VB Elnäts kundlöften

Kompensation vid strömavbrott

Leverans

Vi arbetar kontinuerligt med att förebygga strömavbrott. I de fall strömavbrott ändå inträffar gör vi allt för att begränsa avbrottstiden. Om vi inte lyckas att ge ditt företag elen tillbaka inom 6 timmar på lokalnät respektive inom 2 timmar på regionnät så krediterar vi er.

Lokalnät 0,4 kV - 20 kV
Anläggning med säkringsabonnemang får 240 kronor i kompensation för strömavbrott som varat i 6 timmar eller längre. Är strömavbrottet minst 12 timmar betalar vi istället ut lagstadgad avbrottsersättning. 

Anläggning med effektabonnemang får 4 % av den beräknade årliga elnätskostnaden, eller lägst 240 kronor, per strömavbrott som varat i 6 timmar eller längre. Är strömavbrottet minst 12 timmar betalar vi istället ut lagstadgad avbrottsersättning. 

Kund har rätt till kompensation enligt dessa villkor för oplanerade avbrott som är minst 6 timmar på VB Elnät AB:s elnät. Oplanerade avbrott som varat kortare tid än 6 timmar kompenseras inte. 

Kund har rätt till kompensation om överföringen avbryts helt eller delvis under en sammanhängande period om minst 6 timmar beroende på anslutningen till elnätet. Kompensationen gäller även vid fasfel. Med elanvändare avses de konsumenter och näringsidkare som tar ut el för sin egen förbrukning. 

Kompensation utges inte till elanvändare som var frånkopplade då avbrottet påbörjades. 

För elanvändare med förfallna fordringar kan dessa fordringar kvittas mot kompensationen och det utbetalda beloppet därmed reduceras alternativt utgå. Denna möjlighet till kvittning gäller inte tvistiga fordringar. 

Enligt Ellagen har en kund inte rätt till kompensation om avbrottet beror på kundens försummelse. Kund har inte rätt till kompensation om elöverföringen avbrutits för att vi vidtar åtgärder av elsäkerhetsskäl eller för att vi ska upprätthålla god drift- och leveranssäkerhet och avbrottet pågår minst 6 timmar. 

Kundlöftet gäller inte då kund själv orsakat elavbrott. Kunden har heller inte rätt till kompensation om avbrottet ligger utanför vårt kontrollansvar eller om avbrottet beror på fel på stamnätet. Kompensationen får jämkas om arbetet med att få igång överföringen av el har försenats för att inte utsätta arbetstagarna i fält för betydande risker. 

Kompensationen, till följd av löftet, hindrar inte en kund att få skadestånd för eventuella skador i samband med elavbrott. Rätten till skadestånd är reglerad i Ellagen. Ersättningen jämkas inte vid ett skadestånd. 

Vid minst 12 timmars avbrott betalas enbart avbrottsersättning ut enligt Ellagen (dvs man får inte både kompensation enligt kundlöftena och avbrottsersättning enligt Ellagen). 
 
Regionnät 50 kV - 130 kV
Vid strömavbrott som varat längre än 2 timmar får ert företag 20 kronor per kilowatt multiplicerat med årsmedeleffekten per anslutning. Är strömavbrottet minst 12 timmar betalar vi istället ut lagstadgad avbrottsersättning. 

Ersättningen kommer er tillgodo genom kreditering på efterföljande fakturor och gäller endast vid oplanerade avbrott som beror på fel i Västerbergslagens Elnät AB:s elnät. Kompensation utges inte till elanvändare som var frånkopplade då avbrottet påbörjades. 

För elanvändare med förfallna fordringar kan dessa fordringar kvittas mot kompensationen och det utbetalda beloppet därmed reduceras alternativt utgå. Denna möjlighet till kvittning gäller inte tvistiga fordringar. 

Enligt Ellagen har en kund inte rätt till kompensation om avbrottet beror på kundens försummelse eller om elöverföringen avbrutits för att vidta åtgärder av elsäkerhetsskäl. Kunden har heller inte rätt till kompensation om avbrottet ligger utanför vårt kontrollansvar eller om avbrottet beror på fel på stamnätet. Kompensationen får jämkas om arbetet med att få igång överföringen av el har försenats för att inte utsätta arbetstagarna i fält för betydande risker. 

