Elnätsavtalet

VB Elnäts nättariffer för 2023 är fastställda. Nättarifferna höjs från och med 1 januari 2023 med i genomsnitt 9,86 procent jämfört med 2022.

Bakgrunden till prishöjningen är ökade kostnader för investeringar i elnätet samt ökade kostnader för överföringsförluster pga. höga elpriser.

Prognoser pekar på en dubblerad elanvändning till 2045 och behovet accelererar i allt snabbare takt. VB Elnät planerar under de kommande 10 åren att investera närmare en miljard kronor i elnätet. Fokus ligger på kapacitetshöjande åtgärder för att trygga leveranssäkerheten och möjliggöra energiomställningen inom vår region.

Vår vision är att möjliggöra ett fossilfritt liv inom en generation i Västerbergslagen.

Läs gärna mer i Frågor och svar om elnätstariffer.

Elnätspriset består av två delar. En fast del - abonnemangsavgift - som är kopplad till storleken på ditt företags huvudsäkring samt en rörligt del - överföringsavgift - som är kopplad till elanvändningen. Elnätsavgiften täcker transporten av el till ditt företag och det är elnätsföretaget som äger och underhåller nätet.

Säkringstariff 

Gäller för kunder som har en huvudsäkring till och med 63 A.

Prislista säkringstariff fr o m 2023-01-01

Effekttariff 

Gäller för kunder som har en högspänningsanslutning eller en huvudsäkring på 80 A eller större. 

Prislista effekttariff fr o m 2023-01-01

Elproduktion 

Prislista egen elproduktion fr o m 2023-01-01

Prislista småskalig elproduktion fr o m 2023-01-01

Prislista storskalig elproduktion fr o m 2023-01-01

Gatubelysning

För gatubelysning gäller prisbladet nedan.

Prislista gatubelysning fr o m 2023-01-01

Allmänna avtalsvillkor

De Allmänna avtalsvillkoren är utarbetade av Energiföretagen Sverige och gäller fr o m 1 april 2019.

Lågspänning

Högspänning

Avsändare till denna sida är Västerbergslagens Elnät AB