Vi utreder

4. Vi utreder

När föranmälan inkommer till oss beräknar vi om befintlig kapacitet i elnätet räcker för att ansluta din önskade anslutningseffekt. Vi utreder placering och funktion av mätplats. Ibland kan mätplatsen behöva flyttas eller kopplas om för att uppfylla aktuell standard, du och din installatör får då information om detta.