Om arbetsmiljöcertifiering OHSAS 18001

ohsas-18001-blockbild-ny.jpgOHSAS är en förkortning för Occupational Health and Safety Assessment Specification. OHSAS 18001 är en internationell standard som anger krav som rör ledningssystem för arbetsmiljö. Den möjliggör för en organisation att hantera sina risker och förbättra prestanda. Den kan tillämpas i organisationer inom alla branscher och verksamhetsområden. OHSAS 18001 fokuserar på ledningen av systematiskt arbetsmiljöarbete och är därigenom riktar mot organisationens ständiga förbättringar. Vid certifiering skall organisationer välja ett ackrediterat certifieringsorgan för att garantera opartiskhet, långsiktighet och internationell acceptans.