Norberg

Nedanstående tabeller innehåller beräknade årskostnader för olika kundkategorier enligt energimarknadsinspektionens författning EIFS 2009:3. Årskostnaden är beräknad utifrån VB Energi ordinarie prisvillkor i Norberg vid nyanslutning där VB Energi levererar hela uppvärmningsbehovet och där kunden äger fjärrvärmecentralen. Avgifterna i prisvillkoren består av följande delar: 

Energiavgift kr/MWh 

Beror på uppmätt energiförbrukning. 

Flödesavgift kr/m3

Beror på uppmätt fjärrvärmeflöde/avkylning genom fjärrvärmecentralen och 
vilken taxa kunden tillhör. Vid nedanstående kostnadsberäkningar har en avkylning på 40 grC använts.

Kundkategori flerbostadshus, lokaler och samfälligheter, inkl moms

Årlig förbrukning i MWh

Total kostnad per år

Varav under året fast del

Varav under året rörlig del

80 MWh 72 925 kr 0 kr 72 924 kr
193 MWh 169 656 kr 0 kr 169 656 kr
500 MWh 439 522 kr 0 kr 439 522 kr
1 000 MWh 879 045 kr 0 kr 879 045 kr