Krav för att nå ISO 14001 certifiering

ISO 14001 är en kravspecifikation som omfattar vilka krav som ställs på miljöledningssystemet. Det är dessa krav som måste uppfyllas om företaget ska kunna nå en certifiering. I ISO 14001 finns en viss vägledning om hur kraven ska tolkas och tillämpas. För att få mer hjälp med hur systemet kan utformas finns ISO 14004 som ytterligare vägledning för företaget. Då ett företag vill bli certifierat måste införandet av ISO 14001 bygga på följande steg:

  • miljöpolicy - ett företag ska upprätta en miljöpolicy och försäkra att det kommer att följa miljöledningssystemet
  • planering - en handlingsplan ska utarbetas för miljöarbetet så att miljöpolicyn kan uppnås
  • införande och drift - resurser och system ska samordnas för effektivt införande och uppfyllande av miljöpolicy och mål
  • kontroll och korrigerande åtgärder - företaget ska mäta, övervaka och utvärdera systemet och miljöarbetets resultat
  • ledningens genomgång - för att förbättra företagets miljöprestanda ska företaget ständigt granska och förbättra systemet.