Kompensation vid strömavbrott

Kompensation vid strömavbrott

Leverans

Vi arbetar kontinuerligt med att förebygga strömavbrott. I de fall strömavbrott ändå inträffar gör vi allt för att begränsa avbrottstiden. Om vi inte lyckas att ge ditt företag elen tillbaka inom 6 timmar på lokalnät respektive inom 2 timmar på regionnät så krediterar vi er.

Lokalnät 0,4 kV - 20 kV
Anläggning med säkringsabonnemang får 240 kronor i kompensation för strömavbrott som varat i 6 timmar eller längre. Är strömavbrottet minst 12 timmar betalar vi istället ut lagstadgad avbrottsersättning. 

Anläggning med effektabonnemang får 4 % av den beräknade årliga elnätskostnaden, eller lägst 240 kronor, per strömavbrott som varat i 6 timmar eller längre. Är strömavbrottet minst 12 timmar betalar vi istället ut lagstadgad avbrottsersättning. 

Kund har rätt till kompensation enligt dessa villkor för oplanerade avbrott som är minst 6 timmar på VB Elnät AB:s elnät. Oplanerade avbrott som varat kortare tid än 6 timmar kompenseras inte. 

Kund har rätt till kompensation om överföringen avbryts helt eller delvis under en sammanhängande period om minst 6 timmar beroende på anslutningen till elnätet. Kompensationen gäller även vid fasfel. Med elanvändare avses de konsumenter och näringsidkare som tar ut el för sin egen förbrukning. 

Kompensation utges inte till elanvändare som var frånkopplade då avbrottet påbörjades. 

För elanvändare med förfallna fordringar kan dessa fordringar kvittas mot kompensationen och det utbetalda beloppet därmed reduceras alternativt utgå. Denna möjlighet till kvittning gäller inte tvistiga fordringar. 

Enligt Ellagen har en kund inte rätt till kompensation om avbrottet beror på kundens försummelse. Kund har inte rätt till kompensation om elöverföringen avbrutits för att vi vidtar åtgärder av elsäkerhetsskäl eller för att vi ska upprätthålla god drift- och leveranssäkerhet och avbrottet pågår minst 6 timmar. 

Kundlöftet gäller inte då kund själv orsakat elavbrott. Kunden har heller inte rätt till kompensation om avbrottet ligger utanför vårt kontrollansvar eller om avbrottet beror på fel på stamnätet. Kompensationen får jämkas om arbetet med att få igång överföringen av el har försenats för att inte utsätta arbetstagarna i fält för betydande risker. 

Kompensationen, till följd av löftet, hindrar inte en kund att få skadestånd för eventuella skador i samband med elavbrott. Rätten till skadestånd är reglerad i Ellagen. Ersättningen jämkas inte vid ett skadestånd. 

Vid minst 12 timmars avbrott betalas enbart avbrottsersättning ut enligt Ellagen (dvs man får inte både kompensation enligt kundlöftena och avbrottsersättning enligt Ellagen). 
 
Regionnät 50 kV - 130 kV
Vid strömavbrott som varat längre än 2 timmar får ert företag 20 kronor per kilowatt multiplicerat med årsmedeleffekten per anslutning. Är strömavbrottet minst 12 timmar betalar vi istället ut lagstadgad avbrottsersättning. 

Ersättningen kommer er tillgodo genom kreditering på efterföljande fakturor och gäller endast vid oplanerade avbrott som beror på fel i Västerbergslagens Elnät AB:s elnät. Kompensation utges inte till elanvändare som var frånkopplade då avbrottet påbörjades. 

För elanvändare med förfallna fordringar kan dessa fordringar kvittas mot kompensationen och det utbetalda beloppet därmed reduceras alternativt utgå. Denna möjlighet till kvittning gäller inte tvistiga fordringar. 

Enligt Ellagen har en kund inte rätt till kompensation om avbrottet beror på kundens försummelse eller om elöverföringen avbrutits för att vidta åtgärder av elsäkerhetsskäl. Kunden har heller inte rätt till kompensation om avbrottet ligger utanför vårt kontrollansvar eller om avbrottet beror på fel på stamnätet. Kompensationen får jämkas om arbetet med att få igång överföringen av el har försenats för att inte utsätta arbetstagarna i fält för betydande risker. 

Kompensationen, till följd av löftet, hindrar inte en kund att få skadestånd för eventuella skador i samband med elavbrott. Rätten till skadestånd är reglerad i Ellagen. Ersättningen jämkas inte vid ett skadestånd. 

Vid minst 12 timmars avbrott betalas enbart avbrottsersättning ut enligt Ellagen (dvs man får inte både kompensation enligt kundlöftena och avbrottsersättning enligt Ellagen). 

Kundlöftet gäller inte då kund själv orsakat elavbrott. 

För regionnätsanslutningar gäller kompensationen för alla uttagskunder som är anslutna till VB Elnäts elnät.