Miljöpolicy

VB Energi och dess bolags huvudsakliga verksamhet är att bedriva produktion, distribution och försäljning av el och fjärrvärme.

Vi ska verka för en ekonomisk, social och miljömässigt hållbar utveckling i vår region. Vårt agerande i miljöfrågor ska skapa förutsättningar för en god affärsutveckling och stärkt konkurrenskraft. Vårt mål att vara ett föredöme i vår region.

Nytänkande

Vi ska genom innovativa lösningar ständigt hitta förbättringar för att bidra till ett mer hållbart samhälle.

Öppenhet

Vi ska vara transparanta med myndigheter och allmänheten genom att upprätthålla en öppen dialog om den miljöpåverkan som våra verksamheter kan ge upphov till.

Trygghet/Ansvar

Vi ska arbeta förebyggande och vidta åtgärder för att minska vår miljöpåverkan samt analyserar i förväg hur nya verksamheter kan påverka miljön. Vid val av leverantörer, entreprenörer och samarbetspartners ska vi utvärdera deras miljöarbete.

Kunskap

Vi ska hålla en hög kunskapsnivå och ett stort engagemang för miljön, vilket ger oss möjlighet att fatta miljömässigt hållbara beslut. Vi ska hålla oss uppdaterade med relevanta lagar och kontinuerligt säkerhetsställa att vi följer dem.

Omtanke

Vi ska värna om den globala miljön, närmiljön i vår region och sätta människors hälsa och säkerhet i centrum.

Miljöpolicy.pdf

 

panorama-3629120_960_720.jpg