Så här ansluter ni en solcellsanläggning

1. Välj en bra placering

Undersök förutsättningarna för er planerade anläggning. Se information på Svensk solenergis webbplats och ta hjälp av solkartor.

2. Anlita ett elinstallationsföretag

En auktoriserad elinstallatör installerar er nya anläggning och sköter kontakten med oss. På Elsäkerhetsverkets webbplats kontrollerar ni att elföretaget är registrerat inom verksamhetsområdet Elproduktionsanläggningar. 

3. Föranmälan från installatören

För att vi ska påbörja anslutningsärendet behöver er elinstallatör skicka en korrekt ifylld föranmälan till oss. Det sker via vår Installatörsportal. När installatören signerar föranmälan bekräftar hen att installationen kommer uppfylla våra tekniska villkor.

4. Vi utreder

När föranmälan inkommer till oss beräknar vi om befintlig kapacitet i elnätet räcker för att ansluta er önskade anslutningseffekt. Vi utreder placering och funktion av mätplats. Ibland kan mätplatsen behöva flyttas eller kopplas om för att uppfylla aktuell standard, både ni och er installatör får då information om detta.

5. Installationsmedgivande

Vi lämnar installationsmedgivande för produktionsanläggningen till installatören och skickar ett bekräftelsebrev till er först när eventuell flytt eller ombyggnad av mätplatsen är utförd och färdiganmäld. Installationsmedgivande innebär att installatören får fortsätta arbetet och att en kort provtillkoppling för funktionskontroll av produktionsanläggningen tillåts. När produktionsanläggningen är provkörd ska den stängas av och installatören ska lämna in en färdiganmälan.

6. Färdiganmälan

Installatören bekräftar att produktionsanläggningen är färdiginstallerad och uppfyller våra tekniska villkor genom att skicka in färdiganmälan till oss. Ni ska då ha fått instruktioner av installatören för att kunna hantera och underhålla produktionsanläggningen.

7. Drifttagning

Vår tekniker tar kontakt med er för att bestämma en tid då ni tillsammans drifttar produktionsanläggningen. VB Elnäts säkerhetskrav ska vara uppfyllda för att produktionsanläggningen ska kunna drifttas och varselmärkning enligt våra tekniska villkor måste finnas eftersom produktionsanläggningen alltid kommer att vara spänningssatt.

8. Välj elhandelsföretag och teckna avtal för att sälja överskottsproduktionen

Under sommaren kommer det kanske produceras mer el än vad ni själva använder. Om ni vill kunna sälja överskottsproduktionen behöver ni teckna ett säljavtal med ett elhandelsföretag. När produktionsanläggningen är driftsatt dröjer det några dagar innan den är registrerad i vårt kundsystem. Därefter kommer du att få ett avtalsförslag från er nuvarande elhandlare men ni kan välja att teckna avtal med annan elhandlare.

Oavsett vilken elhandlare ni väljer får ni ersättning för så kallad nätnytta från oss. Aktuell ersättningsnivå hittar du i prisbladet för Egen elproduktion, ersättningen utbetalas automatiskt på er elnätsfaktura.

9. Skattereduktion

Ni kan begära skattereduktion för överskottsproduktionen. Vi lämnar kontrolluppgift över er produktion till Skatteverket när året är slut och uppgiften visas på er inkomstdeklaration.

10. Betala moms om försäljningen är mer än 30 000 kronor

Ni behöver momsregistrera er och betala moms för den producerade överskottsel ni säljer, om försäljningen överstiger 30 000 kronor per år. Läs mer om försäljning av överskottsel. Beräknar ni att försäljningen inte kommer överstiga 30 000 kronor behöver ni inte momsregistrera er. Om ni redan är momsregistrerade kan ni begära momsbefrielse om ni ser att försäljningen inte kommer överstiga 30 000 kronor.