Kompensationen, till följd av löftet, hindrar inte en kund att få skadestånd för eventuella skador i samband med elavbrott. Rätten till skadestånd är reglerad i Ellagen. Ersättningen jämkas inte vid ett skadestånd. 

Vid minst 12 timmars avbrott betalas enbart avbrottsersättning ut enligt Ellagen (dvs man får inte både kompensation enligt kundlöftena och avbrottsersättning enligt Ellagen). 

Kundlöftet gäller inte då kund själv orsakat elavbrott. 

För regionnätsanslutningar gäller kompensationen för alla uttagskunder som är anslutna till VB Elnäts elnät. 

Rätt spänning

Leverans

Om ditt företag upplever brister i kvaliteten på spänningen lovar vi att utreda det med start inom en vecka.

Vår ambition är att alla företagskunder ska få god kvalitet på levererad spänning i vårt elnät. Om ert företag upplever kvalitetsbrister i levererad spänning får du alltid en personlig kontakt med en specialist som gör en grundlig utredning. Utredningen startar inom en vecka efter att ni har kontaktat oss. 

Förutsättningar: 
• Ni som kund delger oss information som är nödvändig för utredningen. 
• Vi gör utredning på det sätt vi bedömer lämpligt. 
• Vi utreder endast företeelser i vårt elnät, inte i angränsande elnät eller i er  anläggning. 
• Utredningen omfattar inte avbrott. 
• Vi beslutar om eventuella åtgärder i vårt elnät.

Snabb information vid strömavbrott 

Leverans

Telefonnummer för felanmälan har öppet dygnet runt och vi uppdaterar snabbt alla informationskanaler.

Lokalnät 0,4 kV - 20 kV

På Mina sidor anmäler ni er till utskick om planerade och akuta strömavbrott via
e-post och sms. Planerar vi ett strömavbrott för att göra underhåll och reparation av elnätet, och er anläggning är berörd av strömavbrottet, får ni alltid skriftlig information skickad till er 5 dagar innan avbrottet ska göras. 

Avisering om akuta strömavbrott via sms, e-post, på vbenergi.se samt i talsvar är kopplad till det område som drabbats och är därför inte anläggningsspecifik. 

Det kan inträffa att vi automatiskt inte får larm om avbrott på de ledningar som är närmast kunden (sk. lågspänningsavbrott). Det är därför viktigt att berörda kunder ringer in till vår Ledningscentral och felanmäler på 020-98 70 00. 

Informationstjänsterna om strömavbrott är kostnadsfria tjänster för er som kund. Aviseringarna (eller uteblivna aviseringar) får inte användas som grund eller bevis i tvister eller anspråk mot VB Elnät. Bedömningar för sådana anspråk görs med underlag från särskilda drift- och mätinsamlingssystem. 

Vi utvecklar kontinuerligt våra informationstjänster för att förenkla tillvaron för kunder som drabbas av strömavbrott. 

Regionnät 50 kV - 130 kV

Ni får ett telefonnummer till vår driftcentral som ni kan ringa dygnet runt. På begäran kan ni inom en vecka, från inkommen begäran, få utökad information om störningar i elnätet via e-post. Vid planerade avbrott gör vi avbrottsplanering tillsammans med er. 

Ni får, vid störning i vårt regionnät, information via e-post inom 20 minuter. Vid tillfällen då kunder anslutna till VB Elnäts elnät riskerar att drabbas av flera störningar på vårt regionnät under kort tid, kommer vi istället om möjligt att avisera det via e-post. Vid de tillfällen som det inträffat kommer vi efterhand att skicka ut en samlad information om inträffade störningar, dock inte inom 20 minuter. 

 

Effektiv hantering vid nya eller ändrade elanslutningar

Service

När ditt företag vill göra en ny elanslutning eller ändra en befintlig erbjuder vi den bästa tekniska lösningen utifrån ert behov. Ni får också en kontaktperson som ansvarar för beställningen.

