VB Energi i siffror

VB Energi producerar, distribuerar och säljer fjärrvärme i Ludvika, Fagersta och Grängesberg. I Norberg distribuerar och säljer VB Energi värme som köps in från Scandbio AB. Utöver fjärrvärme bedriver bolaget även viss entreprenadverksamhet.
Värmeleveranserna uppgick till totalt 229,2 gigawattimmar jämfört med 215,5 gigawattimmar året innan. 
Andelen träbränsle, bioolja, torv och spillvärme i bolagets produktion uppgick till 96 procent. Andelen fossil olja uppgick till endast 1 procent. Resterande 3 procent avser el till elpannor och drift. Denna el är miljödeklarerad EPD el från vindkraft i Norden. Under 2017 konverterades oljepannan i Grängesberg till bioolja. 

Nettoomsättningen uppgick till 185,7 miljoner kronor jämfört med 180,6 miljoner året innan. Resultat efter finansiella poster uppgick till 40,3 miljoner kronor vilket är en minskning med 3,2 miljoner kronor jämfört med året innan. Förklaringen till resultatförsämringen är främst högre omkostnader och högre kostnader för bränsle.
Investeringarna uppgick till 29,0 miljoner kronor. Huvuddelen av detta avser nyanslutningar samt reinvesteringar och effektiviseringar i befintliga anläggningar. 


Malin WallenbergVerkställande direktör 

Årsredovisning 2017 för VB Energi