VB Energikoncernen – bokslutskommuniké 2021

2022-05-23

VB Energikoncernen – bokslutskommuniké 2021

VB Energikoncernen omsatte förra året 624,4 miljoner kronor och investerade totalt 69 miljoner kronor. Förslaget från styrelsen i moderbolaget VB Energi är att 40,6 miljoner kronor lämnas i aktieutdelning.

VB Energikoncernen omsatte förra året 624,4 miljoner kronor jämfört med 497,9 miljoner kronor året innan. Förklaringen till ökningen i omsättningen är främst högre priser på el. Även den försålda volymen är högre.

Resultatet efter finansiella poster minskade från 95,7 miljoner kronor till 90,6 miljoner. Förklaringen till resultatförsämringen är främst de extrema och volatila elpriserna som påverkat koncernens elhandelsverksamhet negativt.

Koncernen investerade totalt 69,0 miljoner kronor jämfört med 79,9 miljoner året innan.

Förslaget från styrelsen i moderbolaget VB Energi är att 40,6 miljoner kronor lämnas i aktieutdelning jämfört med 55,4 Mkr föregående år. Förklaringen till minskningen är främst osäkerhet på elmarknaden.

Av den föreslagna utdelningen tillfaller:

-         20,6 miljoner kronor Vattenfall AB (föregående år 28,0 miljoner),

-         11,6 miljoner kronor Ludvika kommun (föregående år 15,9 miljoner) samt

-         8,4 miljoner kronor Fagersta kommun (föregående år 11,5 miljoner).

VB Energi

VB Energi producerar, distribuerar och säljer fjärrvärme i Ludvika, Fagersta och Grängesberg. I Norberg distribuerar och säljer VB Energi värme som köps in från Scandbio AB. Utöver fjärrvärme bedriver bolaget även viss entreprenadverksamhet.

Värmeleveranserna uppgick förra året till totalt 233,3 gigawattimmar jämfört med 206,4 gigawattimmar året innan.

Andelen träbränsle, bioolja, och spillvärme i bolagets produktion uppgick till 97 procent. Resterande 3 procent avser el till elpannor och drift. Under 2021 har produktionsmixen bestått enbart av förnybara primära energikällor, spillvärme och energiåtervunnet avfall.

Nettoomsättningen uppgick till 200,7 miljoner kronor jämfört med 179,6 miljoner året innan. Resultat efter finansiella poster uppgick till 34,4 miljoner kronor vilket är en ökning med 6,6 miljoner kronor jämfört med året innan. Förklaringen till resultatförbättringen är främst högre volym.

Investeringarna uppgick till 14,0 miljoner kronor. Huvuddelen av detta avser nyanslutningar samt reinvesteringar och effektiviseringar i befintliga anläggningar. 

VB Elnät

VB Elnät bedriver elnätsverksamhet i huvudsak i Ludvika och Fagersta kommuner samt delar av Smedjebackens kommun. Bolaget bedriver även viss optoverksamhet.

Transiteringarna av fast kraft uppgick till 982 gigawattimmar jämfört med 878 gigawattimmar året innan. Inmatningen från lokal sol-, vind- och vattenkraft uppgick till 250 gigawattimmar jämfört med 253 gigawattimmar året innan.

Nettoomsättningen uppgick till 252,6 miljoner kronor jämfört med 231,1 miljoner året innan. Resultatet efter finansiella poster ökade från 58,2 miljoner kronor till 64,1 miljoner. Förklaringen till resultatförbättringen är främst högre volym.

Investeringarna uppgick till 55,0 miljoner kronor jämfört med 65,0 miljoner året innan. Till följd av långa handläggningstider hos myndigheter har vissa projekt blivit försenade och inte kunnat genomföras som planerat under 2021.

Större delen av investeringarna avser reinvesteringar i nätet samt förstärkningar föranledda av kvalitetskrav samt ökat uttag hos vissa kunder. VB Elnäts investeringar syftar även till att medverka till ett nytt energilandskap med möjligheter till lokal mikro- och småskalig produktion samt utbyggd laddinfrastruktur.

VB Elförsäljning

Nettoomsättningen uppgick till 210,6 miljoner kronor jämfört med 123,2 miljoner året innan. En ökning som i huvudsak kan relateras till högre marknadspriser på el. Resultatet efter finansiella poster vändes från en vinst på 9,7 miljoner kronor till en förlust på 7,9 miljoner kronor. Extrema och volatila marknadspriser på el har påverkat resultatet negativt. Av olika orsaker har den marginal bolaget räknat med krympt eller helt uteblivit. Bolaget har vidtagit och kommer att vidta åtgärder för att minska riskerna i verksamheten.

De höga marknadspriserna beror på hög efterfrågan, bland annat beroende på relativt kallt väder och export. Detta i kombination med höga priser på gas och kol samt begränsningar i produktions- och överföringskapacitet.

För ytterligare information kontakta gärna:

Malin Wallenberg, VD för VB Energi och VB Elnät, telefon 0240-876 43

Johan Carlsson, VD för VB Elförsäljning 0240-876 06

Christer Larsson, Chef Ekonomi och IT VB Energi, telefon 0240-876 11

Sammanställning nettoomsättning

Belopp i miljoner kronor

 

2021

2020

2019

2018

2017

VB Energi

200,7

179,6

190,9

186,8

186,2

VB Elnät

252,6

231,1

238,1

235,6

221,9

VB Elförsäljning

210,6

123,2

156,9

154,0

131,0

Intern omsättning

-39,5

-36,0

-34,0

-33,0

-33,5

Totalt VB Energikoncernen

624,4

497,9

551,9

543,4

505,6

 

Sammanställning resultat efter finansiella poster

Belopp i miljoner kronor

 

2021

2020

2019

2018

2017

VB Energi

34,4

27,8

36,1

39,6

40,8

VB Elnät

64,1

58,2

77,0

90,1

82,7

VB Elförsäljning

-7,9

9,7

8,8

7,3

6,9

Totalt VB Energikoncernen

90,6

95,7

121,9

137,0

130,4

 

Sammanställning investeringar

Belopp i miljoner kronor

 

2021

2020

2019

2018

2017

VB Energi

14,0

14,9

19,7

34,4

29,0

VB Elnät

55,0

65,0

66,3

106,4

57,6

VB Elförsäljning

-

-

-

-

-

Totalt VB Energikoncernen

69,0

79,9

86,0

140,8

86,6

 

Ludvika i maj 2022