Bokslutskommuniké 2019

VB Energikoncernen – bokslutskommuniké 2019

VB Energikoncernen omsatte förra året 551,9 miljoner kronor jämfört med 543,4 miljoner kronor året innan. Förklaringen till ökningen i omsättningen är främst högre priser.

 • VB Energikoncernen omsatte förra året 551,9 miljoner kronor jämfört med 543,4 miljoner kronor året innan. Förklaringen till ökningen i omsättningen är främst högre priser.
 • Resultatet efter finansiella poster minskade från 137,0 miljoner kronor till 121,9 miljoner. Förklaringen till resultatförsämringen är främst lägre volym och högre kostnader.
 • Koncernen investerade totalt 86,0 miljoner kronor jämfört med 140,8 miljoner året innan.
 • Förslaget från styrelsen i moderbolaget VB Energi är att 48,2 miljoner kronor lämnas i aktieutdelning jämfört med 68,6 Mkr föregående år. Förklaringen till minskningen är främst osäkerhet när det gäller myndighetsregleringar.
 • Av den föreslagna utdelningen tillfaller:

- 24,4 miljoner kronor Vattenfall AB (föregående år 34,7 miljoner),

- 13,8 miljoner kronor Ludvika kommun (föregående år 19,6 miljoner) samt

- 10,0 miljoner kronor Fagersta kommun (föregående år 14,3 miljoner).

 • Bolagsstämmorna kommer att äga rum 2020-05-12 i Fagersta.
 • VB Energi och VB Elnäts VD Malin Wallenberg har sedan den 1 september varit föräldraledig och tf. VD under hennes frånvaro har Christer Johansson varit. Johan Carlsson är ny VD i VB Elförsäljning sedan 1 juli.

VB Energi

VB Energi producerar, distribuerar och säljer fjärrvärme i Ludvika, Fagersta och Grängesberg. I Norberg distribuerar och säljer VB Energi värme som köps in från Scandbio AB. Utöver fjärrvärme bedriver bolaget även entreprenadverksamhet främst inom segmentet vattenkraft.

Värmeleveranserna uppgick till totalt 228,2 gigawattimmar jämfört med 228,1 gigawattimmar året innan.

Andelen träbränsle, bioolja, och spillvärme i bolagets produktion uppgick till 97 procent. Resterande 3 procent avser el till elpannor och drift. Denna el är miljödeklarerad EPD el från vindkraft i Norden.

Nettoomsättningen uppgick till 190,9 miljoner kronor jämfört med 186,8 miljoner året innan. Resultat efter finansiella poster uppgick till 36,1 miljoner kronor vilket är en minskning med 3,5 miljoner kronor jämfört med året innan. Förklaringen till resultatförsämringen är främst högre omkostnader och högre kostnader för bränsle.

Investeringarna uppgick till 19,7 miljoner kronor som avser bland annat reinvesteringar och effektiviseringar genom förbättrad prestanda i befintliga anläggningar.  Under året investerades även i en ny pelletspanna i Fagersta, ett viktigt steg i VB Energis målsättning att samtliga fyra fjärrvärmenät skall bli fossilfria under 2020.

VB Elnät

VB Elnät bedriver elnätverksamhet i huvudsak i Ludvika och Fagersta kommuner samt delar av Smedjebackens kommun. Bolaget bedriver även viss optoverksamhet.

Transiteringarna av fast kraft uppgick till 941 gigawattimmar jämfört med 1 002 gigawattimmar året innan. Inmatningen från lokal sol-, vind- och vattenkraft uppgick till 204 gigawattimmar jämfört med 167 gigawattimmar året innan.

Nettoomsättningen uppgick till 238,1 miljoner kronor jämfört med 235,6 miljoner året innan. Resultatet efter finansiella poster minskade från 90,1 miljoner kronor till 77,0 miljoner. Förklaringen till resultatförsämringen är främst lägre volym och högre kostnader.

Investeringarna uppgick till 66,3 miljoner kronor jämfört med 106,4 miljoner året innan.

Det mesta av investeringarna avsåg reinvesteringar i nätet, kvalitetshöjande åtgärder för att möta samhällets högre krav på leveranssäkerhet samt nyanslutningar av produktion. VB Elnäts investeringar syftar även till att medverka till ett nytt energilandskap med möjligheter till lokal mikro- och småskalig produktion samt utbyggd laddinfrastruktur.

VB Elförsäljning

Nettoomsättningen uppgick till 156,9 miljoner kronor jämfört med 154,0 miljoner året innan. Resultatet efter finansiella poster ökade med 1,5 miljoner kronor till en vinst på 8,8 miljoner kronor.

VB Elförsäljning har under året haft en bra avtalsmix som i kombination med prissäkringsstrategin fallit väl ut. Ytterligare faktorer som bidragit till det positiva resultatet är aktivt arbete med kundfordringar och att omkostnaderna hållits nere.

VB Elförsäljning har breddat sin verksamhet genom att erbjuda kunderna hjälp med att finna hållbara energilösningar, t.ex. solceller och laddlösningar för elbilar.

VB Energikoncernens strategiska inriktning 2020

 • VB Energikoncernen har som mål att ha en fossilfri värmeproduktion under år 2020.
 • Omställningen av koncernens fordonspark har inletts där målsättningen är att fordonsbränslet ska vara fossilfritt senast år 2027.
 • Koncernen kommer även att bredda sin verksamhet genom att erbjuda kunderna hjälp med att finna hållbara energilösningar, t.ex. solceller och laddlösningar för elbilar.
 • VB Energikoncernens nätområde ligger i en expansiv region med många nyetableringar.  Däribland vindkraftparker, gruvor, datahallar, etc. 2020 innebär arbete med utveckling av elnätet gällande förnyelse och förberedselser inför kapacitetsökning för att kunna bemöta samhällets krav på tillgång, kvalité och leveranssäkerhet.

Sammanställning nettoomsättning

Belopp i miljoner kronor

 

2019

2018

2017

2016

2015

VB Energi

190,9

186,8

186,2

180,6

174,7

VB Elnät

238,1

235,6

221,9

214,6

201,0

VB Elförsäljning

156,9

154,0

131,0

131,3

122,1

Intern omsättning

-34,0

-33,0

-33,5

-33,1

-33,6

Totalt VB Energikoncernen

551,9

543,4

505,6

493,4

464,2

 

Sammanställning resultat efter finansiella poster

Belopp i miljoner kronor

 

2019

2018

2017

2016

2015

VB Energi

36,1

39,6

40,8

43,5

39,1

VB Elnät

77,0

90,1

82,7

82,8

72,1

VB Elförsäljning

8,8

7,3

6,9

5,5

6,9

Totalt VB Energikoncernen

121,9

137,0

130,4

131,8

118,1

 

Sammanställning investeringar

Belopp i miljoner kronor

 

2019

2018

2017

2016

2015

VB Energi

19,7

34,4

29,0

21,5

20,0

VB Elnät

66,3

106,4

57,6

45,6

35,8

VB Elförsäljning

-

-

-

-

-

Totalt VB Energikoncernen

86,0

140,8

86,6

67,1

55,8

 

Ludvika 2020-02-21

För ytterligare information kontakta gärna:

Christer Johansson, tf. VD för VB Energi och VB Elnät, 0240-876 27

Johan Carlsson, VD för VB Elförsäljning, 0240-876 50

Christer Larsson, Chef Ekonomi och IT VB Energi, 0240-876 11