Vår Fjärrvärme - energismart uppvärmning

Fjärrvärmen är en viktig del av Sveriges energisystem. Idag värms halva Sverige med fjärrvärme vilket är ett effektivt sätt att producera energi. Fjärrvärme från våra egna lokala anläggningar sprider värme runtom i Ludvika, Grängesberg, Fagersta och Norberg. Våra pannor med sin avancerade rening ersätter utsläpp från en stor mängd mindre pannor, vilket ger bättre lokalmiljö och mindre klimatpåverkan. Vi levererar process- och fjärrvärme med låg miljöpåverkan och 99 procent av värmen kommer från biobränslen eller återvunnen energi vid ett normalår. 

Primärenergi

En stor miljövinst med vår fjärrvärme är att den förbrukar väldigt lite naturresurser, s.k. primärenergi. Primärenergi är energi i naturen som inte har omvandlats av människan, t.ex. kol, råolja, solljus eller uran. Begreppet används allt mer och beskriver ett energisystems effektivitet och miljöpåverkan. 
Förhållandet mellan förbrukad primärenergi och nyttig energi, som du kan använda, kallas för primärenergifaktor. Primärenergifaktorn visar hur effektivt ett system är – ju lägre siffra desto bättre. Alla förluster vid utvinning, förädling, transport och omvandling/distribution räknas in. 

primarenergi_437x236.png

Om en slutlig elanvändning på 100 MWh kräver 220 MWh i primärenergi blir primärenergifaktorn 2,2 – som är fallet för svensk el (Nordisk marginalel). Man använder alltså mer naturresurser än vad man använder nyttig el. VB Energis fjärrvärme har en primärenergifaktor på låga 0,08. Detta betyder att vi använder miminalt med naturresurser, tack vare att vi tar tillvara på spillvärme från industrier och till stor del använder restprodukter som bränslen.

Vilken uppvärmningstyp är mest energieffektiv?

Uppvärmningstyp:

Fjärrvärme Värmepump Värmepump

Uppvärmningsbehov:

15 000 kWh 15 000 kWh 15 000 kWh

Energileverantör:

VB Energi Nordisk marginalel

VB Energi

(grön el)

Köpt energi:

15 000 kWh 5 000 kWh 5 000 kWh

Primärenergifaktor:

0,08 2,2 1,1

Förbrukad primärenergi:

1 200 kWh 11 000 kWh 5 500 kWh