Styrelserepresentation inom Västerbergslagens Energi AB 2018

Organisationsnummer 556565-6856
Styrelsens säte: Ludvika

Styrelseledamöter

Ordinarie

Ulrika Jardfelt
Ordförande, Vattenfall AB

Katarina Ekelund
Vattenfall AB

Per Ljung
Vattenfall AB

Leif Pettersson
vice ordförande, Ludvika kommun

Marino Wallsten
Fagersta kommun

Suppleanter

Helena Dykes
Vattenfall AB

Kurosh Beradari
Vattenfall AB

Leif Carlzon
Ludvika kommun

Sven Danielsson
Fagersta kommun

Arbetstagarrepresentanter

Ordinarie

Arne Löv (anställd i VB Elnät)
Pertti Palonto (anställd i VB Energi)

Suppleanter

Lars Wahlsten (anställd i VB Energi)
Fredrik Andersson (anställd i VB Energi)

Arbetstagarrepresentanterna är inte invalda i styrelsen men har rätt att delta vid styrelsemöten.

Revisorer

Christina Hegg
ordinarie, Ernst & Young AB

Gunilla Andersson
suppleant, Ernst & Young AB