Så här ansluter ni en vattenkraftsanläggning

1. Välj en bra placering

Nivåskillnaden, vattnets fallhöjd, har stor betydelse för hur mycket energi ert vattenkraftverk kan utvinna. Ju större fallhöjd, desto mer energi. Fallhöjder under 2 meter är sällan ekonomiskt lönsamma för vattenkraft.

En vanlig indelning för småskalig vattenkraft i Sverige är:

Över 50 meter: hög fallhöjd
15-50 meter: medelhög fallhöjd
2-15 meter: låg fallhöjd

Vattenkraftverken kan utnyttja olika slags fördämningar, som konstruerade dammar eller reglerade sjöar. Det finns också kraftverk som tar tillvara energi i strömmande vatten utan fördämningar. När ni ska välja en bra plats för ert vattenkraftverk är det viktigt att tänka på både vattenflöde och fallhöjd.

2. Läs de tekniska villkoren

Innan ni köper någon utrustning är det viktigt att ni läser våra tekniska villkor för anslutning av produktion.

Se till att ni får tydliga installations- och bruksanvisningar från leverantören av anläggningen. Anvisningarna ska vara skrivna på svenska.

Om ni själva importerar anläggningen tar ni också på er ansvaret som importör. På Elsäkerhetsverkets hemsida kan ni läsa mer om de regler som gäller för importörer.

3. Ansök om tillstånd

För att få driva ett vattenkraftverk behöver du tillstånd för verksamheten. Tillståndet söker du hos mark- och miljödomstolen. Om du har ett tillstånd som utfärdats med stöd av äldre lagstiftning än miljöbalken kan det fortfarande vara giltigt. På begäran måste du kunna visa upp tillståndet för länsstyrelsen.

4. Anlita ett elinstallationsföretag som är registrerat hos Elsäkerhetsverket

En auktoriserad elinstallatör installerar produktionsanläggningen och sköter kontakten med oss. På Elsäkerhetsverkets webbplats kontrollerar ni att elföretaget är registrerat inom verksamhetsområdet Elproduktionsanläggningar. För att vi ska påbörja anslutningsärendet behöver er elinstallatör skicka en föranmälan till oss tillsammans med korrekt ifylld blankett.

5. Ansluta anläggningen

För att vi ska kunna ansluta anläggningen till vårt elnät måste alla säkerhetskrav vara uppfyllda.

6. Välj elhandelsföretag och teckna avtal för att sälja överskottsproduktionen

Det är viktigt att ni har ett elhandelsavtal med valfritt elhandelsföretag för att få betalt för er producerade el. När vi påbörjar ert anslutningsärende skickar vi ett bekräftelsebrev med de uppgifter om anläggningen som behövs för att teckna avtal gällande försäljningen av din elproduktion.

7. Skattereduktion för överskottsproduktionen

Efter första året som elproducent har ni rätt att begära skattereduktion för produktionsöverskottet upp till 18 000 kronor, vilket motsvarar en produktion på 30 000 kWh. Läs mer om skattereduktion på Skatteverkets hemsida.

8. Skillnaden mellan egen producent och kommersiell elproducent

Om ni i huvudsak producerar el för eget behov räknas ni som egen elproducent. Det innebär att ni matar in mindre el till elnätet än vad ni tar ut under ett kalenderår. Under vissa dagar när solen skiner mycket så kanske ni producerar mer el än vad ni använder, och då ger vi er en ersättning för nätnytta. Ni kan även sälja överskottet till ett elhandelsföretag. Producerar ni däremot mer el än vad ni använder under ett helt kalenderår räknas ni som en kommersiell producent, antingen småskalig eller storskalig beroende på er totala elproduktion.