Prissättningspolicy

Vår prissättning är värdebaserad.

Den är en avvägning mellan två kriterier:

Konkurrenskraftigt

Priset på fjärrvärme skall vara konkurrenskraftigt mot andra uppvärmningsalternativ och beakta de mervärden som finns: enkelhet, säkerhet och hållbarhet.

Långsiktighet

Syftet är att erbjuda förutsägbarhet i prissättningen utan kraftiga svängningar. Detta innebär i praktiken att fjärrvärmepriset ett enskilt år kan avvika något uppåt eller nedåt jämfört med alternativen men över tid skall alltid fjärrvärmepriset vara konkurrenskraftigt.

Dessutom applicerar vi bland annatr följande principer:

Likabehandling

Alla våra kunder har rätt att erhålla ett likvärdigt pris för en likvärdig produkt, det vill säga kunder som inte har möjlighet till alternativa uppvärmningsformer har nytta av samma konkurrenssituation som andra kunder har.

Transparens

Alla våra kunder och andra intressenter har tillgång till information om principer och priser för fjärrvärmeleverans. Informationen visas här på VB Energis hemsida.

Avsändare till denna sida är Västerbergslagens Energi AB