Checklista för anslutning av produktionsanläggning

1. Föranmälan

Efter beställning från kund skapar ni föranmälan och fyller i samtliga uppgifter om produktionsanläggningen i installatörsportalen. Om telefonnummer till kunden avviker från våra registrerade uppgifter, ange aktuellt nummer i fältet Övrigt.

Bifoga situationsplan som visar var solpanelerna ska sitta om det finns flera byggnader på fastigheten. Foto på befintlig mätplats bifogas alltid.

När du signerar föranmälan bekräftar du att installationen kommer uppfylla våra tekniska villkor.

2. Vi utreder

När föranmälan inkommer till oss beräknar vi om befintlig kapacitet i elnätet räcker för att ansluta önskad anslutningseffekt. Om vi först måste utföra nätförstärkning får ni besked om detta. Vi utreder placering och funktion av mätplats. Ibland kan mätplatsen behöva flyttas eller kopplas om för att uppfylla aktuell standard. Du och din kund får då information om detta. Eventuell servisändring hanteras i ett separat ärende i Installatörsportalen.

3. Installationsmedgivande

Vi lämnar installationsmedgivande för produktionsanläggningen via installatörsportalen och skickar ett bekräftelsebrev till kunden först när eventuell flytt eller ombyggnad av mätplatsen är utförd och färdiganmäld. Installationsmedgivande innebär att du som installatör får fortsätta arbetet enligt våra tekniska villkor.

4. Utför installationen

När ni fått installationsmedgivande av oss utför ni installationen enligt våra tekniska villkor och tillverkarens anvisningar. En kort provtillkoppling för funktionskontroll av produktionsanläggningen tillåts. Ni utför dokumenterad kontroll före drifttagning och levererar en kopia till kunden. När produktionsanläggningen är provkörd ska den stängas av.

5. Färdiganmälan

Genom att lämna färdiganmälan i installatörsportalen intygar ni att anläggningen är installerad enligt våra tekniska villkor, gällande bestämmelser och leverantörens anvisningar samt att anläggningen är varselmärkt, dokumenterad kontroll före drifttagning är utförd, att instruktioner/manual är levererad till kund och att denne förstår hur anläggningen ska skötas.

6. Drifttagning

Vår tekniker tar kontakt med kunden för att bestämma en tid då VB Elnät och kunden tillsammans drifttar produktionsanläggningen. VB Elnäts säkerhetskrav ska vara uppfyllda för att produktionsanläggningen ska kunna drifttas och varselmärkning enligt våra tekniska villkor måste finnas eftersom den alltid kommer att vara spänningssatt. Om brister upptäcks innebär det att inkoppling inte utförs och ni som elinstallatör blir fakturerad enligt gällande prislista för den onödiga resan som gjorts.

7. Registrering

När anläggningen är drifttagen registrerar vi den i vårt system och kunden kan därefter välja vilken elhandlare de vill sälja sin överskottsproduktion till. Installationsärendet är därmed avslutat.