Ledtiderna för solcellsanslutning kan bli längre än förväntat

2023-09-26 article_img

Ledtiderna för solcellsanslutning kan bli längre än förväntat

Allt fler villaägare i Västerbergslagens Elnät (VB Elnät) nätområde väljer att investera i solceller men det är inte säkert att det blir grönt ljus direkt för att ansluta dessa till elnätet. Ibland behöver elnätet förstärkas innan solcellerna kan anslutas, detta för att kunderna ska bibehålla god elkvalitét. Om elnätet behöver byggas om kan det innebära att anslutningen fördröjs med upp till ett år, i vissa fall ännu längre tid.

Intermittent elproduktion, dvs ej planerbar elproduktion, ställer höga krav på elnätet och för att säkerställa och bibehålla god elkvalité behöver elnätsbolaget ibland förstärka elnätet innan man kan ta emot produktionen. Det gör att anslutningen av solceller kan dra ut på tiden och skapa frustration hos den som gjort en stor investering i hopp om att kunna börja producera el.

Vid köp av solceller är det många aktörer inblandade och det kan ibland vara svårt som konsument att veta vem som ansvarar för vad och vilket ansvar man har själv som anläggningsinnehavare. Solcellsföretaget säljer anläggningen och är de som normalt monterar solcellerna på taket, men det kan också vara en entreprenör som gör just det arbetet. För alla elektriska arbeten måste ett auktoriserat elinstallationsföretag anlitas, ibland ingår det i offerten från solcellsföretaget och ibland får köparen själv anlita ett företag. Det är elinstallationsföretaget som säkerställer att anläggningen uppfyller de elsäkerhetskrav som ställs och anmäler anslutningen till elnätsbolaget.

” Vi vill göra kunderna uppmärksamma på att anslutningen kan ta tid. När föranmälan från elinstallatören inkommer till oss utför vi nätberäkningar för se om solcellsanläggningen kan anslutas till elnätet utan att några förstärkningsåtgärder krävs. Om allt ser bra ut så lämnar vi ett installationsmedgivande vilket innebär grönt ljus för att påbörja installationen. I annat fall meddelar vi elinstallatören och kunden hur tidplanen för förstärkningsarbetet ser ut, berättar Magdalena Gustafsson, Chef Nätmarknad på VB Elnät.

Ju tidigare i processen föranmälan från elinstallationsföretaget inkommer till elnätsbolaget desto tidigare får även köparen av solcellerna information om hur lång tid det väntas ta innan anläggningen är ansluten till elnätet. 

”Som köpare till en solcellsanläggning bör man ha koll på att elinstallatören mottagit ett installationsmedgivande från elnätsbolaget innan produktionsanläggningen börjar monteras. Det händer tyvärr alltför ofta att solcellerna redan är monterade när föranmälan inkommer till oss,” fortsätter Magdalena Gustafsson.

Får man besked från nätbolaget att anslutningen kan komma att dröja en längre tid finns ändå möjligheten att ansluta solcellsanläggningen och nyttja den för egen förbrukning, men inte mata in någon el på elnätet förrän ombyggnationen är klar. Det är under förutsättning att anläggningen är utrustad med så kallad dynamisk effektbegränsning.

” Det är ju genom att minska sin egen förbrukning man gör den största vinsten i att ha egen solcellsproduktion, så det kan vara ett bra alternativ i väntan på att elnätet kan ta emot produktionen,” avslutar Magdalena Gustafsson.

Faktaruta

Antalet förfrågningar till VB Elnät om att ansluta såväl stora som små produktionsanläggningar till elnätet har ökat rekordartat de senaste åren.

År

Antal installerade anläggningar

Installerad effekt kW

2020

74

1273

2021

114

1426

2022

233

2937

Hittills under 2023

254

3160

 

VB Elnät har drygt 26500 elnätskunder i Ludvika kommun, Fagersta kommun samt ytterområdet i Smedjebackens kommun.

Anläggningsinnehavaren ansvarar för att för att elanläggningen och elektrisk utrustning som är ansluten till anläggningen är säker och inte kan orsaka skada på människor, husdjur, byggnader och saker. Det är därför viktigt att man säkerställer att den som utför elektriskt arbete på anläggningen har rätt kompentens och att företaget man anlitar är auktoriserat. På Elsäkerhetsverkets hemsida kan man både kontrollera att elinstallationsföretaget är auktoriserat och även läsa mer om vilket ansvar man har som anläggningsinnehavare.

För mer information:

Magdalena Gustafsson, Chef Nätmarknad, VB Elnät 0240-876 23

Läs gärna mer på VB Elnäts hemsida vbenergi.se under Elnät - Producera din egen el.

Avsändare för information: Västerbergslagens Elnät AB