VBEnergi
Tipsa

Arbetsmiljöpolicy för VB Energigruppen

VB Energi och dess bolags huvudsakliga verksamhet är att bedriva produktion, distribution och försäljning av el och fjärrvärme. Vi bedriver ett systematiskt arbetsmiljöarbete enligt standarden OHSAS 18001. Detta innebär att arbetsmiljöfrågor ska få utrymme i det dagliga arbetet. Vi ska regelbundet utvärdera och förbättra företagets arbetsmiljöarbete samt alltid följa tillämpliga lagar och förordningar.

Vi strävar efter att alla som arbetar hos oss ska uppleva arbetsmiljön som säker, trivsam, hälsosam och motiverande.
Vårt långsiktiga mål är att ingen ska drabbas av ohälsa eller olycksfall i arbetet. Risker för ohälsa i såväl fysiskt som psykiskt avseende samt olycksfall skall förebyggas. Verksamhetens arbetsmiljöfaror ska identifieras och risker ska utvärderas. Vi ska hålla oss uppdaterade med aktuella och kommande lagar/förordningar.

Riktlinjer
 Personsäkerhet ska alltid ha högsta prioritet.
 Alla anställda ska kunna vara med och påverka sin arbetsmiljö.
 Alla anställda har ett ansvar i att verka för en god trivsel och säkerhetskultur.
 Riskobservationer, tillbud och olyckor ska rapporteras, utredas, åtgärdas och kartläggas.
 Chefer ska vi visa engagemang och samverka för en bättre arbetsmiljö.
 Resurser ska ges till friskvård som har en positiv och förebyggande effekt på hälsan.
 Våra arbetsplatser ska vara alkohol- och drogfria. Alkohol- och drogmissbruk ska förebyggas och motverkas.
 Tidiga rehabiliteringsåtgärder och arbetsanpassning ska verka för att förebygga sjukskrivning.
 Förebyggande arbetsmiljöarbete ska ske i nära samarbete mellan ledning, medarbetare, skyddsorganisation och företagshälsovård.
 Utbildning och information inom arbetsmiljöområdet ska ske kontinuerligt.
 Nolltolerans ska råda mot diskriminering, kränkande särbehandling och trakasserier.

Tipsa en vän