Ludvika 145 kV ledning

Markförläggning av luftledning

VB Elnät markförlägger en del av befintlig 145 kV luftledning mellan kabelstolpen söder om Högberget och ny kabelstolpe i utkanten av Knutsbo. I samband med detta önskar VB Elnät även inkludera tillståndsansökan för anslutande markkabel mellan stationen LT7 Magnetgärdet och kabelstolpen vid Högberget. Den anslutande markkabeln anlades år 2009.

Befintlig luftledning är föråldrad och uppfyller inte VB Elnäts krav på driftsäker ledning, varför en ombyggnation är nödvändig. För att öka leveranssäkerheten och överföringskapaciteten planerar VB Elnät bygga om kraftledningen till en markförlagd kabel. Mark som frigörs då luftledningen tas bort kan istället användas vid framtida exploatering i kommunen.

Ytterligare information

Önskar du ytterligare information kontakta Peter Ydersten på 0240-876 26 eller via e-post. 
Du kan även ladda ner det kompletta samrådsunderlaget och kartor här:

Sträckningskarta
Intressen.pdf
Samradsunderlag.pdf

Avsändare till denna sida är VB Elnät