande och nästkommande reglerperiod, det vill säga fram till och med år 2027. VB Elnät har inte nyttjat hela utrymmet i tidigare perioder, dvs inte höjt priserna i den omfattning som varit möjligt, och kommer därför att ta del av den här möjligheten till ökade investeringar i elnätet.

Varför behöver VB Elnät gå med vinst?

VB Elnät ägs av Ludvika kommun (28,6%), Fagersta kommun (20,8%) och Vattenfall (50,6%) som också får avkastning på det kapital de satsat. Det innebär att den utdelning som sker går tillbaka till kommuninnevånarna i vår region men också genom Vattenfall som återinvesterar i infrastruktur och genom sitt ägande i VB Elnät. Vattenfall är ett statligt ägt bolag vars vinster tillfaller alla oss skattebetalare. Nivån på avkastning är styrt i regelverket för elnätsbolagens intäktsramar och följs upp av Energimarknadsinspektionen.