Övervakningsplan

Alla elnätsföretag är skyldiga att upprätta en övervakningsplan. Planen beskriver hur nätföretaget och övriga berörda delar inom företagskoncernen arbetar för att agera neutralt, objektivt och icke diskriminerande gentemot övriga aktörer på elmarknaden. 

VB Elnät har ansvaret för att övervakningsplanen och åtskillnadsreglerna efterlevs.

Vi ska i riktlinjer och utbildning av anställda inom företaget ange vilka skyldigheter de har för att ingen diskriminering sker i företagets interna och externa arbete.

Vi upprättar årligen en rapport över de åtgärder som vidtagits enligt övervakningsplanen. Rapporten skickas till Energimarknadsinspektionen samt offentliggörs.

Länk till årlig rapport

Har du frågor om VB Elnäts arbete för att säkerställa efterlevnad av åtskillnadsreglerna, vänligen kontakta Övervakningsansvarig Marita Danielsson.

elledningar.jpg