Vi utreder

2. Vi utreder

När föranmälan inkommer till oss beräknar vi om befintlig kapacitet i elnätet räcker för att ansluta önskad anslutningseffekt. Om vi först måste utföra nätförstärkning får ni besked om detta. Vi utreder placering och funktion av mätplats. Ibland kan mätplatsen behöva flyttas eller kopplas om för att uppfylla aktuell standard. Du och din kund får då information om detta. Eventuell servisändring hanteras i ett separat ärende i Installatörsportalen.