Vårt engagemang

Vi på VB Energi känner stark samhörighet med Västerbergslagen och för oss är det viktigt att alla mår bra och får en möjlighet att utvecklas. Grupper som vi månar extra om är barn, ungdomar och personer med funktionshinder.

Sponsringspolicy

Vår värdegrund är förankrad i lokalsamhället som vi verkar i och omfattar byggstenar som Mångfald & inkludering, Positiva, Aktiva och Öppna för att samarbeta med andra. Vi sätter Arbetsmiljö & Säkerhet i främsta rummet. 

Genom sponsringen vill vi bidra till lokalt engagemang och vi vill vara en del av och ta ansvar för den bygd där vi bedriver vår verksamhet. Genom vår sponsring vill vi värna om den trygghet föreningen eller klubben utgör för den enskilda medlemmen.

Vår sponsring skall:

  • Rikta sig till lokala föreningar och klubbar inom idrott och kultur
  • Värna extra om barn- och ungdomsverksamheter
  • Vara förenlig med vårt företags värdegrund
  • Ge möjlighet till möten med kunder och allmänhet
  • Vara folklig och nå en bred publik

Vi sponsrar inte:

  • Enskilda personer
  • Extrema verksamheter som strider mot våra värderingar, moral, etik och miljö
  • Riskfyllda sporter som vi bedömer kan skada människor, djur och miljö
  • Religiösa eller politiska verksamheter

Riktlinjer

Föreningen som sponsras skall bygga sin verksamhet på grundläggande mänskliga rättigheter och demokratiska värderingar. Vi har nolltolerans mot sexuella trakasserier, och annan kränkande behandling.

Vi skriver sponsringsavtal där det är tydligt angivet avtalets giltighet samt motprestationer som exempelvis exponering, aktiviteter, banner på hemsidan om sådan finns. I avtalet framgår tydligt att VB Energi förbehåller sig rätten att, med omedelbar verkan, säga upp samarbetsavtalet och kräva återbetalning, om föreningen strider mot avtalade krav.

Vår sponsring skall grundas på ömsesidighet och att mottagaren gör sponsringen känt till föreningens eller klubbens samtliga medlemmar. Sponsringen skall även vara förenad med syfte att främja relationer och stärka vårt varumärke.

När det gäller information om villkoren för skatter och dyligt, se Skatteverkets hemsida.

Ansök om sponsring

Ansökan ska ske via formuläret till vänster i menyn där föreningen beskriver sin verksamhet, målgrupp/-grupper, motprestation och sponsorbelopp (som ska vara inklusive reklamskatt). Vi tar emot sponsringsansökan fram till senast 1/4 och 1/10. Under april och oktober månad träffas vårt interna sponsorråd och går igenom de ansökningar som kommit in och i samband med det meddelas beslut om sponsring har beviljats. Alla inkomna ansökningar, oavsett om den beviljats eller ej, får skriftligt beslut. Sponsring beviljas max 1 gång/år.   

Ansöker du sponsring till ett evenemang är det viktigt att ansökningen kommer in till oss i god tid innan evenemanget.

Vi beviljar inte sponsring utan en sponsoransökan. Sponsring kan ej ansökas i efterhand.

Allmänna frågor om sponsring ställer du till Tova Fältskog eller 0240-876 01.