VB Energikoncernen – bokslutskommuniké 2020

2021-03-17

Finansiell utveckling, januari-december 2020

 • VB Energikoncernen omsatte förra året 497,9 miljoner kronor jämfört med 551,9 miljoner kronor året innan. Förklaringen till minskningen i omsättningen är främst lägre volym vilket i sin tur i huvudsak är relaterat till vädret. Även lägre marknadspriser på el har påverkat omsättningen negativt.
 • Resultatet efter finansiella poster minskade från 121,9 miljoner kronor till 95,7 miljoner. Förklaringen till resultatförsämringen är främst lägre volym och högre kostnader.
 • Koncernen investerade totalt 79,9 miljoner kronor jämfört med 86,0 miljoner året innan.
 • Förslaget från styrelsen i moderbolaget VB Energi är att 55,3 miljoner kronor lämnas i aktieutdelning jämfört med 48,2 Mkr föregående år.

Av den föreslagna utdelningen tillfaller:

 • 28,0 miljoner kronor Vattenfall AB (föregående år 24,4 miljoner),
 • 15,8 miljoner kronor Ludvika kommun (föregående år 13,8 miljoner) samt
 • 11,5 miljoner kronor Fagersta kommun (föregående år 10,0 miljoner).

Bolagsstämmorna kommer att äga rum 2021-05-27.

Viktiga händelser

 • VB Energikoncernen har under 2020 uppnått målet om att ha en helt fossilfri värmeproduktion.
 • Omställningen av koncernens fordonspark har inletts och där är målsättningen att fordonsbränslet ska vara fossilfritt senast år 2030. Bränsletransporterna ska vara fossilfria år 2025.
 • Koncernen har under 2020 breddat sin verksamhet genom att erbjuda kunderna hjälp med hållbara energilösningar, t.ex. solceller och laddlösningar för elbilar.
 • VB Energikoncernen blev förra året utsedd till bästa energikoncern i Supportföretagets NKI-undersökning (nöjd-kund-index).

VB Energi

VB Energi producerar, distribuerar och säljer fjärrvärme i Ludvika, Fagersta och Grängesberg. I Norberg distribuerar och säljer VB Energi värme som köps in från Scandbio AB. Utöver fjärrvärme bedriver bolaget även entreprenadverksamhet främst inom segmentet vattenkraft.

Värmeleveranserna uppgick till totalt 206,4 gigawattimmar jämfört med 228,2 gigawattimmar året innan.

Andelen träbränsle, bioolja, och spillvärme i bolagets produktion uppgick till 96 procent. Resterande 4 procent avser el till elpannor och drift. Denna el är miljödeklarerad EPD el från vindkraft i Norden.

Nettoomsättningen uppgick till 179,6 miljoner kronor jämfört med 190,9 miljoner året innan. Resultat efter finansiella poster uppgick till 27,8 miljoner kronor vilket är en minskning med 8,3 miljoner kronor jämfört med året innan. Förklaringen till resultatförsämringen är främst lägre volym och högre kostnader för bränsle.

Investeringarna uppgick till 14,9 miljoner kronor som avser bland annat reinvesteringar och effektiviseringar genom förbättrad prestanda i befintliga anläggningar.  Under året investerades även genom utbyggnad av fjärrvärme i det nya industriområdet Björnmossen i Ludvika.

VB Elnät

VB Elnät bedriver elnätsverksamhet i huvudsak i Ludvika och Fagersta kommuner samt delar av Smedjebackens kommun. Bolaget bedriver även viss optoverksamhet.

Transiteringarna av fast kraft uppgick till 878 gigawattimmar jämfört med 941 gigawattimmar året innan. Inmatningen från lokal sol-, vind- och vattenkraft uppgick till 253 gigawattimmar jämfört med 204 gigawattimmar året innan.

Nettoomsättningen uppgick till 231,1 miljoner kronor jämfört med 238,1 miljoner året innan. Resultatet efter finansiella poster minskade från 77,0 miljoner kronor till 58,2 miljoner. Förklaringen till resultatförsämringen är främst lägre volym och högre kostnader.

Investeringarna uppgick till 65,0 miljoner kronor jämfört med 66,3 miljoner året innan.

Det mesta av investeringarna avsåg reinvesteringar i nätet, kvalitetshöjande åtgärder för att möta samhällets högre krav på leveranssäkerhet samt nyanslutningar av produktion. VB Elnäts investeringar syftar även till att medverka till ett nytt energilandskap med möjligheter till lokal mikro- och småskalig produktion samt utbyggd laddinfrastruktur.

VB Elförsäljning

Nettoomsättningen uppgick till 123,2 miljoner kronor jämfört med 156,9 miljoner året innan. Förklaringen till omsättningsminskningen är lägre volym och priser. Resultatet efter finansiella poster ökade med 0,9 miljoner kronor till en vinst på 9,7 miljoner kronor.

VB Elförsäljning har under året haft en bra avtalsmix som i kombination med prissäkringsstrategin fallit väl ut. Ytterligare faktorer som bidragit till det positiva resultatet är ett aktivt arbete med kundfordringar och att omkostnaderna hållits nere.

VB Elförsäljning har breddat sin verksamhet genom att erbjuda kunderna hjälp med att finna hållbara energilösningar, t.ex. nyckelfärdiga solcellsanläggningar och laddlösningar för elbilar.

Sammanställning nettoomsättning

Belopp i miljoner kronor

 

2020

2019

2018

2017

2016

VB Energi

179,6

190,9

186,8

186,2

180,6

VB Elnät

231,1

238,1

235,6

221,9

214,6

VB Elförsäljning

123,2

156,9

154,0

131,0

131,3

Intern omsättning

-36,0

-34,0

-33,0

-33,5

-33,1

Totalt VB Energikoncernen

497,9

551,9

543,4

505,6

493,4

 

Sammanställning resultat efter finansiella poster

Belopp i miljoner kronor

 

2020

2019

2018

2017

2016

VB Energi

27,8

36,1

39,6

40,8

43,5

VB Elnät

58,2

77,0

90,1

82,7

82,8

VB Elförsäljning

9,7

8,8

7,3

6,9

5,5

Totalt VB Energikoncernen

95,7

121,9

137,0

130,4

131,8

 

Sammanställning investeringar

Belopp i miljoner kronor

 

2020

2019

2018

2017

2016

VB Energi

14,9

19,7

34,4

29,0

21,5

VB Elnät

65,0

66,3

106,4

57,6

45,6

VB Elförsäljning

-

-

-

-

-

Totalt VB Energikoncernen

79,9

86,0

140,8

86,6

67,1

 

Ludvika 2021-03-17

För ytterligare information kontakta gärna:

Malin Wallenberg, VD för VB Energi och VB Elnät, 0240-876 43

Johan Carlsson, VD för VB Elförsäljning, 0240-876 50

Christer Larsson, Chef Ekonomi och IT VB Energi, 0240-876 11