Så går samrådsprocessen till

Ett första informationsmöte hölls med representanter från kunderna i maj 2019

Representanter som ska företräda kunderna vid prisdialogens möten utses. Leverantören informerar om företagets prispolicy och prisvillkor. En gemensam modell tas fram om hur processen ska genomföras och vad man vill åstadkomma. Kunderna ges möjlighet att lämna synpunkter på prissättningen. En tidplan för fortsatta möten tas fram. Dokumentation från mötet: minnesanteckningar, tidplan och kundrepresentanter.

Vi höll våra första informationsmöten om Prisdialogen den 15 maj i Fagersta och den 16 maj i Ludvika. 

Ett första samrådsmöte hölls med kundernas representanter. Augusti-september 2019

VB Energi tar fram och presenterar en prisändringsmodell för år 1 och prognos för år 2 och 3. Kunderna ges möjlighet att komma med synpunkter på prisändringsmodellen. Om prisändringsmodellen godkänns av parterna så skickar VB Energi in en ansökan om medlemskap i prisdialogen. Detta måste göras senast den 15 september för att medlemskap ska beviljas för nästkommande år. Om inte prisändringsmodellen kan godkännas ska ytterligare samrådsmöten hållas för en eventuell omarbetad prisändringsmodell.

Avsändare till denna sida är Västerbergslagens Energi AB