Så ansluter du din vattenkraft

1. Välj en bra placering

Nivåskillnaden – eller vattnets fallhöjd – har stor betydelse för hur mycket energi ditt vattenkraftverk kan utvinna. Ju större fallhöjd, desto mer energi. Fallhöjder under 2 meter är sällan ekonomiskt lönsamma för vattenkraft. 

En vanlig indelning för småskalig vattenkraft i Sverige är:

Över 50 meter: hög fallhöjd
15-50 meter: medelhög fallhöjd
2-15 meter: låg fallhöjd

Vattenkraftverken kan utnyttja olika slags fördämningar, som konstruerade dammar eller reglerade sjöar. Det finns också kraftverk som tar tillvara energi i strömmande vatten utan fördämningar. När du ska välja en bra plats för ditt vattenkraftverk är det viktigt att tänka på både vattenflöde och fallhöjd.

2. Läs de tekniska villkoren

Innan du Innan du köper någon utrustning är det viktigt att du läser tekniska villkor för anslutning av produktion. Vi rekommenderar att anslutningen görs trefasigt. Det gör anläggningen mindre sårbar och bidrar till god kvalitet i elnätet.

Se till att leverantören av anläggningen ger tydliga installations- och bruksanvisningar. Anvisningarna ska vara på svenska.

Om du importerar anläggningen själv tar du också på dig ansvaret som importör. På Elsäkerhetsverkets hemsida kan du läsa mer om de regler som gäller för importörer.  

3. Ansök om tillstånd

För att få driva ett vattenkraftverk behöver du tillstånd för verksamheten. Tillståndet söker du hos mark- och miljödomstolen. Om du har ett tillstånd som utfärdats med stöd av äldre lagstiftning än miljöbalken kan det fortfarande vara giltigt. På begäran måste du kunna visa upp tillståndet för länsstyrelsen.

4. Anlita installationsföretag registrerat hos Elsäkerhetsverket

En auktoriserad elinstallatör installerar din nya anläggning och sköter kontakten med oss. På Elsäkerhetsverkets webbplats kontrollerar du att elföretaget är registrerat inom verksamhetsområdet Elproduktionsanläggningar.

5. Välj elhandelsföretag

Det är viktigt att du har ett elhandelsavtal med valfritt elhandelsföretag för att få betalt för din producerade el. Du får ett bekräftelsebrev från oss med uppgifter om din anläggning som du ska ange när du väljer elhandelsföretag.

6. Begär skattereducering för din egenproducerade el

Efter första året som elproducent har du rätt att begära skattereduktion för ditt produktionsöverskott. Läs mer om skattereduktion på Skatteverkets hemsida.