Vi är arbetsmiljöcertifierade också

VB Energi är sedan 2012 arbetsmiljöcertifierade enligt OHSAS 18001. Insikten om de många fördelarna som systematiskt arbetsmiljöarbete för med sig låg till grund för certifieringsbeslutet. Ledningssystemet för arbetsmijö hjälper VB Energi att utveckla verksamheten och säkerställer att företaget arbetar med systematiska arbetsmiljöförbättringar i samverkan med alla anställda.

Läs mer här om OHSAS 18001.

Arbetsmiljöcertifieringen medför flera fördelar, underlättar i strävan efter en bättre arbetsmiljö, ger ökad säkerhet och trivsel bland medarbetare och intressenter. Det medför även en mer effektiv ledning och styrning och bättre kontroll på risker. Företaget får en friskare och nöjdare personal och i och med det lägre sjukskrivningskostnader. Detta ökar företagets möjligheter att behålla och rekrytera kompetent personal i framtiden.

Arbetsmiljöfrågorna är ytterst viktiga för hela verksamheten. Det är viktigt att alla medarbetare känner sig delaktiga i arbetsmiljöarbetet och att alla kan se märkbara förbättringar i vardagen. Det skapar också en mer trygg och utvecklande arbetsmiljö och uppmuntrar till mer effektiv intern och extern kommunikation. Ett positivt arbetsmiljöklimat ger ökad motivation och prestation i hela organisationen men förpliktigar samtidigt att sträva efter ytterligare förbättringar.

Genom certifieringen har VB Energi åtagit sig att arbeta för ständiga förbättringar inom arbetsmiljöområdet vilket kommer att leda till en mer hållbar utveckling och nya utmaningar.