Bokslutskommuniké 2017

2018-09-27

VB Energikoncernen omsatte förra året 506,7 miljoner kronor jämfört med 493,4 miljoner kronor året innan. Förklaringen till ökningen i omsättningen är främst högre transiterad volym el samt ökning av försåld volym fjärrvärme.
Resultatet efter finansiella poster minskade från 131,8 miljoner kronor till 131,4 miljoner. Detta är det näst högsta resultatet någonsin för VB Energikoncernen.
Koncernen investerade totalt 86,6 miljoner kronor jämfört med 67,1 miljoner året innan.
Förslaget från styrelsen i moderbolaget VB Energi är att 134,8 miljoner kronor lämnas i aktieutdelning jämfört med 70,7 Mkr föregående år.

Av den föreslagna utdelningen tillfaller: 
- 68,2 miljoner kronor Vattenfall AB (föregående år 35,8 miljoner),
- 38,6 miljoner kronor Ludvika kommun (föregående år 20,2 miljoner) samt
- 28,0 miljoner kronor Fagersta kommun (föregående år 14,7 miljoner).

Bolagsstämmorna kommer att äga rum 2018-06-01 i Ludvika.
Bolagets tidigare VD Bo Sörberg avgick med pension den 31 december 2017. Hans efterträddes av Malin Wallenberg som tillträdde den 1 januari 2018.

VB Energi

VB Energi producerar, distribuerar och säljer fjärrvärme i Ludvika, Fagersta och Grängesberg. I Norberg distribuerar och säljer VB Energi värme som köps in från Scandbio AB. Utöver fjärrvärme bedriver bolaget även viss entreprenadverksamhet.
Värmeleveranserna uppgick till totalt 229,2 gigawattimmar jämfört med 215,5 gigawattimmar året innan. 
Andelen träbränsle, bioolja, torv och spillvärme i bolagets produktion uppgick till 96 procent. Andelen fossil olja uppgick till endast 1 procent. Resterande 3 procent avser el till elpannor och drift. Denna el är miljödeklarerad EPD el från vindkraft i Norden. Under 2017 konverterades oljepannan i Grängesberg till bioolja. 

Nettoomsättningen uppgick till 185,7 miljoner kronor jämfört med 180,6 miljoner året innan. Resultat efter finansiella poster uppgick till 40,3 miljoner kronor vilket är en minskning med 3,2 miljoner kronor jämfört med året innan. Förklaringen till resultatförsämringen är främst högre omkostnader och högre kostnader för bränsle.
Investeringarna uppgick till 29,0 miljoner kronor. Huvuddelen av detta avser nyanslutningar samt reinvesteringar och effektiviseringar i befintliga anläggningar. 

VB Elnät

VB Elnät bedriver elnätverksamhet i huvudsak i Ludvika och Fagersta kommuner samt delar av Smedjebackens kommun. Bolaget bedriver även viss optoverksamhet.
Transiteringarna av fast kraft uppgick till 981 gigawattimmar jämfört med 962 gigawattimmar året innan. Inmatningen från lokal sol-, vind- och vattenkraft uppgick till 183 gigawattimmar jämfört med 198 gigawattimmar året innan. År 2017 var ett relativt dåligt vind- och vattenår.

Nettoomsättningen uppgick till 223,5 miljoner kronor jämfört med 214,6 miljoner året innan. Resultatet efter finansiella poster ökade från 82,8 miljoner kronor till 84,2 miljoner. Förklaringen till resultatförbättringen är främst högre volym.

Investeringarna uppgick till 57,6 miljoner kronor jämfört med 45,6 miljoner året innan. Det mesta av investeringarna avsåg reinvesteringar i nätet samt förstärkningar föranledda av kvalitetskrav samt ökat uttag hos vissa kunder. VB Elnäts investeringar syftar även till att medverka till ett nytt energilandskap med möjligheter till lokal mikro- och småskalig produktion samt utbyggd laddinfrastruktur. Under året har ett nytt timmätsystem börjat installeras. Under 2018 kommer samtliga mätare att vara utbytta.

VB Elförsäljning

Nettoomsättningen uppgick till 131,0 miljoner kronor jämfört med 131,3 miljoner året innan. Resultatet efter finansiella poster ökade med 1,4 miljoner kronor till en vinst på 6,9 miljoner kronor. Stabila och låga marknadspriser har inneburit att bolagets resultatnivå har blivit mer stabil.

De låga marknadspriserna beror på låg efterfrågan, bland annat beroende på varmt väder, samt stort utbud på grund av en allt bättre tillgänglighet för kärnkraften, utbyggnad av vindkraft samt god vattentillgång. Under den senaste vintern och under våren 2018 har marknadspriserna åter börjat stiga. 

Sammanställning nettoomsättning 

Belopp i miljoner kronor 

 

2017

2016

2015

2014

2013

VB Energi

185,7

180,6

174,7

170,8

177,1

VB Elnät

223,5

214,6

201,0

202,6

202,9

VB Elförsäljning

131,0

131,3

122,1

140,4

164,7

Intern omsättning

-33,5

-33,1

-33,6

-33,9

-38,0

Totalt VB Energikoncernen

506,7

493,4

464,2

479,9

506,7

 

Sammanställning resultat efter finansiella poster 

Belopp i miljoner kronor 

 

2017

2016

2015

2014

2013

VB Energi

40,3

43,5

39,1

34,4

34,6

VB Elnät

84,2

82,8

72,1

62,9

54,7

VB Elförsäljning

6,9

5,5

6,9

7,6

8,4

Totalt VB Energikoncernen

131,4

131,8

118,1

104,9

97,7

 

Sammanställning investeringar 

Belopp i miljoner kronor 

 

2017

2016

2015

2014

2013

VB Energi

29,0

21,5

20,0

16,4

18,9

VB Elnät

57,6

45,6

35,8

54,6

39,9

VB Elförsäljning

-

-

-

-

-

Totalt VB Energikoncernen

86,6

67,1

55,8

71,0

58,8


Ludvika 2018-06-01

För ytterligare information kontakta gärna:

Malin Wallenberg, VD för VB Energi och VB Elnät,  0240-876 43
Emma Agneteg, VD för VB Elförsäljning 0240-876 06
Christer Larsson, tf Chef Ekonomi och IT VB Energi, 0240-876 11