Frågor och svar om elnätstariffer

Varför höjer VB Elnät sina priser?

Prisökningen har sin förklaring i ökade kostnader, i huvudsak genom ökade investeringar i elnätet men även genom ökade kostnader för överliggande nät samt ökade räntekostnader.

Vad går pengarna till?

VB Elnät kommer under de närmaste 10 åren att investera drygt en miljard kronor i elnätet i Västerbergslagen. Fokus ligger på kapacitetshöjande åtgärder för att möjliggöra energiomställningen inom vår region. Vi behöver också anställa fler medarbetare för att klara utmaningen.

Vilka investeringar kommer VB Elnät att genomföra?

Arbetet med att ersätta luftledningar med markkabel fortsätter liksom att ersätta äldre markkablar med nya, samt investera i smarta nätstationer för bättre leveranssäkerhet och snabbare felavhjälpning. Vi kommer även fokusera på underhållsinsatser samt stärka elnätet för att möjliggöra anslutningar av förnybar elproduktion.

Varför ökar VB Elnät investeringstakten nu?

Prognoser pekar på en dubblerad elanvändning till 2045 och behovet accelererar i allt snabbare takt. VB Elnät har löpande genomfört stora investeringar i elnätet, men kommer nu att ytterligare accelerera investeringstakten för att möta alla de krav som samhällets energiomställning ställer på elnätet i form av bland annat laddning till elfordon, anslutning av förnybar elproduktion, energilager och industrins omställning till fossilfritt.

Kan elnätsföretagen sätta vilka priser de vill?

Nej, Energimarknadsinspektionen är den tillsynsmyndighet som kontrollerar att elnätsavgifterna är skäliga och beslutar om en på förhand bestämd intäktsram för varje elnätsföretag att förhålla sig till. Detta kallas förhandsreglering och regleringen sträcker sig över en period om fyra år i taget. Intäktsramen ska säkerställa att kunderna får betala ett skäligt pris och samtidigt skapa förutsättningar att bedriva elnätsverksamhet på ett ändamålsenligt sätt.

Höjer VB Elnät priserna för att öka utdelningen till ägarna?

Nej, prisökningen har sin förklaring i att Riksdagen i april 2022 tog beslut om ökat investeringsutrymme för elnätsföretag. Detta innebär att de nätföretag som har ett outnyttjat utrymme i en tidigare reglerperiods intäktsram ska kunna rulla över dessa intäktsmöjligheter för nyttjande i nuvarande och nästkommande reglerperiod, det vill säga fram till och med år 2027. VB Elnät har inte nyttjat hela utrymmet i tidigare perioder, dvs inte höjt priserna i den omfattning som varit möjligt, och kommer därför att ta del av den här möjligheten till ökade investeringar i elnätet.