Riktlinjer

 • Personsäkerhet ska alltid ha högsta prioritet.
 • Alla anställda ska kunna vara med och påverka sin arbetsmiljö.
 • Alla anställda har ett ansvar i att verka för en god trivsel och säkerhetskultur.
 • Tillbud och olyckor ska rapporteras, utredas, åtgärdas och kartläggas.
 • Chefer ska visa engagemang och samverka för en bättre arbetsmiljö.
 • Resurser ska ges till friskvård som har en positiv och förebyggande effekt på hälsan.
 • Våra arbetsplatser ska vara alkohol- och drogfria. Alkohol- och drogmissbruk ska förebyggas och motverkas.
 • Tidiga rehabiliteringsåtgärder och arbetsanpassning ska verka för att förebygga sjukskrivning.
 • Förebyggande arbetsmiljöarbete ska ske i nära samarbete mellan ledning, medarbetare, skyddsorganisation och företagshälsovård.
 • Utbildning och information inom arbetsmiljöområdet ska ske kontinuerligt.
 • Nolltolerans ska råda mot diskriminering, kränkande särbehandling och trakasserier.