Smarta elmätare

Samtliga våra lågspänningsanslutna elnätskunder har fått eller ska få en ny elmätare, Omnipower som tillhandahålls av danska Kamstrup.

De nya mätarna har en rad funktioner som kommer att vara till nytta när det gäller information om strömavbrott eller andra avvikelser i elleveransen. Implementering av dessa funktioner i våra stödsystem pågår för att effektivisera vår störningsavhjälpning. På sikt kommer delar av informationen också att delges dig som kund i form utökad störningsinformation.

På elmätaren finns också möjlighet att läsa av bland annat aktuellt effektuttag samt spänning och ström per fas genom att trycka sig fram i menyn. Detta kan vara till nytta för er som kund och även om ni anlitar en elinstallatör för arbeten på er anläggning. Installatören kan då enkelt bilda sig en uppfattning om nivån och fördelningen av spänning och ström per fas i er anläggning. Läs mer om hur ni går tillväga i bruksanvisningen eller den interaktiva manualen som ni hittar längst ner på sidan.

Programvaran i elmätarna är fjärruppgraderbar vilket gör dem anpassningsbara till eventuella nya myndighetskrav i framtiden.

Information om mätvärdesupplösning från 1 november 2023

Sedan 1 november 2023 har 15 min mätning börjat införas i Sverige. Bakgrunden till det är att Svenska kraftnät behöver en bättre upplösning för sina prognoser och styrningar av frekvensen i elnätet.

I nuläget kommer större kunder med huvudsäkring över 80 A samt all produktion att successivt börja mätas med 15 min intervall.  I enlighet med direktiv från Energimarknadsinspektion skall även dessa värden synliggöras för kund vilket nu är möjligt genom att exportera mätvärden till excel där det presenteras i matrisform. I dagsläget finns dock inga marknadskrafter kopplade till 15 min värden (tariffer, elpriser mm) men med denna förändring skapas möjligheter till detta i framtiden. Senast 1 januari 2025 skall alla kunder som har produktion eller huvudsäkring över 80 A 15 min mätas eller där kund har elhandelsavtal som kräver det.

 

Testa gärna de nya interaktiva manualerna nedan, tryck på den vänstra knappen och få förklarat vad de olika registren betyder eller se hur brytarfunktionen fungerar.

Interaktiv manual (max 63A)

Interaktivt manual strömtrafomätare (80A eller högre)

small_information_rgb.png Viktig information om skyddsfunktion vid nollfel

Elmätaren har en inbyggd skyddsfunktion som automatiskt frånkopplar din anläggning vid detektering av ett så kallat nollfel i din anslutningspunkt. Detta görs för att skydda både person och egendom då ett sådant fel innebär brandfara och risk för strömgenomgång. Om du plötsligt blir strömlös utan direkt orsak och din elmätare samtidigt blinkar rött enligt nedanstående bild kontakta felanmälan omgående på tel. 020-98 77 00.

Elmätare (2).png


Observera att om du själv slår ifrån din anläggning med den inbyggda brytaren i mätaren så kommer dioden att blinka rött på motsvarande sätt. I detta fall föreligger inget fel i din anläggning utan dioden markerar enbart att brytaren i elmätaren är frånslagen.  

Bruksanvisning (att skriva ut) för Omnipower elmätare​ (max 63 A)            

Avsändare till denna sida är Västerbergslagens Elnät AB