VB Elnäts kundlöften

Kompensation vid strömavbrott

Leverans

Vi arbetar kontinuerligt med att förebygga strömavbrott. I de fall strömavbrott ändå inträffar gör vi allt för att begränsa avbrottstiden. Om vi inte lyckas att ge ditt hushåll elen tillbaka inom 6 timmar så kompenserar vi dig. 

När du har haft strömavbrott i minst 6 timmar får du 300 kronor i kompensation. Har du haft strömavbrott i minst 12 timmar får du istället den lagstadgade avbrottsersättningen.  

Kompensationen får du i form av ett avdrag på en kommande faktura cirka 2-3 månader efter strömavbrottet, beroende på hur ofta du får dina fakturor. Om du inte har fått din kompensation efter 6 månader får du dröjsmålsränta på kompensationssumman enligt räntelagen, 3§. Ränta beräknas från första dagen 6 månader efter den månad då avbrottet ägde rum. För att ha rätt till kompensation ska strömmen vara antingen helt eller delvis avbruten (så kallat fasfel) under en sammanhängande period på minst 6 timmar. 

Kompensationen är 300 kronor för avbrott som varar mer än 6 timmar men mindre än 12 timmar. För strömavbrott på minst 12 timmar gäller den lagstadgade avbrottsersättningen. Du kan även ha rätt till skadestånd för eventuella skador i samband med strömavbrott oavsett längd. Läs mer om avbrottsersättning och skadestånd.

Rätt spänningsnivå

Leverans

Vi arbetar för att alla ska ha god spänningskvalitet i vårt elnät. Om vi konstaterar felaktigheter i spänningsnivån åtgärdar vi detta så fort vi kan. Har vi inte åtgärdat problemet inom 6 månader från det att vi tog emot din anmälan, behöver du inte betala någon fast abonnemangsavgift från och med månad 7 och fram till dess att problemet är löst. 

För att avgöra om spänningsnivån uppfyller god spänningskvalitet följer vi föreskrift EIFS_2013_1 . Matningsspänningen Un=230V får variera ±10 % (207–253V). Västerbergslagens Elnät konstaterar om föreskriften uppfylls. 

Om vi konstaterat att elnätet håller god spänningskvalitet, men att du har en utrustning som inte är CE-märkt eller klarar gängse spänningsnormer utgår ingen kompensation. I fall då vi konstaterat att elnätet har för låg spänningsnivå men att ditt abonnemang har överskridits, och därmed orsakat den låga spänningsnivån, så utgår heller ingen kompensation. 

Löftet omfattar inte strömavbrott. 

För att vi ska kunna göra elkvalitetsutredningen avseende din spänning på bästa sätt behöver du ge oss den information som är nödvändig för utredningen. Kundlöftet gäller inte då kund förorsakar fördröjning i hanteringen av ärendet.

 

Snabb information vid strömavbrott - dygnet runt

Leverans

Telefonnummer för felanmälan har öppet dygnet runt och vi uppdaterar snabbt alla informationskanaler. Du kan få aktuell information om strömavbrott via sms, talsvar, vbenergi.se och e-post. Information vid strömavbrott 

På Mina sidor anmäler du dig till utskick om planerade och akuta strömavbrott via e-post och sms. Planerar vi ett strömavbrott för att göra underhåll och reparation av elnätet, och din anläggning är berörd av strömavbrottet, får du alltid skriftlig information hemskickad till dig 5 dagar innan avbrottet ska göras. 

Avisering om akuta strömavbrott via sms, e-post, på vbenergi.se samt i talsvar är kopplad till det område som drabbats och är därför inte anläggningsspecifik. 
Vi får inte automatiskt larm om avbrott på de ledningar som är närmast kunden (s.k. lågspänningsavbrott). Det är därför viktigt att kunder som har strömavbrott ringer och felanmäler till oss på 020-98 70 00. 

Informationstjänsterna om strömavbrott är kostnadsfria tjänster för dig som kund. Aviseringarna (eller uteblivna aviseringar) kan inte användas som grund eller bevis i tvister eller anspråk mot Västerbergslagens Elnät AB. Bedömningar för sådana anspråk görs med underlag från särskilda drift- och mätinsamlingssystem. Vi utvecklar kontinuerligt våra informationstjänster för att förenkla tillvaron för kunder som drabbas av strömavbrott.

