Elcertifikat

Elcertifikatsystemet som infördes 2003 är ett marknadsbaserat stödsystem som syftar till att öka produktionen av el från förnybara källor. 

Systemet innebär att producenter av el från förnybara källor får ett elcertifikat av staten för varje MWh el som producerats. Samtidigt har vi som elhandelsföretag skyldighet att köpa en viss mängd elcertifikat i förhållande till den mängd el vi säljer, så kallad kvotplikt. Elproducenterna säljer elcertifikaten på en öppen marknad, och priset bestäms mellan köpare och säljare.

När producenten säljer sina elcertifikat får denne en extra intäkt utöver intäkterna från elförsäljningen. Därigenom ökar möjligheten till utbyggnad av elproduktion av förnybara energikällor.

Energimyndigheten och Svenska Kraftnät har i uppdrag att driva det svenska elcertifikatsystemet.

Läs mer på Energimyndighetens webbsida.

Vindkraftsfält_small.jpg

Avsändare till denna sida är Västerbergslagens Elförsäljning AB