Så här ansluter du din solcellsanläggning

1. Välj en bra placering

Undersök förutsättningarna för din planerade anläggning. Se information på Svensk solenergis webbplats och ta hjälp av solkartor.

2. Anlita ett elinstallationsföretag

En auktoriserad elinstallatör installerar din nya anläggning och sköter kontakten med oss. På Elsäkerhetsverkets webbplats kontrollerar du att elföretaget är registrerat inom verksamhetsområdet Elproduktionsanläggningar. 

3. Föranmälan från din installatör

För att vi ska påbörja anslutningsärendet behöver din elinstallatör skicka en korrekt ifylld föranmälan till oss. Det sker via vår Installatörsportal. När installatören signerar föranmälan bekräftar hen att installationen kommer att uppfylla våra tekniska villkor.

4. Vi utreder

När föranmälan inkommer till oss beräknar vi om befintlig kapacitet i elnätet räcker för att ansluta din önskade anslutningseffekt. Vi utreder placering och funktion av mätplats. Ibland kan mätplatsen behöva flyttas eller kopplas om för att uppfylla aktuell standard, du och din installatör får då information om detta.

5. Installationsmedgivande

Vi lämnar installationsmedgivande för produktionsanläggningen till installatören och skickar ett bekräftelsebrev till dig först när eventuell flytt eller ombyggnad av mätplatsen är utförd och färdiganmäld. Installationsmedgivande innebär att installatören får fortsätta arbetet och att en kort provtillkoppling för funktionskontroll av produktionsanläggningen tillåts. När produktionsanläggningen är provkörd ska den stängas av och installatören ska lämna in en färdiganmälan.

6. Färdiganmälan

Installatören bekräftar att produktionsanläggningen är färdiginstallerad och uppfyller våra tekniska villkor genom att skicka in färdiganmälan till oss. Du ska då ha fått instruktioner av installatören för att kunna hantera och underhålla produktionsanläggningen.

7. Drifttagning

Vår tekniker tar kontakt med dig för att bestämma en tid då ni tillsammans drifttar produktionsanläggningen. VB Elnäts säkerhetskrav ska vara uppfyllda för att produktionsanläggningen ska kunna drifttas och varselmärkning enligt våra tekniska villkor måste finnas eftersom produktionsanläggningen alltid kommer att vara spänningssatt.

8. Välj elhandelsföretag och teckna avtal för att sälja överskottsproduktionen

Under sommaren kommer du säkert producera mer el än vad du själv använder. Om du vill kunna sälja överskottsproduktionen behöver du teckna ett säljavtal med ett elhandelsföretag. När produktionsanläggningen är driftsatt dröjer det några dagar innan den är registrerad i vårt kundsystem. Därefter kommer du att få ett avtalsförslag från din nuvarande elhandlare men du kan välja att teckna avtal med annan elhandlare.

Oavsett vilken elhandlare du väljer får du ersättning för så kallad nätnytta från oss. Aktuell ersättningsnivå hittar du i prisbladet för Egen elproduktion och utbetalning sker automatiskt på din elnätsfaktura.

9. Skattereduktion

Du kan vara berättigad till skattereduktion för kostnaden för arbete och material när du installerar grön teknik. Avdraget fungerar på liknande sätt som rot och rut, det vill säga avdraget görs direkt på din faktura. Läs mer på om investeringsstödet för grön teknik.

Du kan begära skattereduktion för överskottsproduktionen. Vi lämnar kontrolluppgift över din produktion till Skatteverket när året är slut och uppgiften visas på din inkomstdeklaration.