Lokalnät 0,4 kV - 20 kV

Inom 10 arbetsdagar, från det att vi fått in er anmälan, återkommer vi med en offert eller prisindikation alternativt en handlingsplan. Om vi inte uppfyller avtalat anslutningsdatum för ny anslutning 16-63 Ampere, av orsak som vi har ansvar för, får ni en reduktion motsvarande 10 % av anslutningsavgiften som kompensation. 

Förutsättningar: 
• Förutsättning för löftet är en komplett inkommen förfrågan. 
• För en anslutning som kräver utbyggnad av elnätet kan kundlöfteskompensation inte begäras. Detta på grund av att vi behöver söka marktillstånd och bygglov för att göra utbyggnad och anslutning. Vi har därför svårt att ange ett datum för när detta kommer att vara beviljat. 
• Kompensation ges endast då avtalat anslutningsdatum inte uppfylls och det beror på orsak som vi har ansvar för. 
• Gäller endast fram till ert företags tomtgräns. Ert företags elinstallatör ansvarar för anslutningen inom tomtgränsen. 
• Avtalat anslutningsdatum till tomtgräns meddelas i offerten 
• Kompensation sker som avdrag på anslutningsfakturan. 
• Löftet gäller inte distribuerad produktion. 

Regionnät 50 kV - 130 kV

Inom 10 arbetsdagar, från det att vi fått in er anmälan, återkommer vi med information om anslutningen och en prisindikation. Alternativt tar vi fram en handlingsplan för att möjliggöra anslutningen. 

Löftet gäller tillkommande anslutningar och utökning av befintliga anslutningar till anläggningar där VB Elnät är ensam ägare.

Flytt av elnätsanläggning

Service

När en elnätsanläggning behöver flyttas får ni en kontaktperson som ansvarar för ärendet och undersöker den tekniska lösningen. 

Inom 10 arbetsdagar från det att vi fått in er förfrågan återkommer vi med information om möjligheten att flytta elnätsanläggningen samt en prisindikation. Löftet avser endast elnätsanläggningar där VB Elnät är ensam ägare.

Snabb och personlig service

Service

Det ska vara enkelt att vara kund hos oss. Därför har vi dedikerad personal som hjälper dig och dina kollegor med alla slags 

Lokalnät 0,4 kV - 20 kV

Vi har kundansvariga som hjälper dig och dina kollegor med alla slags elnätsfrågor. Ni får även rådgivning i tariff- och abonnemangsfrågor. 

Vi har dessutom personal med teknisk kompetens som kan besöka er på plats. 

Ni får hjälp med frågor som rör er elanslutning, såsom abonnemangs-, elmätar- och förbrukningsfrågor. Vi kontaktar er inom 5 arbetsdagar efter anmälan. 

Förutsättningar: 
• Den utökade kundservicefunktionen ger inte energirådgivning. 
• Ett utlovat färdigdatum ger vi i samråd med er. 
• Ni har ansvar för er egen elanläggning. Vi är behjälpliga med råd men har inte ansvar för er elanläggning. 

Regionnät 50 kV - 130 kV

Ni har alltid tillgång till en personlig kundansvarig. Ni får rådgivning i tariff- och abonnemangsfrågor och 6 månader i förväg får ni en prisindikation om kommande års priser/tariffer.


Miljömål

Miljö

VB Elnät är miljöcertifierad enligt ISO 14001 sedan 2003. Det innebär att vi har ett strukturerat arbetssätt för att nå konkreta miljömål. 

Minskad klimatpåverkan från vår verksamhet

Miljö

Vi minskar resandet i verksamheten genom att i allt högre grad använda fjärrövervakning, automation och nya kommunikationsmetoder. Vi installerar utrustning fri från växthusgaser när sådan finns på marknaden och det är tekniskt möjligt att använda.

Effektivare energianvändande

Miljö

Våra kunder kan kostnadsfritt följa sin elanvändning, för att kunna agera mer energieffektivt. Vi arbetar aktivt med att minska energianvändningen i vårt elnät.

Minskad kemikalieanvändning och bättre resursutnyttjande 

Miljö

Vi arbetar aktivt med att utvärdera kemikalier och finna alternativa metoder och material för att minimera vår miljöpåverkan. Vi hanterar våra resurser varsamt och återvinner eller utvinner energi ur uttjänt utrustning. 

Läs mer om vårt miljöarbete