Elens ursprung

Den el vi köper in, och säljer, kommer ifrån förnybara energikällor och kärnkraft. Vår energimix är helt fossilfri! Diagrammet nedan visar vår inköpsmix för 2017.  

                                                             Vår inköpsmix 

                                                   Inköpsmix 2017.png

Gör du ett aktivt val när du tecknar elavtal hos oss, och väljer el producerad från vattenkraft får du 100% förnybar el. 

Här nedan kan du se information om den miljöpåverkan som uppstår i form av koldioxidutsläpp (CO2) och högaktivt avfall (mängden utbränt radioaktivt uranbränsle) – vid produktion av el med olika produktionsslag. Siffrorna i tabellerna nedan visar värdena för utsläpp och avfall – avlästa under drift ("Drift av kraftverk"). Dessutom redovisas siffror från ”Elens hela livscykel”. LCA eller livscykelanalysbeskriver elens miljöpåverkan ”från vaggan till graven” – från bränsleproduktion, byggande, drift och underhåll – till hantering av restprodukter och nedmontering av kraftverken.

Utsläpp

g/kWh

Drift av kraftverk

CO2 g/kWh 0,04
Utbränt radioaktivt bränsle g/kWh 0,001

 

 

 

Avsändare till denna sida är VB Elförsäljning