Rätt spänningsnivå

Rätt spänningsnivå

Leverans

Vi arbetar för att alla ska ha god spänningskvalitet i vårt elnät. Om vi konstaterar felaktigheter i spänningsnivån åtgärdar vi detta så fort vi kan. Har vi inte åtgärdat problemet inom 6 månader från det att vi tog emot din anmälan, behöver du inte betala någon fast abonnemangsavgift från och med månad 7 och fram till dess att problemet är löst. 

För att avgöra om spänningsnivån uppfyller god spänningskvalitet följer vi föreskrift EIFS_2013_1 . Matningsspänningen Un=230V får variera ±10 % (207–253V). Västerbergslagens Elnät konstaterar om föreskriften uppfylls. 

Om vi konstaterat att elnätet håller god spänningskvalitet, men att du har en utrustning som inte är CE-märkt eller klarar gängse spänningsnormer utgår ingen kompensation. I fall då vi konstaterat att elnätet har för låg spänningsnivå men att ditt abonnemang har överskridits, och därmed orsakat den låga spänningsnivån, så utgår heller ingen kompensation. 

Löftet omfattar inte strömavbrott. 

För att vi ska kunna göra elkvalitetsutredningen avseende din spänning på bästa sätt behöver du ge oss den information som är nödvändig för utredningen. Kundlöftet gäller inte då kund förorsakar fördröjning i hanteringen av ärendet.