Elnätsanslutning vid utlovad tidpunkt

Service

När du vill göra en ny anslutning till elnätet och arbetet blir klart senare än utlovat datum kompenserar vi dig med 10 procent av anslutningsavgiften. 

Begär du en offert från oss om ny anslutning (16-63 Ampere) till elnätet får du offerten inom 10 arbetsdagar. I offerten får du en utlovad leveranstid. Överskrids detta datum drar vi av 10 procent på anslutningsavgiften. Vårt utlovade färdigdatum, och därmed kundlöfteskompensationen, gäller när vi är färdiga med vårt arbete till din tomtgräns. Arbetet på din fastighet sköts av din elinstallatör. Vill du att elen kopplas in senast färdigdatum måste vi få en komplett färdiganmälan från din elinstallatör senast 5 vardagar före detta datum. 

För en anslutning som kräver utbyggnad av elnätet kan kundlöfteskompensation inte begäras. Detta på grund av att vi behöver söka marktillstånd och bygglov för att göra utbyggnad och anslutning och har svårt att ange ett datum för när detta kommer att vara beviljat. 

Läs mer om anslutning till elnätet 

Om du vill producera egen el ansluter vi dig gärna till vårt elnät. Vi vägleder dig och installerar en ny elmätare inom 2 veckor från det att vi fått färdiganmälan från din elinstallatör. 

 Vill du ansluta egenproducerad el till vårt elnät får du en offert på anslutningen inom 2 veckor. För att kunna mäta både elanvändning och utmatning av el på elnätet byter vi kostnadsfritt ut din elmätare. Din nya elmätare sätter vi upp hos dig inom 2 veckor från det att vi fått färdiganmälan från din elinstallatör.

Snabb och personlig service

Service

Det ska vara enkelt att vara kund hos oss. Därför har vi dedikerad personal som hjälper dig med alla slags elnätsfrågor. Vår Kundservice svarar gärna på dina frågor och på Mina Sidor kan du utföra självbetjäningstjänster dygnet runt.  

Vår lokala servicepersonal löser ditt ärende i dialog med dig och ger dig rådgivning om din anläggning, din elanvändning och din elmätare. Vid behov kan vi även besöka dig på plats. Kontakta vår Kundservice så hjälper de dig vidare. Vi återkommer till dig inom 5 arbetsdagar efter din anmälan. 

Kundservice 
Mina Sidor

Ersättning vid produktskada på grund av elfel

Service

Skadas dina elektriska apparater av oss ersätter vi dig bättre än de allmänna avtalsvillkoren anger. 

Vi minskar inte ersättningen för skadan med 3 500 kronor som lagen säger. 

För dig betyder det att vi är bättre än vad Ellagen kräver eftersom vi inte tillämpar avdraget på 3 500 kronor vid ersättning av elskada. Det gör att du blir bättre kompenserad om olyckan har varit framme och någon elektrisk apparat skadats på grund av fel i elnätet eller elöverföringen.

Miljömål

Miljö

VB Elnät är miljöcertifierad enligt ISO 14001 sedan 2003. Det innebär att vi har ett strukturerat arbetssätt för att nå konkreta miljömål.

Minskad klimatpåverkan från vår verksamhet

Miljö

Vi minskar resandet i verksamheten genom att i allt högre grad använda fjärrövervakning, automation och nya kommunikationsmetoder. Vi installerar utrustning fri från växthusgaser när sådan finns på marknaden och det är tekniskt möjligt att använda.

Effektivare energianvändande

Miljö

Våra kunder kan kostnadsfritt följa sin elanvändning, för att kunna agera mer energieffektivt. Vi arbetar aktivt med att minska energianvändningen i vårt elnät.

Minskad kemikalieanvändning och bättre resursutnyttjande

Miljö

Vi arbetar aktivt med att utvärdera kemikalier och finna alternativa metoder och material för att minimera vår miljöpåverkan. Vi hanterar våra resurser varsamt och återvinner eller utvinner energi ur uttjänt utrustning. 

Läs mer om vårt miljöarbete