Frågor och svar om elnätstariffer

Varför höjer VB Elnät sina priser?

Prisökningen har sin förklaring i ökade kostnader, framförallt genom ökade investeringar i elnätet men även genom ökade kostnader för överliggande nät och överföringsförluster.

Vad går pengarna till?

VB Elnät kommer under de närmaste 6 åren att öka investeringarna i elnätet med mer än 50%. Fokus ligger på kapacitetshöjande åtgärder för att möjliggöra energiomställningen inom vår region. Vi behöver anställa fler för att klara utmaningen.

Vilka investeringar kommer VB Elnät att genomföra?

De kommande 10 åren kommer VB Elnät att investera närmare en miljard i elnätet. Arbetet med att ersätta luftledningar med markkabel fortsätter liksom att ersätta äldre markkablar med nya, samt investera i smarta nätstationer för bättre leveranssäkerhet och snabbare felavhjälpning. Vi kommer även fokusera på underhållsinsatser samt förbereda elnätet för att kunna hantera en ökad mängd lokalt producerad förnybar el.

Varför ökar VB Elnät investeringstakten nu?

Prognoser pekar på en dubblerad elanvändning till 2045 och behovet accelererar i allt snabbare takt. VB Elnät har löpande genomfört stora investeringar i elnätet, men kommer nu att ytterligare accelerera investeringstakten för att möta alla de krav som samhällets energiomställning ställer på elnätet i form av laddning till elfordon, förnybar elproduktion som exempelvis solceller på villataken och elintensiv industri.

Kan ni sätta vilka priser ni vill?

Nej, Energimarknadsinspektionen är den tillsynsmyndighet som kontrollerar att elnätsavgifterna är skäliga och beslutar om en på förhand bestämd intäktsram för varje elnätsföretag att förhålla sig till. Detta kallas förhandsreglering och regleringen sträcker sig över en period om fyra år i taget. Intäktsramen ska säkerställa att kunderna får betala ett skäligt pris och samtidigt skapa förutsättningar att bedriva elnätsverksamhet på ett ändamålsenligt sätt.

Hur dyra är VB Elnät egentligen?

2021 konstaterades i Nils Holgersson-rapporten (pressmeddelande) att VB Elnät ligger på plats 96 av 290 elnätsföretag, där plats nummer 1 har lägst elnätspris. Undersökningen utförs sedan 25 år tillbaka av ”Nils Holgersson-gruppen”, med representanter från Bostadsrätterna, HSB Riksförbund, Hyresgästföreningen Riksförbundet, Riksbyggen och SABO. Som metod för undersökningen har valts att ”förflytta” en bostadsfastighet till landets alla kommuner och jämföra kostnader för sophämtning, vatten och avlopp, el och uppvärmning. För 2022 finns inga siffror sammanställda än.

Varför sänker en del elnätsföretag sina elnätsavgifter?

Alla elnätsföretag har olika förutsättningar. Vissa elnätsföretag har redan genomfört större höjningar under de senaste åren och på så sätt nått taket i sin tilldelade intäktsram och kommer därför att behöva sänka sina elnätsavgifter. Till exempel är näten olika gamla, det är olika långt mellan kunderna, terrängen ser olika ut och antalet kunder att fördela kostnader på varierar. För varje elnätsbolag räknas intäktsramar fram som styr exakt hur stor avgift just det elnätsbolaget får ta ut av sina kunder. Om ett elnätsbolag exempelvis lagt mindre resurser på underhåll och investering eller haft många/långa strömavbrott kan det resultera i att Energimarknadsinspektionen sänker intäktsramen och bolaget behöver då sänka sina intäkter och därmed elnätspriset. Om ett elnätsbolag istället investerar i att bygga ett robust nät och har få avbrott kan de få en högre intäktsram och möjlighet att ta ut ett högre elnätspris.

Höjer VB Elnät priserna för att öka utdelningen till ägarna?

Nej, prisökningen har sin förklaring i att Riksdagen i april tog beslut om ökat investeringsutrymme för elnätsföretag. Detta innebär att de nätföretag som har ett outnyttjat utrymme i en tidigare reglerperiods intäktsram ska kunna rulla över dessa intäktsmöjligheter för nyttjande i nuvarande och nästkommande reglerperiod, det vill säga fram till och med år 2027. VB Elnät har inte nyttjat hela utrymmet i tidigare perioder, dvs inte höjt priserna i den omfattning som varit möjligt, och kommer därför att ta del av den här möjligheten till ökade investeringar i elnätet.

Varför måste VB Elnät gå med vinst?

VB Elnät ägs av Ludvika kommun (28,6%), Fagersta kommun (20,8%) och Vattenfall (50,6%) som också får avkastning på det kapital de satsat. Det innebär att den utdelning som sker går tillbaka till kommuninnevånarna i vår region men också genom Vattenfall som återinvesterar i infrastruktur och genom sitt ägande i VB Elnät. Vattenfall är ett statligt ägt bolag vars vinster tillfaller alla oss skattebetalare. Nivån på avkastning är styrt i regelverket för elnätsbolagens intäktsramar och följs upp av Energimarknadsinspektionen.