VB Energikoncernen – bokslutskommuniké 2022

2023-06-20 article_img

VB Energikoncernen – bokslutskommuniké 2022

VB Energikoncernen omsatte förra året 731,3 miljoner kronor och investerade totalt 83,5 miljoner kronor. VB Energi lämnar 35,3 miljoner kronor i aktieutdelning.

VB Energikoncernen omsatte förra året 731,3 miljoner kronor jämfört med 624,4 miljoner kronor året innan. Förklaringen till ökningen i omsättningen är framförallt högre priser på el.

Resultatet efter finansiella poster är 81,9 miljoner kronor jämfört med  90,6 miljoner året innan. Förklaringen till resultatförsämringen är främst de extrema och volatila elpriserna som påverkat koncernens elhandelsverksamhet negativt.

Koncernen investerade totalt 83,5 miljoner kronor jämfört med 69,0 miljoner året innan.

På årsstämman beslutades att VB Energi lämnar 35,3 miljoner kronor i aktieutdelning jämfört med 40,6 miljoner föregående år. Förklaringen till minskningen är främst osäkerhet på elmarknaden i kombination med ett stort investeringsbehov kommande år. Av den föreslagna utdelningen tillfaller:

-         17,9 miljoner kronor Vattenfall AB (föregående år 20,6 miljoner),

-         10,1 miljoner kronor Ludvika kommun (föregående år 11,6  miljoner) samt

-         7,3 miljoner kronor Fagersta kommun (föregående år 8,4   miljoner).

VB Energi

VB Energi producerar, distribuerar och säljer fjärrvärme i Ludvika, Fagersta och Grängesberg. I Norberg distribuerar och säljer VB Energi värme som köps in från Scandbio AB. Utöver fjärrvärme bedriver bolaget även viss entreprenadverksamhet.

Värmeleveranserna uppgick förra året till totalt 223,7 gigawattimmar jämfört med 233,3 gigawattimmar året innan.

Andelen träbränsle, bioolja, och spillvärme i bolagets produktion uppgick till 97 procent. Resterande 3 procent avser el till elpannor och drift. Under 2022 har produktionsmixen bestått enbart av förnybara primära energikällor, spillvärme och energiåtervunnet avfall.

Nettoomsättningen uppgick till 201,2 miljoner kronor jämfört med 200,7 miljoner året innan. Resultat efter finansiella poster uppgick till 29,1 miljoner kronor vilket är en minskning med 5,3 miljoner kronor jämfört med året innan. Förklaringen till resultatförändringen är ett sämre bruttoresultat.

Investeringarna uppgick till 13,5 miljoner kronor. Huvuddelen av detta avser investeringar i fjärrvärmenätet och byggnader.

VB Elnät

VB Elnät bedriver elnätsverksamhet i huvudsak i Ludvika och Fagersta kommuner samt delar av Smedjebackens kommun. Bolaget bedriver även viss optoverksamhet.

Transiteringarna av fast kraft uppgick till 933 gigawattimmar jämfört med 982 gigawattimmar året innan. Inmatningen från lokal sol-, vind- och vattenkraft uppgick till 203 gigawattimmar.  

Nettoomsättningen uppgick till 268,8 miljoner kronor jämfört med 252,6 miljoner året innan. Resultatet efter finansiella poster ökade från 64,2 miljoner kronor till 71,6 miljoner. Förklaringen till resultatförbättringen är framförallt högre intäkter.

Investeringarna uppgick till 70,0 miljoner kronor jämfört med 55,0 miljoner året innan.

Större delen av investeringarna avser reinvesteringar i nätet samt förstärkningar föranledda av kvalitetskrav samt ökat uttag hos vissa kunder. VB Elnäts investeringar syftar även till att medverka till ett nytt energilandskap med möjligheter till lokal mikro- och småskalig produktion samt utbyggd laddinfrastruktur.

VB Elförsäljning

Nettoomsättningen uppgick till 304,5 miljoner kronor jämfört med 210,6 miljoner året innan. Resultatet efter finansiella poster försämrades från
– 7,9 miljoner kronor till -18,8 miljoner. Extrema och volatila marknadspriser på el har påverkat resultatet negativt. Av olika orsaker har den marginal bolaget räknat med krympt eller helt uteblivit. Bolaget har vidtagit och kommer att fortsätta vidta åtgärder för att minska riskerna i verksamheten.

De höga marknadspriserna beror bland annat på relativt kallt väder och export i kombination med höga priser på gas och utsläppsrätter. Vidare har höga elpriser på kontinenten bidragit till de höga priserna men även begränsningar i produktions- och överföringskapaciteten.

För ytterligare information kontakta:

Malin Wallenberg, VD för VB Energi, telefon 0240-876 43

Jon Norling, VD för VB Elnät, telefon 0240-876 24

Johan Carlsson, VD för VB Elförsäljning, telefon 0240-876 06

Mats Blomqvist, Chef Ekonomi och IT VB Energi, telefon 0240-876 68

Sammanställning nettoomsättning

Belopp i miljoner kronor

 

2022

2021

2020

2019

2018

2017

VB Energi

201,2

200,7

179,6

190,9

186,8

186,2

VB Elnät

268,8

252,6

231,1

238,1

235,6

221,9

VB Elförsäljning

304,5

210,6

123,2

156,9

154,0

131,0

Intern omsättning

-43,2

-39,5

-36,0

-34,0

-33,0

-33,5

Totalt VB Energikoncernen

 731,3

624,4

497,9

551,9

543,4

505,6

Sammanställning resultat efter finansiella poster

Belopp i miljoner kronor

 

2022

2021

2020

2019

2018

2017

VB Energi

29,1

34,4

27,8

36,1

39,6

40,8

VB Elnät

71,6

64,1

58,2

77,0

90,1

82,7

VB Elförsäljning

-18,8

-7,9

9,7

8,8

7,3

6,9

Totalt VB Energikoncernen

 81,9

90,6

95,7

121,9

137,0

130,4

Sammanställning investeringar

Belopp i miljoner kronor

 

2022

2021

2020

2019

2018

2017

VB Energi

13,5

14,0

14,9

19,7

34,4

29,0

VB Elnät

70,0

55,0

65,0

66,3

106,4

57,6

VB Elförsäljning

-

-

-

-

-

-

Totalt VB Energikoncernen

 83,5

69,0

79,9

86,0

140,8

86,6

Ludvika i juni 2023