VBEnergi
Tipsa

Arbetsmiljöpolicy för VB Energigruppen

Inom vårt verksamhetsområde energiförsörjning vill vi gentemot kunder, medarbetare och andra intressenter vara regionens bästa aktör.

VB Energi strävar därför efter att skapa en säker, hälsosam och motiverande arbetsmiljö för alla anställda samt att skapa meningsfulla och utvecklande arbeten där de anställda själva medverkar i utformningen av den egna arbetsplatsen samt deltar i förändrings- och utvecklingsarbete.

Vår arbetsmiljö ska kännetecknas av ansvarstagande, öppenhet och respekt för individen.

Vårt långsiktiga mål är noll skador och ingen arbetsrelaterad ohälsa. Risker för ohälsa i såväl fysiskt som psykiskt avseende samt olycksfall skall förebyggas. Verksamhetens arbetsmiljöfaror ska identifieras och risker ska utvärderas. På VB Energi ska vi löpande utvärdera företagets insatser inom arbetsmiljöområdet för att kunna arbeta för ständiga förbättringar. I vårt dagliga arbete ska vi efterleva relevanta lagar och andra krav samt branschstandarder.

Riktlinjer för VB Energis arbetsmiljöarbete

 • VD har det övergripande ansvaret för arbetsmiljön och skall se till att ansvar och befogenheter förs ut i företaget på ett sådant sätt att arbetsmiljöarbetet kan bedrivas verkningsfullt.
 • VB Energis chefer har enligt delegation ansvaret för att nödvändiga åtgärder för att skapa en bra och säker arbetsmiljö blir genomförda. Som ledare ska vi visa engagemang och synligt ledarskap samtidigt som vi tillhandahåller de resurser och verktyg som behövs.
 • Alla på VB Energi ska agera som förebilder och ta personligt ansvar för sitt eget skydd och välbefinnande på arbetsplatsen, liksom för våra kollegor och dem som arbetar hos oss.
 • Ansvarsfördelning och befogenheter ska vara klart formulerade och kända.
 • Respekt för alla människor är ett honnörsord och våra arbetsplatser ska vara fria från diskriminering, kränkande särbehandling och trakasserier.
 • VB Energi prioriterar friskvård som har en positiv och förebyggande effekt på hälsan.
 • VB Energi ska vara en alkohol- och drogfri arbetsplats. Alkohol- och drogmissbruk ska förebyggas och motverkas.
 • Målet är att Genom tidiga rehabiliteringsåtgärder och arbetsanpassning vill vi minska ohälsa. Vi strävar efter att förebygga sjukskrivning.
 • Stor vikt läggs vid förebyggande arbetsmiljöarbete som ska ske i nära samarbete mellan ledning, medarbetare, skyddsorganisation och företagshälsovård.
 • Kunskap och erfarenhet lägger grunden för ett framgångsrikt arbete. Utbildning och information inom arbetsmiljöområdet ska ske kontinuerligt.
 • Det systematiska arbetsmiljöarbetet ska bedrivas långsiktigt och konsekvent med tydliga mål och handlingsplaner förankrade bland alla medarbetare.
 • Alla aktiviteter omfattas av ett system för arbetsmiljöledning enligt kraven i standarden OHSAS 18001.

 

Tipsa en vän