Prisvillkor Ludvika

För leverans av fjärrvärme fastställd av VB Energi gäller från och med 2019-01-01

För att få villapriser måste det vara en privatbostad med max årsförbrukning 50 MWh. Anslutningsavgiften vid nyanslutnng bestäms av VB Energi vid varje tillfälle. Om kunden säger upp sitt abonnemang tas en återinkopplingsavgift på 5 000 kr ut vid återinkoppling.

Priser

  • Fast avgift: beroende på taxetillhörighet
  • Effektavgift: beroende på taxetillhörighet och abonnerad effekt i kW
  • Energiavgift: beroende på taxetillhörighet och energiförbrukning
  • Flödesavgift: beroende på taxetillhörighet och fjärrvärmeflöde

Abonnerad effekt vid anslutningstillfället beräknas genom kategoritalsmetoden. Därefter justeras abonnerad effekt vid varje årsskifte med medelvärdet av de fem högsta uppmätta effekttopparna som har inträffat under föregående vintermånader december-mars. Justering sker endast om det uppmätta medelvärdet avviker mer eller mindre än 10 procent från den senaste abonnerade effekten. 
Ovanstående gäller ej villor som betalar en fast avgift och en energiavgift.

Årliga avgifter för 2019
Priserna nedan är inkl moms

Taxa

Abonnerad effekt max kW

Fast avgift kr/år

Energiavgift kr/MWh

FJV-15 Villor 20 5 612,50 672,50

 

Exempel på kostnadsberäkning med årsförbrukningen 20 MWh 

Fast årlig avgift: 5 612,5 kr 
Årlig energiavgift: 20 MWh x 672,5 kr = 13 450 kr 
Total årlig avgift: 19 111 kr 

Ovanstående priser gäller vid huvudsaklig uppvärmning med fjärrvärme. 
För fjärrvärmeleveranserna gäller Allmänna avtalsvillkor för leverans av fjärrvärme

Avsändare till denna sida är Fjärrvärme