Ludvika

För leverans av fjärrvärme fastställd av VB Energi att gälla från och med 2019-01-01

Priser

Fast avgift: beroende på taxetillhörighet

Effektavgift: beroende på taxetillhörighet och abonnerad effekt i kW

Energiavgift: beroende på taxetillhörighet och energiförbrukning

Flödesavgift: beroende på taxetillhörighet och fjärrvärmeflöde 

Abonnerad effekt vid anslutningstillfället beräknas genom kategoritalsmetoden. Därefter justeras abonnerad effekt vid varje årsskifte med medelvärdet av de fem högsta uppmätta effekttopparna som har inträffat under föregående vintermånader december-mars. Justering sker endast om det uppmätta medelvärdet avviker mer eller mindre än 10 procent från den senaste abonnerade effekten. 
Ovanstående gäller ej villor som betalar en fast avgift och en energiavgift.
För att få villataxa måste det vara en privatbostad med max årsförbrukning på 50 MWh. 
Anslutningsavgift vid nyanslutning bestäms av VB Energi vid varje tillfälle.
Om kunden säger upp sitt abonnemang tas en återinkopplingsavgift på 5000 kr ut vid återinkoppling. 

Årliga avgifter

Priserna nedan är inkl moms

Taxa

Abonnerad effekt max kW

Fast avgift kr/år

Effektavgift kr/kW/år

Energiavgift kr/MWh

Flödesavgift kr/m3

FJV-1 70 6 198,80 303,80 667,50 3,88
FJV-2 150 23 966,30 303,80 606,30 3,88
FJV-3 300 51 953,80 308,80 578,8 3,88
FJV-4 600 84 835,50 308,80 556,30 3,88
FJV-5 1 000 150 666,30 308,80 522,50 3,88
FJV-6 3 000 235 890 308,80 508,80 3,88
FJV-7 5 000 471 172,50 308,80 490,00 3,88

 

Exempel på kostnadsberäkning vid nyanslutning för en större fjärrvärmekund 


Årlig energiförbrukning: 1 000 MWh 
Kategorital: 2 900 timmar 
Abonnerad effekt: 345 kW (1 000/2,9) 
Årligt fjärrvärmeflöde: 17 200 m3 (Vid en avkylning på 50 grader) 
Fast årlig avgift: 84 835 kr 
Årlig effektavgift: 345 kW x 308,8 kr = 106 536 kr 
Årlig energiavgift: 1 000 MWh x 556,3 kr = 556 300 kr 
Årlig flödesavgift: 17 200 m3 x 3,88 kr = 66 736 kr 
Total årlig avgift: 814 407 kr 

Ovanstående priser gäller vid huvudsaklig uppvärmning med fjärrvärme. 
För fjärrvärmeleveranserna gäller Allmänna avtalsvillkor för leverans av fjärrvärme"